УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА 1960-1970-Х РОКІВ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ В. САРБЕЯ

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Розглянуто основні тенденції розвитку української історичної науки у 1960–1970-х рр. в контексті соціогуманітарного середовища. Особливу увагу звернуто на контролюючі впливи владно-партійних структур, що зумовлювали специфіку історичних праць, формування історичних концепцій, репресивні заходи проти тих науковців, що вийшли в своїх публікаціях за межі дозволеного. Предметом аналізу є ситуація, яка виникла у зв’язку із захистом В. Сарбеєм докторської дисертації, що була присвячена вивченню наукової спадщини українських вчених ХІХ ст.

Ключові слова


українська історична наука; історіографічна ситуація; наукові праці; В. Сарбей

Повний текст:

PDF

Посилання


«Історіографічні дослідження в Українській РСР» у контексті культурної та пізнавальної ситуації кінця 1960-х – початку 1970-х років // Історіографічні дослідження в Україні. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Вип. 2. – С. 6–10.

Академик М. В. Нечкина «О книге В. Г. Сарбея «В. И. Ленин и дооктябрьское наследие историографии Украины» /на укр. яз./ «Изд-во «Наукова думка». – К., 1972. – Архів В. Г. Сарбея. – К. – апрель 1974 г. – 3 л.

Волковинський В. Віталій Григорович Сарбей / В. Волковинський // Історія України. – 1999. – травень. – С. 6–7.

Волковинський В. М. Грані особистості Віталія Сарбея / В. Волковинський // Історіографічні дослідження в Україні: наук. зб. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 13–32.

Гуржій О. І. В. Г. Сарбей та І. О. Гуржій: маловідомі факти взаємин / О. І. Гуржій // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 15. – С. 12–15.

Заключение по результатам рассмотрения книги В. Г. Сарбея «В. И. Ленин и дооктябрьское наследие историографии Украины» (К., 1972), рецензии Н. Н. Лещенко «Неуклонно придерживаться ленинской методологии в историческом исследовании» («Коммунист Украины», 1974, № 1), возражений и объяснений автора книги. – Архів В. Г. Сарбея. – К. – май 1974 г. – 8 л.

Калакура Я. С. Відродження традицій української національної історіографії / Я. С. Калакура // Історична наука на порозі ХХІ століття: підсумки та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Харків, 15-17 листопада 1995 р.). – Харків : Авеста, 1995. – С. 125–130.

Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років / Г. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.

Колесник І. І. Федір Шевченко: інтелектуальна генеалогія українського радянського історика / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 178–192.

Корнейчик І. І. [Рецензія] / І. І. Корнейчик, І. Л. Шерман // Український історичний журнал. – 1973. – № 3.– С. 145-146. – Рец. на кн.: В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. – К. : Наукова думка, 1972. – 286 с.

Лещенко М. Н. Неуклонно руководствоваться ленинской методологией в историческом исследовании [Рецензія] / М. Н. Лещенко // Коммунист Украины. – 1974. – № 1. – С. 89-92. – Рец. на кн.: В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. – К. : Наукова думка, 1972. – 286 с.

Мицик Ю. А. Микола Ковальський (До 70-річчя з дня народження) / Ю. А. Мицик // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. Т. 6/7. – С. 6–14.

О рецензии М. Н. Лещенко, опубликованной в журнале «Коммунист Украины» (1971, № 1). – Архів В. Г. Сарбея. – К. – 30 л.

Особова справа Сарбея В. Г. – Київ. – НАН України. Інститут історії України. – Відділ кадрів. – 278 арк.

Ответ В. Г. Сарбея на отзыв ВАК’овского рецензента о докторской диссертации «Основоположники марксизма-ленинизма и дооктябрьская историография Украины». – Архів В. Г. Сарбея. – К. – февраль 1974 г. – 6 л.

Отзыв на автореферат диссертации В. Г. Сарбея «Основоположники марксизма-ленинизма и дооктябрьская историография Украины», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук рецензента ВАКа. – Архів В. Г. Сарбея. – К. – февраль 1974 г. – 2 л.

Письмо председателю Высшей Аттестационной комиссии Совета Министров СССР доктору физико-математических наук, профессору В. Г. Кириллову-Угрюмову. – Архів В. Г. Сарбея. – К. – 5 л.

Санцевич А. В. [Рецензія] / А. В. Санцевич, С. К. Гутянський // Вісник Академії наук Української РСР. – 1973. – № 2. – С. 104-106. – Рец. на кн.: В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографія України. – К. : Наукова думка, 1972. – 287 с.

Сарбей В. Слово доброї пам’яті про людину і вченого / Віталій Сарбей // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: збірка наук. праць та спогадів. – К., 1999. – Число 3. – С. 5–23.

Сарбей В. Г. Основоположники марксизма-ленинизма и дооктябрьская историография Украины : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. ист. наук / В. Г. Сарбей. – К., 1972. – 77 с.

Сарбей В. Г. Перерваний політ або цілком суб’єктивні меморії з нагоди 75-річного ювілею Є. М. Скляренка / В. Г. Сарбей // Життя триває... – К. : Рідний край, 1999. – С. 46–52.

Сарбей Віталій Григорович (1928-1999): бібліографічний покажчик / під ред. В. А. Смолія. – К. : Інститут історії України НАН України, 1999. – 104 с.

Справа про захист докторської дисертації В. Сарбея. – Архів Інституту історії України НАН України, оп. 1, спр.845. – 344 арк.

Шаповал Ю. І. В. В. Щербицький: особа політика серед обставин часу / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2003. – № 1. – С. 118–129.

Шаповал Ю. І. Петро Шелест у контексті політичної історії України ХХ ст. / Ю. І. Шаповал // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 134–149.

Шевченко С. М. [Рецензія] / С. М. Шевченко // Радянська школа. – 1973. – № 4. – С. 102–103. – Рец. на кн.: В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. – К. : Наукова думка, 1972. – 286 с.

Шевченко Ф. [Рецензія] Синтез сучасності / Федір Шевченко, Віталій Сарбей // Вітчизна. – 1971. – № 7. – С. 158–163. – Рец. на кн. : П. Ю. Шелест Україна наша Радянська. – К. : Політвидав України, 1970.

Шморгун П. М. [Рецензія] / П. М. Шморгун // Український історичний журнал. – 1973. – № 3.– С. 147–148. – Рец. на кн. : В. Г. Сарбей В. І. Ленін і дожовтнева спадщина історіографії України. – К. : Наукова думка, 1972. – 286 с.

Яремчук В. Образи історії української історіографії в історичній науці України середини 1950-их – початку 1970-их років / Віталій Яремчук // Історіографічні дослідження в Україні. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 18. – С. 59–98.

Яремчук В. П. Історична наука в УРСР у «добу Шелеста» / В. П. Яремчук // Український історичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 149–162.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.