ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ З УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ ДО АРГЕНТИНИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Віктор Олександрович Погромський

Анотація


У статті проаналізовано стан наукової розробки у вітчизняній літературі питань, пов’язаних з процесами еміграції з етнічних українських земель до Аргентини. Розглядаються періоди історіографічних досліджень. Характеризується ступінь дослідженості проблеми у вітчизняній науці в різних періодах наукових пошуків

Ключові слова


еміграція; Аргентина; міграційні хвилі; вітчизняна історіографія; українські етнічні землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович К. З життя русинів в Америці / К. О. Андрухович. – Коломия, 1904. – 60 с.

Вапрович С. Аргентина: українська еміграція в ній / С. О. Вапрович. – Львів, 1935. – 33 с. – (Бібліотека Української католицької організації).

Вісти з Аргентини: Бюро опіки над українськими емігрантами. Статистика українців в Аргентині // Український емігрант. – 1932. – 15 груд. – Чис. 23.

Віднянський С. В. Рецепції всесвітньої історії на сторінках «Українського історичного журналу» / Степан Віднянський // Український історичний журнал. – 2007. – № 6. – С. 166-180.

Воблый К. Г. Заатлантическая эмиграция, ее причины и следствия: (Опыт статистико-экономического исследования) / Константин Воблый. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. округа, 1904. – 195 с.

Дибчук Л. В. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991-2005 рр.): Автореф. дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Дибчук // Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 20 с.

Докашенко Г. П. Міжнародні зв’язки України в доробку сучасних вітчизняних істориків / Галина Докашенко // Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 166– 174.

З українського життя в Аргентині // Український емігрант. – 1930. – 30 серп. – Чис. 16.

Заставний Ф. Д. Українська діаспора. Розселення українців у зарубіжних країнах / Федір Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 119 с.

Зубалій О. Д. Історія української діаспори: Навч. посібник для студ. вузів / О. Д. Зубалій, Б. Д. Лановик, М. В. Траф’як. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1998. – 147 с.

Історія Української РСР : у 8-ми т., 10-ти кн. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 3. – 531 с.

Качараба С. П. Українська еміграція. Еміграційний рух зі Східної Галичини та Північної Буковини 1 1890-1914 рр. / Степан Качараба, Микола Рожик. – Львів : Б.в., 1995. – 124 с.

Качараба С. П. Еміграція з західної України, 1919–1939 / С. П. Качараба. – Л. : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2003. – 415 с.

Качараба С. П. Трудова еміграція з Західної України: історіографія проблеми / С. П. Качараба // Міжнародні зв’язки: наукові пошуки та знахідки. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 328–337.

Кириленко О. Українці в Америці / О. Кириленко. – Відень: Вид. Союзу Визволення України, 1916. – 40 с.

Корольов В. Українці в Америці / В. Корольов. – К.: Просвіта, 1909. – 40 с.

Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західноукраїнську книгу / Любов Кужель // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: збірник наукових праць. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73–95.

Лазебник С. Ю. Зарубіжні українці: Довідник / С. Ю. Лазебник, Л. О. Лещенко, Ю. І. Макар. – К.: Україна, 1991. – 412 с.

Лановик Б. Д. Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури / Б. Лановик, М. Траф’як . – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 410 с.

Лановик Б. Д. Історія української еміграції: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти / Б. Д. Лановик, Р. Т. Гром’як, М. В. Траф’як, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К.: Вища школа, 1997. – 520 с.

Лановик Б. Д. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посібник для студ. вузів / Б. Д. Лановик, М. В. Траф’як, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич, З. Б. Лановик. – Тернопіль : «Чарівниця», 1999. – 511 с.

Лозуцький В. С. Українська політична еміграція 1919-1945: документи і матеріали / В. С. Лозуцький. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 925 с.

Маркусь В. Огляд праць та проблеми дослідження історії української іміграції в Америці / В. Маркусь // Український історик. – Нью – Йорк – Мюнхен, 1971. – № 1-2 (29–30). – Рік VIII. – С. 70–80.

Олеськів О. О еміграції / О. Олеськів. – Львів, 1895. – 70 с.

Павлик М. Русини в Америці / Михайло Павлик // Товариш. – Львів, 1888. – 14 червня.

Сапеляк О. А. Українська спільнота в Аргентіні: історико-етнологічний аспект / Оксана Сапеляк / Інститут народознавства НАН України. – Л. : Червона Калина, 2008. – 286 с.

Стрелко А. А. Словянское население в странах Латинской Америки / Андрей Стрелко. – К : Наукова думка, 1980. – 144 с.

Трощинський В. Українці в світі / В. Трощинський, А. Шевченко. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999 – 352 с.

«Українська діаспора: проблеми дослідження». (22–23 травня 2006 р.). Матеріали другої міжнародної наукової конференції // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: історичні науки. – Вип. 9. – Острог : РВВ Нац. ун-ту «Острозька академія», 2007. – 500 с.

Українська еміграція. Історія та сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених 100-річчю еміграції українців до Канади // Упор. Ю.Сливка. – Львів: Каменяр, 1992.– 384 с.

Українці в Аргентині: Фотоальбом // упоряд. Н. Д. Прибєги. – К. : Мистецтво, 1997. – 128 с.

Українці в зарубіжному світі : Монографія // За ред. А. М. Шлепакова. – К.: Наукова думка, 1991. – 140 с.

Франко І. Про еміграційних рух / Іван Франко // зібр. творів : в 50-ти т. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 44. Кн. 2. – С. 341–342.

Чайка Г. В. До питання про еміграцію з Буковини в Аргентину / Галина Чайка // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип. 323–324. – С. 111– 194.

Чайка Г. В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.): Дис. … канд.. іст. наук : 07.00.01 / Галина Чайка // Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 309 с.

Чайка Г. В. Історіографія буковинської еміграції кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Галина Чайка // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2006. – Т. 16. – С. 385–398.

Шваб А. Динаміка еміграційного руху з Волині в міжвоєнний період / Анатолій Шваб // Питання історії нового і новітнього часу: Збірник наукових статей. – Чернівці, 1995. – Вип. 4. – Ч. 1. – С. 75–83.

Шваб А. Соціальна структура міжвоєнної еміграції з Волині / Анатолій Шваб // Питання історії нового і новітнього часу : збірник наукових статей. – Чернівці, 2000. – Вип. 7. – С. 279–289.

Шлєпаков А. М. Еміграція / Арнольд Шлєпаков // Радянська енциклопедія історії України. – 1-ше вид. – К.: Українська енциклопедія, 1970. – Т. 2. – 584 с.

Шлєпаков А. М. Українська трудова еміграція / Арнольд Шлєпаков // Радянська енциклопедія історії України. – 1-ше вид. – К.: Українська енциклопедія,1972. – Т. 4. – 576 с.

Ladizinsky I. Karpatorosy v Evropi і Ameriki: primir Kamjorka / I. Ladizinsky. – Cleveland: Svet, 1940. – 40 s.