ОБ’ЄКТИ СФЕРИ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОДУНАВ’Ї: 1940–1941 рр.

О. К. Луньова

Анотація


У статті у форматі регіональних досліджень розглянуто головне завдання радяні- зації в Українському Подунавї: зміну форми власності та усуспільнення об’єктів сфери послуг у ході націоналізації. Процедуру націоналізації етапізовано. Визначено характерні риси кожного етапу. Доведено відповідність націоналізації спеціально розробленій зако- нодавчій ініціативі Верховної Ради СРСР. Продемонстровано специфіку націоналізації різних об’єктів власності. Акцентовано на характері репресивних заходів влади у від- ношенні власників різних національностей незгодних з практикою націоналізації.

Ключові слова


Українське Подунав’я; радянізація; націоналізація; промисловість; сфера послуг; торгівельні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельник С. К. Борьба за власть Советов в Придунайском крае и воссоединение с Украинской ССР (1917–

гг.) / С. К. Мельник. – К.-Одесса : Головное издательство издательского объединения Вища школа,

– 146 с.

Лазарев А. М. Год 1940 – продолжение социалистической революции в Бессарабии / А. М. Лазарев. – Киши-

нев : Картя Молдовеняскэ, 1985. – 318 с.

Бачинський А. Д. Возз’єднання Придунайських земель з радянською Україною і початок соціалістичних

перетворень у краї / А. Д. Бачинський // УІЖ. – 1980. – № 7. – С. 55–64; Бачинський А.Д. Соціалістичні

перетворення в промисловості та на транспорті Радянського Придунайського краю (1940-1941 рр.) /

А. Д. Бачинський // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР. – К., 1982. –

Вип. 15. – С. 32–37; Бачинский А. Д. В семье советской: Социалистическое строительство в Придунайских

землях УССР / А.Д. Бачинский. – К.-Одесса : Вища шк., 1984. – 171 с.

Лебеденко О. М. Українське Подунав’я: минуле та сучасне : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /

О. М. Лебеденко, А. К. Тичина. – Одеса : Астропринт, 2002. – 208 с. : 8 арк. іл.

Верховцева І. Г. Колективізація сільського господарства у

Подунав’ї: аграрно-культурні аспекти / І. Г. Вер-

ховцева // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць. – Черкаси : Черкаський національний

університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – Вип. 4. – С. 264–266; Верховцева І. Г. Село Південної Бессарабії в

умовах радянізації краю / І. Г. Верховцева // Український селянин. Зб. Наукових праць. Вип. 12. – Черкаси :

Черкаський національний університет, 2010. – С. 235–237.

Луньова О. К. Політика і практика націоналізації промислових об’єктів в Українському Подунав’ї на пер-

шому етапі «радянізації» / О. К. Луньова // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний

контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського

державного гуманітарного університету (15–17 жовтня, 2015). Том 1: Історія. Економіка. Педагогіка. –

Ізмаїл : РВВ ІДГУ ; «СМИЛ», 2015. – С. 53–55.

Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (КУ «Ізмаїльський архів»), ф.р-470, оп.1, спр. 1.

Державний архів Одеської області (Держархів Одеської області), ф.п. 8139, оп. 1, спр. 17.

Архів Управління служби безпеки України в Одеській області (УСБУ), ф.п, спр. 24139-п.

УСБУ, ф.п, спр. 26581-п.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.