БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ БУДЖАКА

Н. О. Петрова

Анотація


Статтю присвячено аналізу використання біографічного методу для вивчення пи- тань участі українців в міграційних процесах, формуванні етнічного населення Буджака, культурно-побутових особливостей, обрядовості задунайських переселенців. Дослідження процесів формування етнічного складу населення Буджака, в яких украї- нці брали активну участь, потребує використання різноманітних методів і біографіч- ний є одним із них. Він передбачає вивчення історії життя особистості (життєвого шляху), автобіографій та ініційованих автобіографічних описів, сповідей, біографічних продуктів діяльності особистості, свідчень очевидців і близького оточення особисто- сті – спогадів сучасників, опитувань близьких тощо.

Ключові слова


А. Д. Бачинський; біографічний метод; українці; задунайські пересе- ленці; карантинні свідоцтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Хмарський В. М. Анатолій Діомидович Бачинський: нарис наукової і громадської діяльності // Анатолій

Діомидович Бачинський : [біобібліографія]. – Одеса, 1994. – С. 8-9.

Анатолій Діомидович Бачинський : [біобібліографія] / ОДУ ім. І. І. Мечникова. Наукова бібліотека; Уклад.

Л. В. Новікова; Ред. С. М. Кириченко. – Одеса, 1994.

Бачинська О. А., Самойлов Ф. О. А. Д. Бачинський – дослідник Південної України // Південна Україна.

Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя: «Тандем-V», 1998. –

Вип. 3. – С. 150–154.

Одеса козацька. Наукові нариси. – Вид. 2, змінене та доповнене «Чорноморська минувшина»: число 3. –

Одеса : Фенікс, 2008. – Розділ 6: З історії дослідження українського козацтва в Одесі. ХІХ – кінець ХХ сто-

ліття / Новікова Л. В. – С. 149–150.

Новікова Людмила. Козацька тематика в працях А. Д. Бачинського (1933-1995) // Чорноморська минувшина.

Записки Відділу історії козацтва на півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії

України НАН України: Зб. наук. пр. – Вип. 3. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 118–139.

Бачинський А. Д. Біографічні матеріали –джерело для вивчення історії народної колонізації Придунайських

степів у XVIII- на початку XIX ст. // Історичні джерела та їх використання. – К., 1969. – Вип. 4. – С. 69–71.

Кушнір В. Г. Господарсько-побутова адаптація українців Південно-Західного Степу і Нижнього Подунав’я. –

Одеса : КП ОМД, 2012. – 192 с.

Бачинський А. Д. Джерело для вивчення соціально-економічних відносин і культурно-побутових особливо-

стей задунайських запорожців // Старожитності Причорномор’я. – Вип. 1. – Одеса, 1995. – С. 53–65.

Бачинський А. Д. Січ Задунайська. 1775–1828. Історико-документальний нарис. – Одеса, 1994. – 124 с.