№ 7 (2011)

Зміст

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТРАХУВАННЯ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1868-1914 РР.) PDF
Андрій Геннадійович Ватолін
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕФОРМАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ В ЗЕМЛЯХ КОРОНИ ЧЕСЬКОЇ НА ПОЧАТКУ ХVІ СТ. PDF
Тетяна Іванівна Волошин
НІМЦІ КРИМУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В 20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ. PDF
Іван Панасович Задерейчук
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ГУБЕРНСЬКОЇ МЕЖОВОЇ СЛУЖБИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 1760-1830-Х РОКАХ PDF
Юлія Олександрівна Коник
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ В ТВОРАХ ЙОГО ЗАСНОВНИКІВ ТА ІДЕОЛОГІВ PDF
Ірина Валентинівна Кузьменко
Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій PDF (Polski)
Witold Marcoń
«НЕЗРУЧНІ» СЕЛЯНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІЄТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Юрій Петрович Присяжнюк
ДАНИЛО НАРБУТ: ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ PDF
Оксана Олексіївна Спіркіна
Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу PDF (Polski)
Iwona Sterczewska
ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ XVIII СТ. – 1870 Р.) PDF
Олександр Вікторович Черемісін
ЗМІНА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОГО ДУХОВЕНСТВА В 1900-1925 РР. PDF
Інна Михайлівна Шугальова

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ З УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ДО АРГЕНТИНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Віктор Олександрович Погромський
ПРОБЛЕМА СЕПАРАТИЗМУ В СУАР КНР ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗІЙСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Олександр Володимирович Шевчук

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

ДІАЛЕКТИКА СУТНОСТІ СОЦІОЛОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ НАЦІЇ ТА НАЦІОГЕНЕЗИ ЯК ПРОЦЕС ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЕТНОСІВ PDF
Ольга Юріївна Балягузова
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ ПОЛЬСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ ПРО ДЕПОРТАЦІЮ УКРАЇНЦІВ У 1944-1946 РР. PDF
Тетяна Миколаївна Гонтар
СКЛАД І ЗМІСТ РОДИННОГО ФОНДУ СИМИРЕНКІВ: ЙОГО НАУКОВЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ PDF
Вікторія Валеріївна Карпенко
Ю. ТЮТЮННИК У МАТЕРІАЛАХ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ PDF
Юрій Вадимович Котляр
СОЦІАЛЬНА СТРАТИГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА ДОБИ НЕПУ: ІСТОРІОГРАФІЯ 60-90-Х РОКІВ XX СТ. PDF
Валентин Миколайович Лазуренко
Академічні підручники з архівознавства в Польщі PDF (Русский)
Януш Лосовський
ПРОТОКОЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Олексій Анатолійович Макієнко
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СЛОВЕНІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА СПОГАДІВ У ЗІБРАННІ ШКОЛИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ М. ЛОНДОНА PDF
Катерина Володимирівна Мальшина
ВНЕСОК ДВОРЯНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АРХІВНОЇ СПРАВИ ПОРЕФОРМЕНОГО ПЕРІОДУ PDF
Віталій Володимирович Морозов
ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Надія Олександрівна Рижева
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ХОТИНЩИНИ У 1918-1940 РР. PDF
Олександр Валерійович Руснак
ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Влада Володимирівна Сокирська
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ФОНДІВ ЦДІАУ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ У СЕЛАХ УКРАЇНИ (1907-1914 РР.) PDF
Сергій Вікторович Сусоров
УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА 1960-1970-Х РОКІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ В. САРБЕЯ PDF
Анна Іллівна Ткачук
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ СЕРБІЇ 1878-1918 РР. PDF
Світлана Дмитрівна Чернік
ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ШЛЯХТИ РІВНЕНСЬКОГО ПОВІТУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Оксана Олександрівна Якимчук

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

СУЧАСНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РІЗНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
Сергій Іванович Коротяєв
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ВИДАНЬ У МИКОЛАЄВІ В 1905 Р. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Віктор Дмитрович Сусоров
МИКОЛА БУШИН: ЛЮДИНА, ВЧЕНИЙ, УЧИТЕЛЬ PDF
Тетяна Дмитрівна Чубіна

РЕЦЕНЗІЇ

КРАКІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА В ДОСЛІДЖЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА PDF
Норберт Моравець

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

НЕМАЄ ПРАВДИ – НЕМАЄ ЧЕСТІ. І НАВПАКИ PDF
Микола Іванович Бушин
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ КОНГРЕС ЯК ПРЕДСТАВНИЦЬКИЙ ОРГАН УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ДРУГІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ PDF
Ольга Володимирівна Малюта