ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В. А. Добровольська

Анотація


Висвітлено історичні передумови становлення системи вищих жіночих шкіл Півдня України в ІІ половині ХІХ ст. Центром вищої освіти була Одеса. Розкрито боротьбу інтелігенції міста за відкриття вищих жіночих курсів та вищих медичних жіночих курсів, що відбулося на початку ХХ ст. Курси орієнтувалися на навчальні програми Новоросійського університету. Проаналі- зовано якісний і кількісний склад курсисток, розкрито матеріально-технічну базу курсів. Здобуття вищої освіти розширювало соціальні ролі жінок.

Ключові слова


«жіноча проблема»; Новоросійський університет; вищі жіночі курси; вищі медичні жіночі курси

Повний текст:

PDF

Посилання


Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884–1939 /

М. Богачевська-Хомяк. – К., 1995. – 424 с.

Высшая школа России (конец ХІХ – начало ХХ в.) // Учительская газета. – 1993. – № 2 (19 января).

Заволока М. Г. Загальноосвітня школа України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / М. Г. Заволока. –

К. : Видавництво Київського університету, 1977. – 105 с.

Драч О. О. Розвиток вищої жіночої освіти в Одесі другої половин ХІХ – початку ХХ ст.: загальноімперські

тенденції та регіональні особливості / О. О. Драч // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /

Ред..кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. –

Вип. 7. – С. 115–118.

Аніщенко О. В. Фахова освіта жінок у Київській губернії: погляд з елементами ретроспективи та перспек-

тиви // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. М. Гоголя.

Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин. – 2001. – № 1. – С. 182–189.

Савчук В. С. Новоросійське товариство дослідників природи – науковий та просвітницький центр Півдня

України / В. Савчук // Вестник Днепропетровского университета. Сер.: История и философия науки и тех-

ники. – Вып. 1. – Днепропетровск, 1994. – С. 73–83.

Державний архів Одеської області (далі ДАОО). – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 385. – Арк. 4–10.

Федотова Т. Н. Н. Н. Ланге и Одесские высшие женские курсы / Т. Федотова // Мат-лы конф., посв.

-летию со дня рожд. проф. Н. Н. Ланге (1858–1958). – Одесса, 1958. – С. 20–22.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 7528. – Арк. 6–10.

Шохоль К. К вопросу о развитии высшего женского образования в России / К. Шохоль // Журнал Мини-

стерства Народного Просвещения. – Петербург, 1913. – часть XLVI. – Июль. – С. 1–58.

На высших женских курсах // Родной край. – 1909. – 5 июля.

ДАОО. – Ф. 42. – Оп. 35. – Спр. 481. – Арк. 10–13.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 19. – Спр. 1437. – Арк. 1–4.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 19. – Спр. 1440. – Арк. 2 зв. –4.

ДАОО. – Ф. 45. – Оп. 19. – Спр. 1439. – Арк. 1 зв. –13.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 7653. – Арк. 9–15.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі ЦДІАК). – Ф.442. – Оп.656. – Спр.7. –

Арк.141 зв.

ЦДІАК. – Ф. 386. – Оп. 1. – Спр. 134. – Арк. 25–32 зв.

ДАОО. – Ф. 334. – Оп. 3. – Спр. 7674. – Арк. 4–4 зв., 16.

Мисечко О. Є. Підготовка вчителів іноземних мов на вищих жіночих курсах в Україні (початок

ХХ століття). / О. Є. Мисечко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2005. – Вип. 25. – С. 253–256.

Мельник О. В. Вища жіноча медична освіта на Одеських ВЖК та ОВЖМК: між приватним та суспільно-

корисним (1910–1917 рр.). / О. В. Мельник // Інтелігенція і влада. – 2012. – Вип. 25. – С. 72–82.

ДАОО. – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 39–43 зв.

ДАОО. – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 12. – Арк. 45 зв., 54–55, 60–61, 74–75.

ДАОО. – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 25. – Арк. 8–10, 58–59, 67.

ДАОО. – Ф. 62. – Оп. 1. – Спр. 92. – Арк. 1.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.