ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ І ХОТИНЩИНИ У 1918-1940 РР.

Олександр Валерійович Руснак

Анотація


Охарактеризовано джерельну базу дослідження проблем соціально-економічного розвитку Північної Буковини і Хотинщини в міжвоєнний період. Проаналізовано численні матеріали справ Державного архіву Чернівецької області та Національного архіву Румунії (Дирекція Сучава), збірники документів, законодавчих актів, статути й офіційні звіти різноманітних установ, статистичні збірники, спогади сучасників, які відображують становище населення і функціонування економіки регіону в 1918-1940 рр.

Ключові слова


Північна Буковина; Хотинщина; становище населення; сільське господарство; аграрна реформа; промисловість; ремесла; транспорт; торгівля; банки

Повний текст:

PDF

Посилання


Піддубний Г. Буковина, її минуле і сучасне. Суспільно-політичний нарис із малюнками і мапою Буковини / Г. Піддубний. – Харків, 1928. – 256 с.

Квітковський Д. Буковина: її минуле і сучасне / Д. Квітковський, Т. Бриндзан, А. Жуковський. – Париж-Філадельфія-Дітройт : Зелена Буковина, 1956. – 965 с.

Курило В. Північна Буковина, її минуле і сучасне / В. Курило, М. Ліщенко, О. Романець. – Ужгород : Карпати, 1969. – 247 с.

Ботушанський В. М. Нариси з історії Північної Буковини / В. М. Ботушанський, А. М. Глуговський, І. А. Гриценко. – К. : Наукова думка, 1980. – 339 с.

Буковина: історичний нарис / [В. М. Ботушанський, О. В. Добржанський, Ю. І. Макар та ін.]. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Добржанський О. Хотинщина: Історичний нарис / О. Добржанський, Ю. Макар, О. Масан. – Чернівці : Молодий буковинець, 2002. – 464 с.

Кобилянський С. Д. З історії проведення аграрної реформи на Північній Буковині під час окупації краю буржуазно-поміщицькою Румунією / С. Д. Кобилянський // Минуле і сучасне Північної Буковини. – К. : Наукова думка, 1972. – Вип. 1. – С. 40–51.

Малинский В. Аграрная реформа 1918-1924 гг. в Бессарабии / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 144 с.

Піддубний І. А. Історія авіації на Буковині (1910-1945) / І. А. Піддубний. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 99 с.

Юрченко А. Хотинское восстание (К истории борьбы крестьян северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в 1918-1919 гг.) / А. Юрченко. – К. : Политиздат Украины, 1948. – 142 с.

Буркут І. Г. Політичні процеси: історія, міфи, реальність (погляд з регіону) / І. Г. Буркут. – Чернівці : Прут, 2005. – 572 с.

Кройтор В. Політика національної асиміляції українців у Румунії на початку 20-х рр. ХХ ст. / В. Кройтор // Галичина. – № 7. – 2001. – С. 163–169.

Піддубний І. Політичне життя українців Північної Буковини у перше міжвоєнне десятиліття (1918-1928 рр.) / І. А. Піддубний // Український історичний журнал. – 2001. – № 5. – С. 128–141.

Постанова Міністра-делегата від 21 лютого 1919 р. про проведення перепису населення Буковини // ДАЧО, ф. 6, оп. 1, спр. 76. – 2 арк.

Листування з автотранспортною секцією адміністрації Буковини

про відкриття школи водіїв у м. Чернівці // ДАЧО, ф. 6, оп. 1, спр. 464. – 3 арк.

Листування з секретаріатом громадських робіт про необхідність проведення ремонту мостів і шосейних доріг на території Буковини // ДАЧО, ф. 6, оп. 1, спр. 465. – 4 арк.

Справа про затвердження статутів товариств єврейських промисловців та ремісників Буковини в м. Чернівці // ДАЧО, ф. 12, оп. 1, спр. 5021. – 74 арк.

Справа про затвердження статуту товариства з розвитку садівництва і городництва у Чернівцях // ДАЧО, ф. 12, оп. 1, спр. 5013. – 32 арк.

Справа про затвердження статутів товариства румунських ремісників та комерсантів м. Чернівці // ДАЧО, ф. 12, оп. 1, спр. 5022. – 54 арк.

Справа про реєстрацію акціонерного товариства хімічної промисловості в м. Чернівці // ДАЧО, ф. 12, оп. 1, спр. 5024. – 10 арк.

Відомості про перевірку санітарного стану бакалійних магазинів та корчм у повітах за серпень 1930 р. // ДАЧО, ф. 13, оп. 2, спр. 136.

– 45 арк.

Місячні та зведений статистичний звіт про діяльність санітарно-гігієнічної лабораторії в м. Чернівці за 1930 р. // ДАЧО, ф. 13, оп. 2, спр. 133. – 7 арк.

Рапорти префектів і примарів про ціни на хлібні вироби // ДАЧО, ф. 13, оп. 2, спр. 47. – 72 арк.

