ПОЛЬСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІМПЕРСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОЕКТІВ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Н. Ю. Громакова

Анотація


У статті проаналізовано польський громадський рух в Правобережній Україні в умовах імперського державотворення ХІХ ст. у контексті сучасного наукового дискурсу. З’ясовано ціннісно-світоглядні засади та особливості реалізації Російського імперського проекту в Наддніпрянщині упродовж ХІХ ст. крізь призму сучасних методологічних прийомів та підходів. Визначено особливості громадської діяльності поляків в умовах суспільно-політичних і соціокультурних трансформацій в регіоні. Автор дійшов висновку, що інкорпорація Правобережної України до імперських структур супроводжувалася зростаючою гомогенізацією і уніфікацією всього суспільного простору Російської імперії, що унеможливлювало будь-які форми громадянської активності місцевої польської спільноти, спрямовані на збереження власного простору ідентичності

Ключові слова


громадський рух; імперський проект; ментальне картографування; центр-периферійні зв’язки; соціокультурний простір; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Баженова С. Від романтизму до реалізму. «Українська школа» в польській літературі 20–90-х років ХІХ ст.:

етапи діяльності, історія України в творчості її представників : [монографія] / Стефанія Баженова. –

Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2009. – 400 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–

/ Даниэль Бовуа. Автор. пер. с франц. М. Крисань. – М. : Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.: ил.

Буравський О. Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську

науку у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Електронний ресурс / Олександр Буравський. – Режим до-

ступу : http://eprints.zu.edu.ua/3602/1/Buravskiy.pdf.

Валіцький А. Три патріотизми / Анджей Валіцький; пер. з польськ. В. Гломозди // Націоналізм: Антологія /

Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : Смолоскип, 2000. – С. 724–767.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр

Вандич; Пер. з англ. С. Грачової. – К. : Критика, 2004. – 463 с.

Венгерська В. «Українські проекти» та націєтворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції,

практики (кінець ХVІІІ–пoчатoк ХХ cтoліття); диc. … дoктoра іcтoричних наук / Вікторія Олександрівна

Венгерська; Інститут історії України НАН України. – К., 2013. – 515 с.

Гудь Б. В. Загибель Аркадії: етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів XIX – першої половини

XX ст. : [монографія] / Б. В. Гудь. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України,

– 447 с.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії

Павличко «Основи», 2008. – 1080 с.: іл.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795–1990 / Ганна Дильонгова ; пер. з польс. М. Кірсенка. – К. : Вид. дім

«Києво-Могилянська академія», 2007. – 239 с.

Зарицький Т. Парадигма прикордоння і центро-периферійні підходи / Томаш Зарицький // Україна Модерна.

Число 18. Пограниччя – окраїни – периферії. – К. : Критика, 2011. – С. 79–99.

Зашкільняк Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Опанасович Зашкільняк,

Микола Григорович Крикун. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 752 с. + 8 кол. мап.

Земський Ю. С. Польська, Російська та українська еліта в змаганнях за Правобережну Україну середини

ХІХ ст. : [монографія] / Ю. С. Земський. – Хмельницький : Б.в., 2011. – 350 с., іл.

Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад : [монографія] / Андреас Каппелер.

Пер. з нім. Х. Назаркевич, наук. ред. М. Крикун. – Львів : Вид-во УКУ, 2005. – ХІІ+360 с., 11 карт.

Ляйч В. Російсько-польська конфронтація / Вальтер Ляйч //Російський імперіалізм / Упоряд. Т. Гунчак. Пер.

з англ. Тараса Цимбала. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 395 с. – С. 124–155.

Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования / Алек-

сей Миллер. – М. : Новое литературное обозрение, 2008. – 248 с.

Ніколаєнко О. О. Польська пансіонна жіноча освіта на Правобережжі наприкінці ХІХ ст. [Електронний

ресурс] / Режим доступу : https://keui.files.wordpress.com/2013/12/24_nikolaenko.pdf.

Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у

контексті етнічної політики Російської імперії

(кінець XVIII – початок ХХ ст.) : [монографія] : [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук. – Київ : ІПіЕНД ім.

І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. – Режим доступу : http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/

naz_menshyny_site_154.pdf.

Сінкевич Є.Г. Краківська історична школа в польській історіографії : [монографія] / Є. Г. Сінкевич. – Мико-

лаїв : Вид-во Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, 2010. – 332 с.

Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999 / Тімоті Снайдер. Пер. з англ.

А. Котенка, О. Надтоки. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 464 с.

Тымовский М. История Польши / Михал Тымовский, Ян Кеневич, Ежи Хольцер. Пер. с польск. – М. :

Изд-во «Весь Мир», 2004. – 544 с.: ил.

Шандра В.С. Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття: [монографія] / Валентина Шан-

дра. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2005. – 427 с.

Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Роман Шпорлюк. Пер. з англ. Г. Кась-

янова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Д. Матіяш, Х. Чушаак. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 552 с.

Щербак Н. О. Національне питання в політиці царизму у Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок

ХХ ст.) : [монографія] / Н. О. Щербак. – К. : ПЦ «Ризографіка», 2005. – 615 c.