УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ПРОТИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ В КІНЦІ 1980-Х рр.: ВІД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОПОРУ ДО МАСОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ОПОЗИЦІЙНОГО РУХУ

О. А. Шановська

Анотація


У статті показано динаміку розгортання громадсько-політичної активності пред- ставників української інтелігенції у період найглибшої кризи радянської комуністичної системи – від інтелектуального опору словом і пером до масового політичного опози- ційного руху. Представники інтелектуальної верстви завжди були і є силою, яка не залишається осторонь тих процесів, що відбуваються в суспільстві, і прагне до цивілі- зованого методу вирішення проблем, котрі є постійними супутниками людського життя. Діяльною участю інтелігенції відзначився останній етап на шляху до незалежності України

Ключові слова


українська інтелігенція; інтелектуальний опір; опозиційний рух; доба перебудови; криза радянської системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні / А. Камінсь-

кий – Мюнхен : Укр. вільний університет, 1990. – 624 с.

Прокоп М. Напередодні незалежної України / М. Прокоп – Нью-Йорк. – Львів : НТШ, 1993. – 502 с.

Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950 – початок 1990-х рр. / А. Русначенко –

К. : Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 720 с.; Бойко О. Д. Україна в 1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-

політичного розвитку : [монографія] / О. Д. Бойко – К. : ІПіЕНД, 2002. – 306 с.; Баран В. К. Україна: новітня

історія (1945–1991 рр.). – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – 670 с.;

Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) /

О. М. Майборода, Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. – К. : Генеза, 2003. – 696 с.

Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного

Руху України / НАН України, Ін-т історії України, Центральний державний архів громадських об’єднань

України. – К. : Ін-т історії НАН України, 2009. – 454 с.; Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні

кін. 80-х рр. ХХ ст. Документи і матеріали. До 20-ї річниці незалежності України / Національна академія на-

ук України, Інститут історії України НАН України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. –

К. : Інститут історії України НАН України, 2011. – 626 с.

Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. – К. : Дух і Літера, 2000. – С. 281, 294.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років. – К. : Либідь, 1995. – С. 18.

Смольніков Ю. Б. Проблема відродження української мови та історичної пам’яті в Україні (др. пол. 80-х–

поч. 90-х рр. ХХ ст.). Теоретичний аналіз: дис… канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України. – Інститут історії

України НАН України – К., 2005. – С. 153.

Отчет о работе Главлита УССР за 1988 год // Центральний державний архів вищих органів влади України

(ЦДАВОВУ). – Ф. 4605. – Оп. 1. – Спр. 217. Річний звіт про діяльність Головного управління за 1988 р. –

Арк. 1.

Там же. – Арк. 6.

Бушняк В. Болить душа! Болить… / В. Бушняк // Робітнича газета. – 1993. – № 34. – 19 лютого.

Що залишимо у спадок?: Про наболіле: Нариси, статті, інтерв’ю / Упоряд.: В. К. Князюк, В. П. Сидоренко. – К. :

Радянський письменник, 1990. – С. 86.

Ковалевська Л. Не приватна справа / Л. Ковалевська // Літературна Україна. – 1986. – 27 березня. – № 13

(4162). – С. 1.

Барановська Н. П. Чорнобильська трагедія в баченнях радянської та української інтелігенції / Н. П. Баранов-

ська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вип. XIV. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – Вінниця, 2008. – С. 75.

Довідка 5 Управління КДБ УРСР про зміни у тактиці діяльності закордонних ОУН, спрямованих проти

УРСР. 9 листопада 1988 р. // Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. – С. 189.

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР першому секретареві Київського міського комітету КПУ К. Масику

про деякі тенденції розвитку оперативної ситуації в АН УРСР 10 листопада 1988 р. // Шлях до незалежності:

суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. – С. 198.

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР першому секретареві ЦК КПУ В.В.Щербицькому про задуми

створення «Українського народного фронту». 2 листопада 1988 р. // ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 14 (1990 р.). –

Пор. 9. – Арк. 19.

Інформаційне повідомлення КДБ УРСР до ЦК КПУ про наміри створення антигромадського угрупування.

серпня 1987 р. // Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. – С. 31–32.

Інформація ідеологічного відділу ЦК КПУ про деякі тенденції у розвитку громадсько-політичних


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.