Звіти про адміністративне, економічне, санітарне становище і стан культури комун Буковини на 1 листопада 1932 р. // ДАЧО, ф. 14, оп. 2, спр. 253. – 204 арк.

Повідомлення коменданта аеропорту в м. Чернівці про відкриття нового аеропорту в місті і про приземлення літака по маршруту: Данціг-Львів-Чернівці-Салоніки // ДАЧО, ф. 14, оп. 2, спр. 11. – 1 арк.

Програма робіт префектур Сучавського округу в галузі сільського господарства, соціального забезпечення, санітарної діяльності та ін. і пояснювальні записки до них // ДАЧО, ф. 26, оп. 1, спр. 445. – 25 арк.

Статистичні відомості Дирекції по відновленню господарства у м. Чернівці, про завдану шкоду комунам Чернівецького повіту під час бойових дій Першої світової війни // ДАЧО, ф. 37, оп. 1, спр. 41. – 1 арк.

Матеріали про надання матеріальної допомоги колоністам Північної Буковини, які поселилися між Прутом і Дністром (заяви, списки та інші матеріали) // ДАЧО, ф. 465, оп. 1, спр. 5. – 74 арк.

Доповідь про перебіг робіт з аграрної реформи на Буковині // ДАЧО, ф. 1240, оп. 1, спр. 201. – 4 арк.

Скарга мешканців комуни Вовчинець Серетського повіту про зловживання членів комісії по проведенню аграрної реформи в комуні // ДАЧО, ф. 1240, оп. 1, спр. 227. – 5 арк.

Угода між Румунією та Польщею про надання взаємної допомоги в боротьбі з епідемічними захворюваннями, укладена у Варшаві 20 грудня 1922 року // ДАЧО, ф. 286, оп. 1, спр. 28. – 22 арк.

Списки мешканців комуни Магала, які отримали земельні ділянки // ДАЧО, ф. 293, оп. 1. – Спр. 12. – 34 арк.

Справа про відчуження земельних ділянок, які належали поміщику Фішеру Марку // ДАЧО, ф. 293, оп. 1, спр. 11. – 111 арк.

Місячні статистичні звіти про становище сільського господарства по Хотинському повіту. Відомості про середню врожайність

сільськогосподарських культур по комунах повіту. Рапорти Хотинського повітового земельного відділу про ринкові ціни на

сільськогосподарські продукти // ДАЧО, ф. 854, оп. 1, спр. 578. – 142 арк.

Справа про експропріацію земельних ділянок, що належать поміщику комуни Іспас Фішеру Марку // ДАЧО, ф. 343, оп. 1, спр. 5. – 177 арк.

Статистичний звіт про діяльність трикотажної фабрики «Агатштейн Герман» в м. Чернівці // ДАЧО, ф. 311, оп. 1, спр. 22. – 4 арк.

Відомості про стан ярмарку 9 травня 1931 р. // ДАЧО, ф. 312, оп. 1, спр. 39. – 2 арк.

Паспорти промислових фірм Буковини // ДАЧО, ф. 312, оп. 1, спр. 27. – 49 арк.

Справа про проведення робіт з реконструкції мостів і шосейних доріг на території Чернівецького повіту // ДАЧО, ф. 242, оп. 1, спр.

– 254 арк.

Фінансовий звіт і аналіз балансу за 1938 рік // ДАЧО, ф. 344, оп. 2, спр. 219. – 93 арк.

Протокол і свідоцтво про перетворення крайового банку м. Чернівці в акціонерне товариство // ДАЧО, ф. 343, оп. 1, спр. 81. – 5 арк.

Corespondenţă şi ordonanţe ale Judecatoriei mixta Cernăuţi privind achitarea sumei de 678.600 lei Fondului bisericesc pentru moşia de 361 ha din comuna Mămăeşti expropriată // F. 10. – Inv. 35. – D. 28. – 17 p.

Cotoare de absolvire // F. 740. – Inv. 492. – D. 1. – 50 p.

Cotoare de absolvire // F. 735. – Inv. 494. – D. 1. – 25 p.

Боротьба трудящих Буковини за соціальне й національне визволення і возз’єднання з УРСР. 1917-1941. Документи й матеріали. До 40-річчя Комуністичної Партії України. – Чернівці : Облвидав, 1958. – 450 c.

Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România. 1916-1921. – Bucureşti, 1966. – 789 р.

Советско-румынские отношения 1917-1941. Документы и материалы : в 2 т. – Т. І : 1917-1934. – М. : Международные отношения, 2000. – 456 с.

Советско-румынские отношения 1917-1941. Документы и материалы: В 2 т. – Т. ІІ: 1935-1941. – М. : Международные отношения, 2000. – 544 с.

România intre anii 1918-1940. Documente şi materiale / [complet. I. Scurtu]. – Bucureşti : Editura Universităţii, 2001. – 168 p.

