МЕДИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ

І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко

Анотація


Статтю присвячено місцю медичного краєзнавства у сучасній науці, яке має потужний нау- ковий потенціал. Автори дали визначення поняттю медичного краєзнавства, окреслили його об’єкт та предмет, вказали на зв’язок з іншими дисциплінами. Зазначено, що після конкретизації позиції медичного краєзнавства, активність досліджень у цьому напрямі зросла, з’явилася спеціа- льна рубрика в фаховому історичному виданні. Як висновок, автори наголошують – медичне крає- знавство це самостійна, дієздатна галузь, студії якої мають базуватися на історичній методо- логії та методах суміжних дисциплін.

Ключові слова


В. Отамановський; медичне краєзнавство; О. П. Реєнт; П. Т. Тронько; Харків- ський національний медичний університет; Центр медичного краєзнавства; часопис «Краєзнавство»

Повний текст:

PDF

Посилання


Тронько П. Історичне краєзнавство: Крок у нове тисячоліття: Досвід. Проблеми. Перспективи / П. Тронько –

К., 2000. – 271 с.

Отамановський В. До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й Вінницькому повіті другої половини

ХVІІІ ст. / В. Отамановський // Збірник пам’яті академіка Т.Г. Яновського / за ред. акад. Д. Заболотного,

О. Корчак-Чепурківського та І. Шмальгавзена. – К., 1930. – С. 322–334.

Отамановский В. Борьба медицины с религией в Древней Руси / проф. д-р ист. наук В. Отамановський; под

ред. проф. М. Барсукова и доц. И. Устинова. – М. : Медицина, 1965. – 188 с.

Отамановский В. И. А. Ролле и Ю. Д. Талько-Грынцевич : (к истории рус.-польск. науч. связей) / В. Отама-

новский // Советское здравоохранение. – 1962. – № 8. – С. 75–77.

Отамановский В. Медицинское прошлое южного Правобережья Украины XVIII в. : материалы по истории

рус. медицины : ист.-мед. исслед. / В. Отамановский. – Саратов : [б. и.], 1952. – 168 с.

Отамановский В. Отечественные лекари-новаторы второй половины ХVІІІ в., создавшие более прогрессив-

ное направление в лечении чумы, и роль их как зачинателей рациональной терапии / В. Отамановский,

д-р ист. наук. – Саратов, 1958. – 42 с. – (Труды Саратов. мед. ин-та ; т. 10, вып. 1).

Отамановский В. Реформы в Речи Посполитой, направленные на создание государственной системы здраво-

охранения, и их значение для Правобережной Украины / В. Отамановський // Советское здравоохранение. –

– № 7. – С. 35–41.

Отамановський В. Перші аптеки на Україні / В. Отамановський // Фармацевтичний журнал. – 1960. – № 2. –

С. 60-68.

Отамановський В. Розвиток аптечної справи на Україні із середини XVII до початку ХІХ ст. / В. Отаманов-

ський // Фармацевтичний журнал. – 1963. – № 5. – С. 48–57; № 6. – С. 56–67.

Звіт Національної спілки краєзнавців України. Доповідь голови НСКУ члена-кореспондента НАН України

Олександра Реєнта // Краєзнавство : науковий журнал. – 2012. – № 1. – С. 13–22.

Реєнт О. «Хай надихають славні імена» / О. П. Реєнт // Урядовий кур’єр. – 2013. – 13 вересня.

Реєнт О. Краєзнавство – невід’ємна складова сучасності / О. Реєнт // Слово Просвіти. – Ч. 27 (716) 11–17

липня 2013 р. – С. 5.

Демочко Г. Історичне і медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення / Г. Демочко //

Краєзнавство : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 93–99.

Робак І. Медичне краєзнавство: витоки, місце, перспективи / І. Робак, Г. Демочко // Матеріали Всеукраїнсь-

кої наукової конференції «Історичні регіони України: минуле та сучасність» (м. Харків, 28–29 листопада

р.) – Х. : ХНАДУ, 2013. – С. 17–19.

Любчик І. Краєзнавство в структурі українознавчих дисциплін вищої школи: досвід Івано-Франківського

національного медичного університету / І. Любчик // Обрії, 2014. – №2. – С. 61-62.

Розвиток медичного краєзнавства на сучасному етапі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :

http://uoz.cn.ua/news494.htm. – Назва з екрана.

Альков В. Харківська губернська земська лікарня імперської доби та проблема гуманізації ставлення до

психічно хворих / В. Альков // Краєзнавство : науковий журнал. – 2014. – №2. – С. 71–81.

Робак І. Талант, відданий оздоровленню Харкова (до 140-річчя з дня народження В. В. Фавра) / І. Робак //

Краєзнавство : науковий журнал. – 2015. – №1/2. – С. 207–213.

Топчій О. Становлення системи охорони здоров’я Чернігівщини: рол сільських медичних працівників

(1920–1930 рр.) / О. Топчій // Краєзнавство : науковий журнал. – 2014. – №2. – С. 81–94.

Товкун Л. Внесок учених-гігієністів Одеського медичного інституту в розвиток гігієни в Україні (1921–

рр.) / Л. Товкун // Краєзнавство : науковий журнал. – 2015. – №1/2. – С. 213–218.

Ільїн В. Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні радянські часи (1945–1991 рр.) в ракурсі

історико-медичного краєзнавства / В. Ільїн // Краєзнавство : науковий журнал. – 2015. – №1/2. – С. 218–225.

Робак І. . Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ – на поч. ХХ ст. / І. Робак,

А. Якуба // Краєзнавство : науковий журнал. – 2015. – №3/4. – С. 199-206.

Історичні, економічні, соціально-філософські та освітні аспекти розвитку охорони здоров’я : матеріали ІІІ

Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 2-9 листоп. 2015 р. / Харк. нац. мед. ун-т ; [редкол. : І. Ю. Робак,

Г. Л. Демочко]. – Х. : ФОП Панов А. М., 2015. – 182 с. (з іл.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.