ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО СТРАХУВАННЯ В ПОДІЛЬСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (1868-1914 РР.)

Андрій Геннадійович Ватолін

Анотація


Розглянуто питання організації та розвитку обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Використовуючи нові архівні матеріали, проаналізовано правову базу введення обов’язкового страхування від вогню, етапи розвитку протипожежного страхування в краї, практику та проблеми страхової діяльності

Ключові слова


протипожежне страхування; пожежна справа; губернське правління; волосне правління; земська управа

Повний текст:

PDF

Посилання


Яковчук М. Ю. Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні [Текст]: автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Яковчук М. Ю. ; Національний ун-т Державної податкової служби України. – Ірпінь, 2009. – 20 с. ; Залєтов О. М. Державне регулювання ринку страхування життя в Україні: автореф. дис. .. канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / О. М. Залєтов ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – К., 2007. – 20 с. ; Коваль О. А. Державне регулювання системи страхування земель сільськогосподарського призначення [Текст]: автореф. дис. .. канд. екон. наук: 08.00.03 / О. А. Коваль ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с. ; Жадан С. В. Організаційно-правові засади управління державним соціальним страхуванням [Текст]: автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.07 / С. В. Жадан ; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2008. – 20 с.

Остапенко Д. О. Соціальне страхування промислових робітників України (середина ХІХ ст. – лютий 1917 р.) [Текст]: дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / Остапенко Д. О. ; Харківський держ. ун-т – Х., 1998. – 170 с. ; Твердомед К. М. Законодавство про страхування в Україні в період НЕПУ (1921-1929 рр.) [Текст]: автореф. дис. .. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Твердомед К. М.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 20 с. ; Мельничук О. А. Діяльність органів соціального страхування в Україні у 20-30-х рр. XX ст.: автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / О. А. Мельничук; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2010. – 39 с. ; Сташенко С. І. Протипожежна діяльність земств Лівобережної України [Текст]: автореф. дис. .. канд. іст. наук: 07.00.01 / С. І. Сташенко; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 20 с. ; Шарпатий В. Г. Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920-30-х рр.: історичний аспект: автореф. дис. .. д-ра іст. наук: 07.00.01 [Електронний ресурс] / В. Г. Шарпатий ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 32 с.

Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України), ф. 442, оп. 47, спр. 458.

Положение о взаимном земском страховании и инструкция волосным правлениям о порядке составления списков для введения взаимного страхования имуществ. – Екатеринослав : Тип. Я. М. Чаусского, 1867. – 20 с.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 54, спр. 92.

Взаимное земское от огня страхование в Подольской губернии / Под. ред. А. Солухи. – Каменец-Подольский : Страховой отдел Под.ГЗУ, 1913. – VIII, 136, 81 с. , 32 л. ил., карт.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 690, спр. 314.

Держархів Вінницької області, ф. 230, оп. 1, спр. 27.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 656, спр. 132д.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 641, спр. 714.

Положение о взаимном земском страховании от огня строений, со всеми позднейшими узаконениями и распоряжениями. – К. : Тип. С. П. Яковлева, 1906. – 56 с.

Доклады Подольской губернской управы по делам земского хозяйства Подольскому губернскому комитету. – Каменец-Подольский, 1909. – 248 с.

ЦДІАК України, ф. 442, оп. 638, спр. 20.

Доклады Подольской губернской управы по делам земского хозяйства Подольскому губернскому комитету. – Каменец-Подольский, 1910. – 243 с.

Статистический отчет Подольской губернской земской управы по взаимному земскому от огня страхованию за 1911 г. – Каменец-Подольский : Тип. Подольского губернского правления, 1911. – 339 с.

Сведения о пожарах в России за 1860-1869 годы // Статистический временник Российской империи. – СПб. : Тип. Замысловского, 1872. – Вып. 5. – С. 1–56.

Статистика пожаров в Российской империи за 1895-1910 годы и общие данные за 50 лет – с 1860 по 1910 гг. – СПб. : Издание Статистического комитета МВД, 1912. – 276 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.