ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1919 рр

Є. Г. Сінкевич

Анотація


В умовах становлення Української держави та євроатлантичних інтеграційних про- цесів дедалі більше зростає інтерес до історії міжнародних стосунків. Україна і Польща – дві сусідні країни, два сусідні народи, історичні долі яких тісно сплелися та поєдналися із самого початку їх появи на історичній арені Європи. У нашій минувшині багато спільно- го, а часто навіть взаємозалежного і неподільного. Проте, було багато й непорозумінь та протистоянь, які, вилившись у взаємне поборювання, врешті-решт призвели до втра- ти самостійності двома народами та до їхнього поневолення підступними сусідами.

Ключові слова


польсько-українські відносини; друга Річ Посполита; ЗУНР

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна і Польща в документах, 1918–1922 : [у 2 т.] / Т. Гунчак. – Нью-Йорк, 1983. – Т. 1. – VII, 456 с.

Галицька-Дідух Т. В. Україна в політиці Польщі (1918–1921 рр.) / Т. В. Галицька-Дідух // Історія в середніх і

вищих навчальних закладах України. – 2006. – № 4. – С. 32–41.

Ганус С. О. Польсько-український кордон і «Лінія Керзона» як фактор міжнародних відносин у

–1921 рр. / С. О. Ганус // Україна на міжнародній арені у ХХ столітті : наук.-метод. зб. матеріалів конф.

на допомогу учням шкіл і студ., Ужгород, 13 трав. 1999 р. – Ужгород, 2000. – С. 40–51.

Гудь Б. Нелегка дорога до порозуміння : до питання генези українсько-польського співробітництва

-1921 рр. / Б. Гудь, В. Голубко. – Львів : Укр. технології, 1997. – 68 с.

Дацків І. Українсько-польські взаємини 1919-1920 рр. : роль дипломатії УНР / І. Дацків // Україна диплома-

тична : наук. щорічник. – К., 2011. – Вип. 12. – С. 795–816.

Дем’янюк О. Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках у 1919 р. / О. Й. Дем’янюк //

Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Держава та армія. – 2007. – № 584. – С. 113–119.

Деревянко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918 р. / І. Дерев’янко // Пам’ять століть. – 2002. –

№ 2. – С. 68–72

Деревянко І. Українсько-польські відносини в 1919–1921 рр. / І. Дерев’янко // Україна і Польща в ХХ столітті :

проблеми і перспективи взаємовідносин : зб. наук. пр. – К. ; Краків, 2002. – С. 63–67.

Зарецька Т. І. Відносини Директорії Української Народної Республіки з Польською Республікою

(1919–1920 рр.) / Т. І. Зарецька // Міжнародні зв’язки України : наук. пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. пр. /

НАН України, Ін-т історії України. – К., 2002. – Вип. 11. – С. 76–92.

Злепко Д. Українсько-польські взаємини періоду 1919–1923 рр. : (на підставі нім. держ. документів) /

Д. Злепко // Віднова. – Мюнхен, 1985. – № 3. – С. 93–105.

Красівський О. Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр. / О. Красівський ; Ін-т політ. і етнонац.

дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2008. – 544 с.

Матвієнко В. Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році : проблема Холмщини і Підляшшя /

В. Матвієнко // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – 2002. – Вип. 6. – С.

–230.

Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919) / A. Deruga. –

Warszawa, 1969. – 330 s.

Клімецький М. Війна чи мир : пол.-укр. переговори, 1918–1921 / М. Клімецький // Роlsка і Ukrаіnа : Sоjusz

гоku і jego następstwa. – Тогuń, 1997. – С. 77–78.

Скляров С. А. Польско-украинский территориальный спор и великие державы в 1918–1919 гг. / С. А. Скля-

ров // Исследования по истории Украины и Белоруссии. – М., 1995. – Вып. 1. – С. 130–167.

Дерев’янко І. П. Українсько-польські відносини 1918–1921 рр. : політичний аспект : автореф. дис. ... канд.

іст. наук : 07.00.02 / І. П. Дерев’янко ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2004. – 18 с.

Красівський О. Я. Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики

Другої Речіпосполитої (1918–1923 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / О. Я. Красівський ;

НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К., 1999. – 35 с.

Мельник Г. М. Політика Польської держави в Східній Галичині (1918–1926 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст.

наук : 07.00.02 / Г. М. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 15 с.

Калакура О. Акт злуки в контексті українсько-польських відносин / О. Калакура // Українська соборність :

ідея, досвід, проблеми : (до 80-річчя Акту Злуки 22 січ. 1919 р.). – К., 1999. – С. 264–270.

Калакура О. Польсько-українська конфронтація в умовах

утворення ЗУНР та її злуки з УНР (1918–1919) /

О. Калакура // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 6 : Іст. науки. – К., 2006. – Вип. 3. –

С. 131–144.

Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті : монографія / О. Калакура ;

НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Знання України, 2007. – 508 с.

Папакін А. Г. Стосунки між УНР та Польщею в 1918–1919 рр. / А. Г. Папакін // Наук. зап. Іст. науки /

Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». – К., 2004. – Т. 27. – С. 38–41

Михайлова О. В. Огляд історіографії проблеми еволюції українсько-польських відносин у 1918–1920 рр. /

О. В. Михайлова // Магістеріум. – 2001. – Вип. 7 : Іст. студії. – С. 97–103.

Зарецька Т. Юзеф Пілсудський і Україна / Т. Зарецька ; Ін-т історі України НАН України. – К., 2007. – 288 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.