№ 16 (2016)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПОСЛИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЧОТИРИРІЧНОГО СЕЙМУ PDF (Polski)
Katarzyna Bucholc-Srogosz
РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ РОДИНИ ХАРИТОНЕНКІВ (НА МАТЕРІАЛАХ 1990–2000 рр.) PDF
О. М. Гайдай
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
В. А. Добровольська
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ ВІД ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (ЗАКАРПАТТЯ) В СВІТЛІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ РЕГІОНУ В 1939–1944 РР. PDF (Русский)
О. Г. Казак
СКЛАД КІЛІЙСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТОРГІВЛІ В 1882–1917 РОКАХ PDF
Г. П. Коваль
КОСТЬ ЛЕВИЦЬКИЙ: ВІД САМОСТІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ PDF
З. М. Комаринська
ЧИСЛОВІ КОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ PDF
Ю. В. Котляр
РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» В СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НА ЗАКАРПАТТІ PDF
О. С. Кухарчук
ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
А. А. Кучеренко
ОБ’ЄКТИ СФЕРИ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОДУНАВ’Ї: 1940–1941 рр. PDF
О. К. Луньова
СТИЛІСТИКА ГАРМАТНОГО ДЕКОРУ ГЕТЬМАНСЬКИХ ЛЮДВИСАРІВ ЙОСИФА ТА КАРПА БАЛАШЕВИЧІВ PDF
О. Є. Мальченко
НІМЕЦЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХVІІІ – ХІХ СТ.: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
І. С. Міронова
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1919 рр PDF
Є. Г. Сінкевич
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН НА РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ З КІНЦЯ 1920-Х ДО КІНЦЯ 1930-Х РР. У ВИСНОВКАХ АНАЛІТИКІВ ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ТА ФУНКЦІОНЕРІВ ПОЛЬСЬКИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ СЛУЖБ PDF (Polski)
Aleksander Smoliński
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ PDF (Polski)
Tomasz Srogosz
СПРОБИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОРОЗУМІННЯ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ФОРМУВАЛО СУСПІЛЬНУ ДУМКУ В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ PDF
С. Стемпень
ГЕОРГІЙ (ЮРІЙ) НАРБУТ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗБУДОВІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Тріфонова
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ В КІНЦІ 1980-Х рр.: ВІД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПОРУ ДО МАСОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ОПОЗИЦІЙНОГО РУХУ PDF
О. А. Шановська
ДО ІСТОРІЇ НОТАРІАТУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. Шевченко
ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст PDF
Я. П. Цецик
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ – ОРГАНІЗАТОР БОРОТЬБИ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ НАВАЛИ PDF
В. І. Цимбалюк
ПРО ДЕЯКІ САМОБУТНІ ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДИ І РИТУАЛИ СХІДНОГО ТУРКМЕНІСТАНУ PDF
А. Балтаєв
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ТАБОРУ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В ПРОЦЕСІ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЛЬЩІ PDF
В. Ф. Боєчко
НАРОДНИЙ РУХ У РОСІЇ ПІД ПРОВОДОМ ОМЕЛЯНА ІВАНОВИЧА ПУГАЧОВА (близько 1744–10.01.1775 р.) PDF (Русский)
Г. Л. Гётте, С. В. Романенко
ПОЛЬСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОЕКТІВ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
Н. Ю. Громакова
ДЛЯ ЧОГО МІШЕЛЬ НЕЙ СТАВ МАРШАЛОМ ФРАНЦІЇ? PDF (Русский)
Р. В. Ковальчик

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ЯКЩО ПОЛОВЦІ КУМАНИ: АНАЛІЗ ПЕРШОЇ ЛІТОПИСНОЇ ЗГАДКИ ПРО КУМАНІВ У СВІТЛІ ПАРАДИГМИ «ПОЛОВЦІ-АВТОХТОНИ» PDF
Н. В. Агафонова
НА СЛУЖБІ САМОДЕРЖАВСТВА: РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ У ФОРМУВАННІ МОДЕРНОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ PDF
Ю. С. Земський, С. К. Дуб
ПОРУБІЖЖЯ, ПОГРАНИЧЧЯ, КОНТАКТНА ЗОНА: ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
А. О. Петрова
БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ БУДЖАКА PDF
Н. О. Петрова
МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ PDF
І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА PDF
Є. Г. Сінкевич
ЩО ТАМ ЗА ГОРИЗОНТОМ? PDF
Є. Г. Сінкевич