Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу

Iwona Sterczewska

Анотація


.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Misiuk A. Instytucje policyjne w Polsce. Zarys dziejów. Od X wieku do współczesności. – Szczytno 2006, passim.

Gryz G. Milicja Miejska m. st. Warszawy // Gazeta policyjna. – 2004, nr 27, passim.

Abramski A., Konieczny J. Justycjariusze, hutmani, policjanci. – Katowice 1986, passim.

Litwiński R. Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne. – Lublin 2007, passim.

Karwacki W. L. Łódzka organizacja PPS–Lewicy 1906-1918. – Łódź 1964, passim.

Misiuk A. Policja Państwowa 1919-1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania. – Warszawa 1996.

Idem, Policja Komunalna – instytucja chroniąca porządek publiczny w Polsce w okresie styczeń – lipiec 1919 r. // Zeszyty Naukowe WSO MSW w Szczytnie (dalej: «ZN WSO»). – 1989, nr 2, passim.

Idem, Milicja Ludowa na tle ogólnej sytuacji politycznej w Polsce w latach 1918-1919 // ZN WSO. – 1986, nr 1, passim.

Kayzer B., Majer P., Siemak Z. Historia służb policyjnych na ziemiach polskich. – Szczytno 1995, s. 71.

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwowej // Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: Dz.Pr.P.P.). – 1919. Nr 61, poz. 363.

Ustawa o Policji Państwowej z dnia 24 lipca 1919 r., oraz instrukcja służbowa. Pytania i odpowiedzi. – Warszawa 1921, passim.

Ustawa Konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego w Warszawie z dnia 15 lipca 1920 r. zawierająca Statut Organiczny Województwa Śląskiego // Dz.U.R.P. – 1920. Nr 73, poz. 497.

Dworzecki J. Policja województwa śląskiego w latach 1922-1939. – Częstochowa Akademia im. Jana Długosza 2008, [rozprawa doktorska], passim.

Dworzecki J. Organizacja Głównej Komendy Policji Województwa Śląskiego w Katowicach w II RP // Policja. – Szczytno 2009, nr 1 s.71-76.

Archiwum Akt Nowych, zespół: Komenda Główna Policji Państwowej, sygn. 98, k. 4.

Filipow K. Komendanci Główni Policji Państwowej 1919-1939. – Białystok 1997, passim.

Misiuk A., Pepłoński A. Organizacja instytucji policyjnych w II Rzeczypospolitej 1918-1926. Wybór źródeł i dokumentów. – Szczytno 1994, passim.

Misiuk A. Miejsce Policji Państwowej w strukturze aparatu państwowego II Rzeczypospolitej w okresie 1919-1926 // Dzieje Najnowsze. – 1991, nr 2, passim.

Idem, Policja kobieca w II Rzeczypospolitej na tle międzynarodowym // Przegląd Policyjny. – 1992, nr 4, passim.

Idem, Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Warszawa 2008, passim.

Siemak Z. Wynagrodzenie, uzbrojenie i wyposażenie Policji Państwowej, część III // IPA Wiadomości Sekcji Polskiej. – 2001, nr 1-2 (16-17), s. 24-25.

Michalak P. Польская Полиция: основные этапы исторического развития (Polska Policja: założenie, etapy, rozwój) // Выпуск, 2005, nr 2, s. 58 (Wydawnictwo MSW Rosji. Biuletyn nr 2/2005).

Archiwum Państwowe Katowice (dalej: APK), zespół Policja Województwa Śląskiego (dalej: PWŚl.), sygn. 1, k. 628, 1099, sygn. 3, k. 275; «Na Posterunku», 1924, nr 2, s. 27; Szczurek J. Z wielkich dni Śląska Cieszyńskiego. V. O Milicjach Ludowych w latach 1918-1920. – Cieszyn 1933, s. 58; Sieradzka D. Prezydent Katowic w latach 1928-1939 / Adam Kocur. – Katowice 1992; Kalendarzyk Policji Województwa Śląskiego 1927 (dalej: KPWŚl.), [b.m.w.], 1927, s. 128; KPWŚl., [b.m.w.], 1926, s. 37; Długajczyk E. Sanacja Śląska 1926-1939. Zarys dziejów politycznych. – Katowice 1983, s. 115; Dworzecki J. Sport w Policji Państwowej II RP na przykładzie działalności Policyjnego Klubu Sportowego Katowice przy Głównej Komendzie Policji Województwa Śląskie w Katowicach w latach 1924-1939 // Policja. – Szczytno 2006, nr 2.

Mikitin J., Grześkowiak G. Policja województwa śląskiego 1922-1939. – Warszawa 2008, passim.

APK, PWŚl., sygn. 3, s. 237.

Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Krakowie, sygn. 235, [b.p.].

Długocki W., Adelstein J. Zbiór przepisów administracyjnych dotyczących organizacji Policji Państwowej. – Warszawa 1925.

Kozolubski J. Dwudziestolecie Policji Państwowej w Polsce // Przegląd Policyjny. – 1938, nr 6, s. 106.

Drozdowski M. M. Dzieje II Rzeczypospolitej // Zarys historii Polski / pod red. J. Tazbira. – Warszawa 1980, s. 614.

Kutta J., Policji w Polsce Odrodzonej. Wielkopolska i Pomorze 1918-1922. Geneza – organizacja – funkcjonowanie. – Bydgoszcz 1994, passim.

Śleszyński W. Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno – wschodnich II Rzeczypospolitej. – Warszawa–Białystok 2007, passim.

Robaczewski A. Budżety Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w okresie 12-lecia tj. od roku 1927/28 do roku 1938/39. – Warszawa 1938, passim.

Stadler K. Liczebność naszej policji // Na Posterunku. – 1928, nr 24, s. 369.

Mączyński M. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno – prawne podstawy funkcjonowania. – Kraków 1997, s. 99.

Hausner R. Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych. – Warszawa 1939.

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Lublinie, sygn. 1608, k. 188-187.

Gryz G. Specyficzna służba przedwojennego policjanta // Gazeta policyjna. – 2004, nr 13, passim.

Garlicki A. Józef Piłsudski 1867-1935. – Warszawa 1988, passim

Pepłoński A. Organizacja policji kryminalnej w II Rzeczypospolitej // Problemy Kryminalistyki. – 1984, nr 165, s. 466-474.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.