ПОСЛИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЧОТИРИРІЧНОГО СЕЙМУ

Katarzyna Bucholc-Srogosz

Анотація


Головною дослідницькою проблемою цієї розвідки є порівняльний аналіз поглядів послів Правобережної України під час зібрань Чотирирічного сейму виходячи з їх етнічної приналежності (походження). Нами досліджено: єпископа Київського та посли (воєводи і капелани) чотирьох воєводств: Подільського, Брацлавського, Волинського і Київського.

Ключові слова


Чотирирічний сейм; Україна

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Wielkopolska Biblioteka Sejmowa, Diariusz Sejmu Czteroletniego, www.wbc.poznan.pl;

Dyaryusz Seymu Ordynaryjnego pod związkiem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodow w Warszawie

rozpoczętego roku 1788, Warszawa Druk. Nadworna J. K. Mci i (...) Komisji Edukacji Narodowej 1790, T. 1, cz.

I-II, T. 2, cz. I-II;

3.Korespondencja krajowa Stanisława Augusta z l. 1784 do 1792, opr. B. Zaleski.»Rocznik Towarzystwa

Historyczno- Literackiego w Paryżu» R. 1870–1872;

Korespondencja z A. Deboli z lat 1791–1792 (wybór), ogł. J. Łojek: Rok nadziei i rok klęski 1791–1792.

Z korespondencji Stanisława Augusta z posłem polskim w Petersburgu Augustynem Deboli, wyd. J. Łojek,

Warszawa 1964.

J. W. Bandtkie, Rozprawy o prawie i sądownictwie karzącem i o urzędach w dawnej Polsce, Warszawa 1958;

J. Lelewel, Dostojności i urzędy, [w:] tenże, Polska, dzieje i rzeczy jej,

t. IV, Poznań 1856.

J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885;

J. Błeszyński, Spis senatorów i dygnitarzy koronnych (świeckich) z XVIII w. Wydany jako dodatek do trzeciego

tomu Monografii historyczno-genealogicznych St. K. Kossakowskiego, Warszawa 1872, s. 1–116.

Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, Biblioteka Kórnicka,

Kórnik, 1992;

S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej poł. XVII w., Wrocław, Warszawa, Kraków 1990;

Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XV–XVIII w., oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, Kórnik 2002;

Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII w., oprac. M. Wolski, Kórnik 2007.

L. B. Namierowski, The Structure of Politics at the Accession of George III, 1929;

L. B. Namierowski, England in the Age of the American Revolution, 1930;

St. Kutrzeba, Sejm Walny dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923, s. 78.

Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 309

Ł. Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793, Warszawa 1993,

s. 46.

D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792 - styczeń 1793), Katowice 2000, s. 163.

Polski Słownik Biograficzny (PSB), K. Rolle, Grocholski Marcin, t. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959–

, s. 587.

PSB, J. Nieć, Czetwertyński-Światopełk Antoni Jan Nepomucen, t. IV, Kraków 1938, s. 360.

PSB, A. Zahorski, Morski Onufry, t. XXI, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 787–789.

K. Bucholc-Srogosz, Sprawa wołyńska na Sejmie Czteroletnim, Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży

Morza Bałtyckiego, t. VIII: Migracje. Podróże w dziejach. Nowożytność, red. M. Franz, K Kościelniak,

Z. Pilarczyk, Toruń 2014, s. 211–230.

PSB, E. Orman, Sanguszko Hieronim Janusz, t. XXXIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańs92-1993, s. 485.

J. Wysocki, Dzieje Kościoła w Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim [w:] Historia Kościoła w Polsce, T. II

–1945, Cz. I 1764–1918, red. B. Kumor, Z. Obertyński, Poznań, Warszawa 1979, wyd. Pallotinum, s. 63, 64.

PSB, M. Godlewski, Cieciszowski Kacper, t. IV, Kraków 1938, s. 38, 39.

P. Ugniewski, Media i dyplomacja. Gazette de France o sejmie rozbiorowym 1773–1775, Warszawa 2006,

s. 114, 115.

PSB, A. Kamińska, Stempkowski (Stępkowski) Józef Gabriel, t. XLIII/3, Warszawa-Kraków 2005, s. 385–392;

M. Żurowski, Monografia rodu senatorskiego Stempkowskich h. Suchekomnaty z pochodzenia wołyńsko-ruskiego,

Montreal 2012;

A. J. Rolle, Straszny Józef, w: tenże, Wybór pism, t. I: Gawędy historyczne, oprac. W. Zawadzki Kraków 1966,

s. 23–84;

E. Iwanowski, «Listki wichrem do Krakowa z Ukrainy Przyniesione: Rozdział VI Stempkowski, regimentarz,

wojewoda kijowski i jego stryjeczni wnukowie», tom 2, Kraków, 1901, s. 87-98;

T. Srogosz, Początki kariery wojskowej Józefa Gabriela Stempkowskiego (do 1772 roku), «Mars», t. 8,Warszawa

Londyn 2000, s. 3–19 (przedruk ukazał się w: «Pivdiennyj Archiv», t. 3, Chersoń 2001, s. 117–135);

T. Srogosz, «Strasznyj Józef» – gienierał Józef Gabriel Stempkovskij i jogo borotba z hajdamakami v 1768–1771 rr.,

«Kiivska Starowina», Kiiv 2005, nr 2 (362), s. 60–74.

T. Srogosz, Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stępkowskiego (koniec

lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.), Przegląd Nauk Historycznych, 2006, R. 5, nr 1 (9),

s. 171–183.

PSB, Jerzy Kowecki, Lubomirski Józef, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973, s. 28.