ПРОТОКОЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.): ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Олексій Анатолійович Макієнко

Анотація


Розглянуто походження та специфіка функціонування в діловодстві різних видів земської протокольної документації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), визначено особливості її використання в якості історичного джерела. Здійснена спроба з’ясування рівня її збереженості в архівах і бібліотеках України на сучасному етапі.

Ключові слова


земства; земське зібрання; земська управа; протокольна доку-ментація; журнал засідання; стенограма; історичне джерело; джерелознавче дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Мордовцев Д. Л. Десятилетие русского земства. 1865-1875. – СПб., 1877. – II+VI+374 с.

Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет. – СПб., 1911. – Т. 4. – VIII+696+104+XXIX с.

Гордеенко Е. С. Исторический обзор деятельности Харьковских земских учреждений. – Харьков, 1891. – Вып. 1. – 214 с.

Велецкий С. Н. Двадцать пять лет деятельности земства в Полтавской губернии, с 1866 по 1892 год. Краткий очерк. – Полтава, 1894. – 144 с.

Исторический очерк деятельности Херсонского губернского земства за 1865-1899 годы : в 3 вып. – Херсон, 1904-1906.

Зак Л. Исторический очерк Днепровского земства // Вестник Таврического земства. – 1904. – № 18. – С. 16–29; № 20. – С. 26–33; 1905. – № 12/13. – С. 69–78; № 14/15. – С. 64–67.

Щербина Ф. А. История Полтавского земства. – Полтава, 1914. – Вып. 1. – ІІІ+238 с.

Хижняков В. М. Обзор развития деятельности Черниговского уездного земства за 50 лет. – Москва, 1916. – І+114 с.

Лохматова А. Катеринославське земство. – Запоріжжя, 1999. – 197 с.

Огієнко О. Земства Правобережної України 1904-1917 років: досвід соціально-економічної та культурно-просвітницької діяльності. – Житомир, 2006. – 144 с.

Редькіна О. А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. – К., 2008. – 192 с.

Завальнюк О. М., Стецюк В. Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 220 с.

Бакуменко Е. А. Основные источники по истории земских учреждений России второй половины XIX – начала XX ст. // Вісник Харківського державного університету. – Харків, 1998. – № 413: Історія. – Вип. 30. – С. 77–87.

Захарова І. В. Документи земського діловодства як джерело вивчення історії розвитку початкової народної школи в Україні // Вісник Харківської державної академії культури. – Харків, 2001. – Вип. 5. – С. 208–214.

Кузовова Н. М. Земські видання як джерело з історії Херсонщини та чинник розвитку її духовного життя // Наукові записки / Херсонський краєзнавчий музей. – Херсон, 2005. – С. 88–100.

Макієнко О. А. Проблеми використання документальних матеріалів земств у дослідженнях регіональної історії України // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2009. – Т. 19. – Кн. 2. – Ч. 1. – С. 269–283.

Шевченко В. М. Земські окладні книги – важливе джерело вивчення стану земельної власності на Сумщині в роки Першої світової війни // Матеріали Шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 2005. – С. 145–147.

Шихов К. Л. Про деякі методологічні та методичні проблеми дослідження матеріалів земського діловодства // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 1982–204.

Шихов К. Л. Постанови Катеринославських земських зборів як джерело з історії селянства (1866-1913 гг.) // Питання аграрної історії України і Росії: Матеріали других наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 87-92.

Шихов К. Л. Формулювання змістовної гіпотези про земську благодійницьку діяльність за тематичною класифікацією «Систематического свода постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866-1913 гг.» // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 9. – С. 24–32.

Шихов К. Л. Комп’ютерні технології і дослідження історії благочинності в Катеринославській губернії 1864-1914 рр. (створення вибірки та побудова бази даних) // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. – Дніпропетровськ, 2001. – Вип. 9. – С. 33–42.

Шихов К. Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп’ютерні технології обробки та аналізу джерел): Автореф. дис. .. канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб., 1867. – Т. XXXIX (1864 г.). – Отд. 1. – 973 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб., 1871. – Т. XLII (1867 г.). – Отд. 1. – 1206 с.

Свод постановлений Харьковского губернского земства за годы с 1865 по 1883. – Харьков, 1883. – Т. 1. – VI+190+292 с.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 1882 г. вкл.). – Полтава, 1885. – Вып. 1. – ХХХІІІ+769 с.

Свод постановлений Черниговского губернского земского собрания 1883-1899 годов с кратким сводом постановлений за время с 1865-го по 1882 г. – Чернигов, 1902. – Вып. 1. – XV+619 с.

Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав, 1914. – Т. 1 – ХХХ+1182 с.

Систематический свод постановлений Харьковского уездного земского собрания. 1865-1884. – Харьков, 1885. – VI+802 с.

Систематический сборник постановлений Сумского уездного земского собрания с 1865 по 1895 г. – Сумы, 1895. – V+536 с. , табл.

Систематический сборник постановлений Александровского уездного земского собрания. 1866-1899 гг. – Александровск, 1900. – 1152+ХIV с.

Систематический свод постановлений Херсонского губернского земского собрания 1865-1888 гг. – Одесса : Тип. «Одесских новостей», 1888. – Т. 1. – XV+VI+704 с.

Систематический свод постановлений Таврического губернского земского собрания со времени открытия земских учреждений в Таврической губернии. 1866-1913 гг. – Симферополь, 1908. – Т. 1. – ІІІ+905 с.

Макієнко О. А. Організація діловодної служби в земських управах на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2010. – Вип. 5. – С. 18–22.

Отчет Полтавской губернской земской управы за 1903 г. – Полтава, 1904. – Вып. 1. – II+108 +19+175 c.

Отчет Полтавской губернской земской управы за 1913 г. – Полтава, 1914. – Вып. 1. – II+257 +182 c.

Отчет Житомирской уездной земской управы за 1912 г. – Житомир, 1913. – 113 c.

Брацлавское земство. Доклады уездной управы земскому собранию, сметы расходов и доходов, протоколы комиссий и журналы собрания. Первое очередное собрание 1911 года. – Немиров, 1911. – 194 с.

Доклад ревизионной комиссии Полтавскому губернскому земскому собранию 49-го очередного созыва 1913 года. – Полтава, 1913. – ІІ+225 с.

Свод постановлений Елисаветградского уездного земства за 1865-1894 гг. – Елисаветград, 1895. – 13+ХХІ+897 с.

Сборник правительственных распоряжений, по делам до земских учреждений относящимся. – СПб., 1872. – Т. 1. – ХХХІІІ+344 с.

Cмирнов А.И. Земский исторический музей. Опыт организации. – Ярославль, 1915. – 185 с.

Абрамов В. Ф. Земские архивы // Вестник архивиста. – 1998. – № 4. – С. 59–66.

Макієнко О. Організація архівної справи в земствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2010. – Т. 18. – С. 7–14.

Павловский И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии. – Полтава, 1915. – XVI+62 с.

Систематический сборник постановлений Кременчугского уездного земского собрания 1865-1899 гг. – Кременчуг, 1900. – ХХVІ+845 с.

Систематический сборник постановлений Феодосийского уездного земского собрания очередных и чрезвычайных сессий с 1867 по 1912 г. – Феодосия, 1913. – Т. 1. – ХVІ+696 с.

Макієнко О. А. Архів Херсонського губернського земства: формування, склад, історична доля // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 116–127.

Федоренко П. Чернігівський краєвий історичний архів та його фонди // Архівна справа. – 1928. – Кн. 7. – С. 22–36.

Герасименко Х. Полтавський краєвий історичний архів // Архівна справа. – 1928. – Кн. 8. – С. 22-39.

Грибін М. Харківський краєвий історичний архів та його фонди // Архівна справа. – 1930. – Кн. 3(14). – С. 6-36.

Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів: Архівні фонди України, втрачені в роки Другої світової війни / Держкомархів України; УНДІАСД. – К., 2007. – Кн. 1. – 1030 с.

Макієнко О. А. Видання земських установ у фондах Державного архіву Херсонської області // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4. – С. 45–59.

Зведений каталог-довідник місцевих періодичних видань 1839-1917 рр., наявних у фондах Чернігівської ОУНБ ім. В. Г. Короленка, Чернігівського державного історичного музею ім. В. В. Тарновського (ЧДІМ), Державного архіву Чернігівської області (ДАЧО) / уклад. : Г. Конопацька, Н. Волкова, Л. Семенюк. – Чернігів, 2002. – 160 с.

Кузнецова Л., Колесникова Н. Собственное имя – «Таврика» // «Таврика»: 125 лет основания краеведческой библиотеки Крыма: Cб. ст. – Симферополь, 1998. – С. 4–6.

Варадинов Н. Делопроизводство: Руководство к составлению всех родов деловых бумаг и актов, по данным формам и образцам. – 2-е изд., испр. – СПб., 1873. – Ч. 1. Теоретическое делопроизводство. – IV+XV+258 с.

Систематический сборник постановлений Полтавского уездного земского собрания за 1865-1901 годы. – Полтава, 1902. – Т. 1. – ІХ+754 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.