«НЕЗРУЧНІ» СЕЛЯНИ В ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІЄТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Юрій Петрович Присяжнюк

Анотація


Проаналізовано історичну готовність українських селян Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до залучення їх у модерне націєтворення. Основну увагу приділено участі інтелектуалів у цьому процесі. Наголошено на ступені спроможності сучасної історіографії адекватно осмислювати проблему. На думку автора, ключовою перешкодою тут нерідко виступає надмірний світоглядний євроцентризм дослідників.

Ключові слова


історіографія; варіації розвитку; модерна нація; українці; селяни

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л. О. ІІІ конґрес польських істориків села й селянського руху // Укр. істор. журнал. – 2006. – № 6. – С. 223–225.

Меджецький В. Селяни у націотворчих процесах Центральної і Східної Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Україна модерна. – Число 6. – Львів, 2001. – С. 59–76.

Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). – К.: Либідь, 2001. – 334 с.

Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К. : Критика, 2000. – 304 с.

Markiewicz G. Świadomość państwowa Polaków i Ukraińców na przejomie XIX–XX wieku // Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku / Pod redakcją J. Pisulińskiej, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. – Pzeszów: Widawnicnwo uniwersytetu Pzeszówskiego, 2008. – S. 337–347.

Див. електронний варіант праці Я. Дашкевича «Україна на межі між Сходом і Заходом (ХІV–ХV ст.)».

Луначарский А. Н. О национализме вообще и украинском движении в частности // Укр. жизнь. – 1912. – № 10. – С. 9–22.

Бурный Н. Деревня в 1913 году // Бодрая мысль. – 1914. – № 6 (3 января).

Всесословная волость // Киевлянин. – 1895. – 9 ноября (№ 310).

Пыпин А. Н. История русской этнографии. – Т. III. Этнография малорусская. – Санкт-Петербург: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. – 425 с.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907). – Нью-Йорк : УВАН, 1955. – 504 с.

Див. у порівнянні з Галичиною: Заярнюк А. Ідіоми емансипації. «Визвольні» проекти і галицьке село в середині ХІХ століття. – К.: Критика, 2007. – 336 с.

Див.: Чубинский М. П. Украинская национальная идея и ее правовые постулаты // Укр. жизнь. – 1913. – № 6. – С. 5–20.

Михальчук К. П. К ответам кн. Е. Н. Трубецкого на анкету «Украинской жизни» // Укр.. жизнь. – 1914. – № 11–12. – С. 18–31.

Російський державний історичний архів у Санкт-Петербурзі (далі – РДІА). – Ф. 1284, оп. 223, спр. 162.

Летичев. Убийство // Подольские известия (Ежедневная политическая, экономическая и литературно-общественная газета). – 1915. – 6 августа.

РДІА. – Ф. 403, оп. 2, спр. 253.

Волгин В. В крестьянстве // Заветная мысль. – 1913. – № 4–5.

РДІА. – Ф. 1284, оп. 194, спр. 41.

Сулига І. Г. Земства і селянська кооперація в Правобережній Україні на початку ХХ століття // Укр. селянин. – Черкаси, 2002. – № 5. – С. 59–61.

РДІА. – Ф. 1284, оп. 194, спр. 27.

Крестьянские недоразумения // Киевлянин. – 1875. – 7 августа (№ 93).

Что подготовило почву для штундизма? // Там же. – 12 августа (№ 95).

РДІА. – Ф. 408, оп. 1, спр. 425.

РДІА. – Ф. 1284, оп. 194, спр. 46.

Сірий Ю. Аматорські вистави // Село (Українська народна ілюстрована газета для селян і робітників). – 1911. – № 1.

Ефремов С.А. На текущие темы // Укр. жизнь. – 1913. – № 1. – С. 92–99.

Грушевский М.С. Украина и украинство // Укр. жизнь. – 1912. – № 1. – С. 11–28.

Відділ рукописів Російської національної бібліотеки в Санкт-Петербурзі (далі – ВР РНБ). – Ф. 874, оп. 1, спр. 2.

У 2007 р. «схожі» монографії дніпропетровського історика О. Михайлюка й автора цієї статті побачили світ під концептуально нетотожними назвами: «Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси» (456 с. ) і, відповідно, «Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст.» (640 с. ).

Протест екатеринославских крестьян // Укр. жизнь. – 1913. – № 10. – С. 81–82.

ВР РНБ. – Ф. 385, спр. 12.

ВР РНБ. – Ф. 386, спр. 61.

Див.: Бойко Н.І. Михайло Максимович. Навіки з рідним краєм (фотонарис). – Черкаси: Брама, 2004. – 248 с.

ВР РНБ. – Ф. 236, спр. 24.

Данилевский Г. П. Беглые в Новороссии; Воля (Беглые воротились) / Вступ. статья и примеч. Э. Виленской. – М. : Худ. лит-ра, 1984. – 479 с.

ВР РНБ. – Ф. 236, спр. 28.

Український історик В. Підгаєцький обґрунтовував причини сприйняття «літературної історії» як «справжньої історії» тим, що увага письменників прикута до історії конкретної «маленької» людини…, історії «життєвої» – тобто, як правило, драматичної і трагічної, історії без недомовок і «лакування». До того ж письменники першими торкаються таких непристойних «ненауково історичних» із погляду так званого «здорового глузду» сюжетів і «темних струн» людської душі, про які деякі «незаймані» фахівці-історики, здається, і не чули. Див. : Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ століття. Навчальний посібник. – Дн-к : ДНУ, 2000. – 392 с.