ЧИСЛОВІ КОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Ю. В. Котляр

Анотація


В статті розглядається хронологічно-числова складова проблеми українського дер- жавотворення. Так як становище в Україні вимагає об’єктивного осмислення націона- льної державності не лише в змістовно-структурному, а й в часовому вимірі, що може забезпечити вибір найбільш досконалих його моделей на майбутнє. В процесі дослідження використані такі методи наукового пізнання, як аналітичний, порівняльно-історичний, хронологічний, а для аналізу числових моделей історичних дат застосовувався синергетичний метод. Для нашого дослідження важливими є ряд ключових дат, які стали своєрідним симво- лом українського державотворення. Вони є певним числовим кодом для розуміння істо- ричних процесів та явищ. «Точками біфуркації» українського державотворення першого рівня слід вважати на- ступні дати: 1199, 1648, 1919, 1991, які в різних варіаціях (явно або приховано) містять числа «1» і «9». Їх наявність призвела до існування чотирьох етапів українського дер- жавотворення: княжого, козацького, національно-демократичного та сучасного. «Точками біфуркації» другого рівня ми визначаємо ті дати, що містять як внутріш- ню складову число «7» (1169, 1349, 1709) і символізують негативні процеси в історії українського державотворення. Разом з тим, зміни з числовим кодом «7» не носять критичного характеру і елементи державності у вигляді автономії існують ще не один десяток років. До третього рівня «точок біфуркації» слід віднести дати з переплетенням чисел «5» і «6»: 1569, 1596, 1659. Події, що відбувалися в цих точках носять невідворотний характер

Ключові слова


Україна; державність; хронологія; синергетика; «точки біфуркації»; числовий код

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 656 с.

Видья Ананда. Ведическая нумерология / Видья Ананда, Равиндра Кумар. – Бангалор-Лондон-Москва: ООО

«ИПК» «БИОНТ», 2006 – 368 с.

Зубрицький І. Степан Томашівський – дослідник державницького напряму в українському історіописанні /

І. Зубрицький // Історія України. – 2012. – № 3. – С. 32–36.

Иванов С. Магическая семерка / С. Иванов / Наука и религия. – 1990. – № 2. – С. 34–37.

Історія України / під ред. В. А. Смолія. – К., Альтернативи, 1997. –

с.

Історія України: Документи. Матеріали / укл. В. Ю. Король. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. –

с.

Киридон А. М. Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження / А. М. Киридон // Науко-

ві праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Т. 74. – Випуск 61. Іс-

торичні науки. – С. 7–11.

Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдю-

мов // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 3–20.

Котельников Г. А. Теоретическая и прикладная синергетика / Г. А. Котельников. – Белгород : БелГТАСМ ;

Крестьянское дело, 2000. – 162 с.

Крушинський В. Ю. Історія України. Події. Факти. Дати / В. Ю. Крушинський, Ю. А. Левенець. – К. : Зоді-

ак-ЕКО, 1993. – 176 с.

Петровський В. В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В. В. Петровський,

Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Х. ВД «ШКОЛА», 2007. – 592 с.

Постанова Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України» // Відомості Верховної Ради. –

– № 38. – Ст. 502.

Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Про-

гресс, 1986. – 432 с.

Про що промовчали Піфагор, Гете і відьми [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arhivstatey.pp.ua/index.php?newsid=17467

(04.01.2016).

Спиця Н. Проблема біфуркації як об’єкт соціально-філософської рефлексії / Н. Спиця [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.alba-training.com/?p=476 (04.01.2016).

Тригуб П. М. Етапи української державності: авторський погляд на проблему / П. М. Тригуб // Наукові пра-

ці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Т. 69. – Вип. 56. Політичні

науки. Правознавство. – С. 123–127.

Україна крізь віки: У 15-и тт. – К. Альтернативи, 1997–2000. – Т. 1–15.

Шевчук В. П. Історія української державності / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с.