ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст

Я. П. Цецик

Анотація


Мета статті полягає в неупередженому дослідженні розвитку промисловості Воли- ні та ролі аграрного сектору в економічному житті краю. На основі першоджерел та праць істориків досліджено розвиток економіки Волинської губернії наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. Визначено основні вектори розвитку промисловості краю та роль аг- рарного сектору в експорті товарів з Волині. З’ясовано ситуацію, яка склалася в еко- номіці регіону під час Першої світової війни.

Ключові слова


Волинь; промисловість; торгівля; аграрний сектор; ремісники

Повний текст:

PDF

Посилання


Первая всеобщая перепись населения Российской империи. – Т. VІІІ. Волынская губерния. – Спб., 1904. – 281 с.

Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. – 549 с.

Обзор Волынской губернии за 1899 год. – Житомир : Житомир : Волынская губернская типография, 1900. – 75 с.

Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національно-

визвольний рух трудящих (1861-1939 рр.) / Р. Н. Оксенюк. – Львів : Каменяр, 1970. – 276 с.

Москалюк М. М. З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ – на початку

ХХ ст. / М. М. Москалюк // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 75–85.

Обзор Волынской губернии за 1913 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1914. – 106 с.

Обзор Волынской губернии за 1911 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1912. – 102 с.

Обзор Волынской губернии за 1904 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1905. – 73 с.

Темірова Н. Р. Поміщики України в 1861–1917 рр.: соціально-економічна еволюція / Н. Р. Темірова. –

Донецьк : ДонНУ, 2003. – 319 с.

Обзор Волынской губернии за 1908 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1909. – 74 с.

Державний архів Волинської області (далі Держархів Волинської обл.), ф. 3, оп. 1, спр. 775, арк. 31-46.

Державний архів Рівненської області (далі Держархів Рівненської обл.), ф. 359, оп. 1, спр. 10, арк. 184–190.

Держархів Рівненської обл., ф. 165, оп. 1, спр. 23, арк. 154.

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.) /

Олександр Петрович Реєнт. – К. : Інститут

історії України НАН України, 2003. – 340 с.

Статистический обзор Волынской губернии за 1900 год. – Житомир : Волынская губернская типография,

– 160 с.

Обзор Волынской губернии за 1906 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1907. – 53 с.

Держархів Рівненської обл., ф. 359, оп. 1, спр. 13, арк. 177.

Історія Волині: З найдавніших днів і до наших часів / О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак. –

Львів : Вища школа, 1988. – 238 с.

Держархів Рівненської обл., ф. 3, оп. 1, спр. 20, арк. 1–4.

Держархів Рівненської обл., ф. 569, оп. 1, спр. 1, арк. 6 зв. 7.

Держархів Рівненської обл., ф. 165, оп. 1, спр. 29, арк. 3.