ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОГО ТАБОРУ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ В ПРОЦЕСІ ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ ПОЛЬЩІ

В. Ф. Боєчко

Анотація


У статті досліджено процес формування національно-демократичного табору по- літичних сил в процесі відродження державності Польщі. Визначено, що становлення польської політичної системи пов’язане зі значною кількістю політичних організацій, що впливало на створення всього державного апарату Другої Речі Посполитої. Важливим явищем стало, з одного боку, об’єднання споріднених ідейних течій, а з іншого – поляри- зація правих і лівих суспільно-політичних сил. Висвітлено процес об’єднання правих по- літичних сил та створення Народно-національного союзу як об’єднаного табору енде- ції. Основою політичної програми ННС було завоювання незалежності, відбудова Другої Речі Посполитої, обмеження та асиміляція непольських народів. З’ясовано, що націона- лізм у зовнішній і внутрішній політиці та збереження польського характеру держави стало головним принципом парламентської діяльності ННС, що, в свою чергу, відшто- вхнуло від організації політичні сили національних меншин Польщі. Розгляд діяльності ННС свідчить, що основна увага відводилась роботі парламентського представництва, а саме, депутатам Сейму та політичним діячам місцевого рівня. Але розбіжності між партіями, що входили до ННС призвели до швидкого розколу та виходу значної кількос- ті депутатів із об’єднання. ННС втратив позицію найбільшої фракції Законодавчого Сейму.

Ключові слова


Друга Річ Посполита; національно-демократичні сили; політичні партії; політична система; польський націоналізм; народно-національний союз; відро- дження Польщі

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів / Леонід Зашкільняк, Микола Крикун. –

Львів. – ЛНУ ім. Ів. Франка. – Львів, 2002. – 752 с.

Алексієвець Л. М. Польща: утвердження незалежної держави 1918–1926 / Леся Миколаївна Алексієвець. –

Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 448 с.

Баран З. Відродження і становлення Польської держави 1918–1921 рр. [Текст лекцій] / Зінаїда Баран. – Львів :

ЛДУ, 1995. – 52 с.

Калінчик В. Становлення політичної системи Другої Речі Посполитої / Вікторія Калінчик // Міжнародні

зв’язки України: наукові пошуки і знахідки / Вікторія Калінчик. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 255–279.

Kozicki S. Pół wieku polityki narodowo-państwowej / Stanislaw Kozicki. – Warszawa, 1962. – S. 462.

Kozicki S. Historia Ligi Narodowej. Okres 1887–1907 / Stanislaw

Kozicki. – Londyn, 1964. – S. 487–495.

Grabski S. Na nowej drodze dziejowej / Stanislaw Grabski. – Warszawa, 1946. – S. 23.

Miłkowski Z. Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym / Zugmunt Miłkowski. – Paryż, 1887.

Bełcikowska A. Stronnictwa i Związki Polityczne w Polsce / Alicja Bełcikowska. – Warszawa, 1925. – 1086 s.

Dmowski R. Pisma/ Roman Dmowski. – Częstochowa, 1938. – T. III. – S. 247–276.

Łepkowski T., Nałęcz T. Naród bez państwa/ Tadeusz Łepkowski, Tomasz Nałęcz // Polska. Losy państwa i narodu.

Do 1939 roku. – Warszawa : Wydawnictwo ISKRY, 2003. – S. 247–414.

Bułhak W. Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886–1908/

Wladyslaw Bułhak. – Warszawa : Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, 2000. – 226 s.

Kallas М. Historia ustroju Polski X–XX w / Мarian Kallas. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. –

s.

Волковыский С. Национальная демократия / Сергей Волковыский // Политические партии в Польше, Запад-

ной Белоруссии и Западной Украине. – Минск : Изд-во Белорусской Академии наук, 1935. – 335 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (ЦДІА України у м. Львові). Ф. 171. Окружне

земельне управління м. Львів. Оп. 1. – Спр. 211. Розпорядження Головного земельного управління про по-

рядок повернення землі населенню яке повернулося з Росії. – 32 арк.

Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim. – Kraków, 1903.

Nr 81. 1914 listopad 25, Warszawa. – Odezwa Komitetu Narodowego Polskiego // Powstanie II Rzeczypospolitej... –

S. 235–237.

Zestawienie Posłów do Sejmu według przynależności partyjnej. – Sejm Ustawodawczy. Lista posłów do Sejmu

Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej dn. 12 kwietnia 1919 r.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.