ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ XVIII СТ. – 1870 Р.)

Олександр Вікторович Черемісін

Анотація


Досліджено діяльність міського громадського управління міста Херсона у сфері благоустрою кінця XVIII ст. – 1870 р. Проаналізовано законодавчі можливості Міської Думи та Магістрату у сфері благоустрою. Розкрито практичну діяльність міського самоврядування Херсона з благоустрою місцевого життя. До наукового обігу введено нові джерела. Зроблено висновки про роль міського самоврядування у розвитку благоустрою Херсона в досліджуваний період.

Ключові слова


Південна Україна; міський благоустрій; міське господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Горловский Д. Н. Итоги 25-летия херсонского городского самоуправления: Краткий историко-экономический очерк г. Херсона – Херсон, 1896. – 186 с.

Беккер М., Рыбаков Ф. В херсонскую городскую думу. – Херсон, 1908. – 12 с.

Горбачев П. Доклад в херсонскую городскую думу. – Херсон, 1908. – 15 с.

Коник Ю. Похід за правдою ціною життя: міщанин проти херсонської міської влади на рубежі XVIII – XIX століть // Константи: Альманах соціальних досліджень. – Херсон, 2006. – № 1(12): Архів і людина. – С. 84–89.

Цибуленко Л. О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона у розбудові муніципальної земельної та виробничої власності в кінці XIX – на початку XX століття: монографія. – Херсон : Айлант, 2003. – 160 с.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. 14, оп. 1, спр.104. – 6 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 73. – 98 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 218. – 50 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 262. – 15 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 282. – 66 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 297. – 25 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 327. – 50 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 438. – 53 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 332. – 26 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 345. – 25 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 353. – 69 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 369. – 74 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 382. – 43 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 412. – 11 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 333. – 62 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 448. – 11 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 455. – 4 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 537. – 16 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 624. – 7 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 850. – 37 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 911. – 38 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 687. – 4 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 903. – 21 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 879. – 21 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 878. – 45 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 864. – 6 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 917. – 25 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 932. – 42 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 942. – 13 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 997. – 5 арк.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1027. – 60 арк.

Російський державний історичний архів (далі – РДІА), ф. 1281, оп.

, спр. 165. – 78 арк.

РДІА, ф. 1281, оп. 2, спр. 166. – 87 арк.

РДІА, ф. 1281, оп. 2, спр. 1315. – 89 арк.

РДІА, ф. 1281, оп. 2, спр. 1481. – 81 арк.

РДІА, ф. 1263, оп. 6, спр. 2904. – 116 арк.

Городовое положение 16 июня 1870 г. // Полное собрание законов Российской империи (далі – ПСЗ). – СПб. : Тип. 2 отд.

Е. И. В. Канцелярии, 1873. – Собр. 2. – Т. XXXXV. – Отд. 1. – С. 820–839.

Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской империи // ПСЗ. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1843. – Собр. 1. – Т. XXII. – С. 364–382.

Труды комиссии, учрежденной для пересмотра уставов фабричного и ремесленного: В 4 т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863. – Т. II. – 879 с.

Материалы для составления предположений об улучшении общественного управления в городах: В 2 т. – СПб. : Тип. 2 отд. Е. И. В. Канцелярии, 1863. – Т. II. – 680 с.

Державний архів Миколаївської області, ф. 222, оп. 1, спр.28. – 11 арк.

Инструкция о порядке делопроизводства в городских думах Новороссийского края (утверждена Министром Внутренних Дел 14 ноября 1860 г.) // Свод законов Российской империи (далі – СЗРИ). – ч. 1: Общие учреждения губернские. – ст. 4423–4433; т. 3 : Устав о службе гражданской по выборам. – ст. 456–458.

Инструкция о порядке делопроизводства в городских думах Новороссийского края (утверждена Министром Внутренних Дел 14 ноября 1860 г.) // СЗРИ. – ч. 1: Общие учреждения губернские. – ст. 4439.

Указатель общих постановлений для руководства городских дум и заменяющих оные места. – СПб., 1864. – 90 с.

Тюрин В. А. Власть и городское самоуправление в Среднем Поволжье: опыт взаимодействия на рубеже XIX – XX веков / Ред. Н. А. Волынка. – Самара : Изд-во «Самарский университет», 2007. – 200 с.