Буковина 1918-1940 рр.: зовнішні впливи та внутрішній розвиток (Матеріали і документи) / [упоряд. та ред. С. Д. Осачука]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2005. – 328 с.

Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. Погляд дипломатів (Документи) / [упоряд. та наук. ред. В. М. Заполовський, С. Д. Осачук]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2007. – 228 с.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1919-1922 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 9. – Bucureşti. – 1288 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1922-1926 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 11–12. – Bucureşti. – 1223 р.

Codul General al României. Legi noui de unificare. 1926-1929 / [complet. C. Hamangiu]. – Vol. 15–16. – Bucureşti. – 1318 р.

Legile agrare. 1917-1936 / [complet. G. Alexianu]. – Bucureşti : Editura Librăriei «Universala» Alcalay & Co. – 230 р.

Împărţirea administrativă a teritoriilor alipite pe judeţe, plăsi, voloste, notariate şi commune. – Bucureşti : Imprimeria Statului. – 1921. – 88 р.

Statute. Banca de Est. – Bucureşti: Institutul de arte grafice «Eminescu» S. A., 1926. – 24 р.

Statute. Soc. de credit pentru comerţ şi industrie. – Bucureşti : Stabiliment de arte grafice Taranu & Co, 1925. – 24 р.

Banca «Producatorul agricol» S. A. Cernăuţi. Darea de seamă a Consiliul de Administraţie şi Raportul Consiliul de cenzori către a III-a Adunare generală ordinară ţinută pe ziua de 29 martie 1926. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1926. – 12 p.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1930. – Cernăuţi : Tipografia «Mercur», 1931. – 28 р.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1931. – Cernăuţi : Glasul Bucovinei, 1932. – 31 р.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1933. – Cernăuţi : Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1934. – 36 р.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1935. – Cernăuţi : Institutul de Arte grafice şi Editură «Mercur», 1936. – 45 р.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1936. – Cernăuţi : Tipografia Universitǎţii Cernăuţi, 1937. – 45 р.

Raport despre mersul Comerţului şi Industriei în circumscripţia Camerei de Comerţ şi de Industrie Cernăuţi pe anul 1938. – Cernăuţi: Tipografia Jeremia Oprişeanu, 1939. – 35 р.

Dicţionarul statistic al Basarabiei. – Chişinău, 1923. – 670 р.

Dicţionarul Statistic al Bucovinei. Intocmit pe baza rezultatelor recesāmântulti populaţiei din 28 fevruarie 1919. – Bucureşti: Tipografia «Gutenberg» Societate Anonimă, 1922. – 211 р.

Anuarul statistic al Romaniei 1922. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1923. – 311 р.

Anuarul statistic al Romaniei 1923. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1924. – 274 р.

Anuarul statistic al Romaniei 1924. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1925. – 282 р.

Anuarul statistic al României 1926. – Bucureşti : Tipografia Curţii Regale, 1927. – 471 р.

Anuarul statistic al României 1927. – Buсureşti : Tipografia Curţii Regale, 1928. – 471 р.

Anuarul statistic al României 1928. – Buсureşti : Institutul de Arte Grafice „Eminescu» S. A., 1929. – 533 р.

Anuarul statistic al României 1929. – Buсureşti : Tipografia Curţii Regale, 1930. – 497 р.

Anuarul statistic al României 1930. – Buсureşti : Imprimeria Naţională, 1932. – 392 р.

Anuarul statistic al României 1931 şi 1932. – Buсureşti : Imprimeria Naţională, 1933. – 399 р.

Anuarul statistic al României 1933. – Buсureşti : Imprimeria Naţională, 1934. – 386 р.

Anuarul statistic al României 1934. – Buсureşti : Tipografia Curţii Regale F. Göbl fii S. A., 1935. – 495 р.

Anuarul statistic al României 1935 şi 1936. – Buсureşti : Imprimeria Naţională, 1937. – 421 р.

Anuarul statistic al României 1937 şi 1938. – Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1939. – 713 р.

Anuarul statistic al României 1939 şi 1940. – Buсureşti : Imprimeria Naţională, 1940. – 762 р.

Кресс В. Моя первая жизнь: Невыдуманная повесть / В. Кресс. – Черновцы : Зелена Буковина, 2008. – 296 с.

Грігоровіч Г. Буковинське селянство в ярмі (уривок) // Бажаємо до України! / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – С. 1145–1163.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле / Д. Дорошенко. – Ч. 4. – Львів : Червона калина, 1923. – 125 с.

Карбулицький І. Мої спомини (уривок про 1919-1923 рр.) // Бажаємо до України! / О. В. Добржанський, В. П. Старик. – Одеса : Маяк, 2008. – С. 1123–1145.

Rosner C. Emancipation. Etes-vous (assi) de Czernowitz? / C. Rosner. – Les Editions CZ, 2007. – 199 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.