ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ГУБЕРНСЬКОЇ МЕЖОВОЇ СЛУЖБИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 1760-1830-Х РОКАХ

Юлія Олександрівна Коник

Анотація


Розглянуто освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України в останній третині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. На основі архівних джерел проаналізовано можливості набуття ними спеціальних знань в умовах відсутності межових навчальних закладів. Висвітлено роль Волинської школи землемірів у підготовці кваліфікованих межових кадрів для півдня України

Ключові слова


землеміри; межувальники; межова освіта; Новоросійська межова експедиція; Кременчуцька казенна школа; Волинська гімназія

Повний текст:

PDF

Посилання


ПСЗРИ І. – Т. ХVІІ.

Рудин С. Д. Межевое законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. 19 сентября 1765 г. – 1915 г. – Пг., 1915. – 2, Х, 547 с.

ПСЗРИ І. – Т. ХVІІІ.

Герман И. Е. Материалы к истории генерального межевания в России. – М. : Типо-литография В. Рихтер, 1911. – 193 с.

Дензин П. В. Межевание и землеустройство в России. – Пенза : Паровая типо-литография Е. М. Грушецкой, 1909. – 73 с. , 2 л илл.

Иванов П. Опыт исторического исследования о межевании земель в России. – М. : Типография С. Селивановского, 1846. – 151 с.

Кавелин С. П. Межевание и землеустройство. Теоретическое и практическое руководство. С чертежами и образцами делопроизводства. – М. : Издание юридического книжного магазина «Правоведение» И. К. Голубева, типография И. Ц. Рябушинского, 1914. – 339 с.

Мордухай-Болтовской В. П. Межевые законы, с изложением и объяснением: I. Историко-юридических сведений о межевании в России, II. Ныне существующего порядка судебно-межевого разбирательства, III. Судебных доказательств по межевым делам и IV. Порядка ограничения и обмена крестьянских земель, а также возобновления межевых знаков. – СПб. : Паровая скоропечатня П. О. Яблонского, 1893. – [2], III, [1], II, 188 с. : табл.

Удод О. П. Середня та вища освіта на Україні (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.) // Український історичний журнал. – 1970. – № 6. – С. 84-91.

Гапак О. М., Тадеєв П. О. Розвиток шкільної математичної освіти на Волині та Закарпатті в ХІХ столітті: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] – Науковий вісник Ужгородського Національного університету. – Педагогіка. Соціальна робота. – Вип.

– Ужгород, 2008. – С. 23–26. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2008_14/hapak.pdf

Тетерин Г. Н. История геодезии в России (до 1917 г.) : [учебное пособие] [Электронный ресурс]. – Ч. 3. – Новосибирск : НИИГАиК, 1992.Режим доступа: http://www.nsu.ru/icen/grants/lidar/SCIENCE/TETERIN_ BOOKS/hist_geod.htm

ПСЗРИ І. – Т. ХХ.

ПСЗРИ І. – Т. XLIV. – Ч. 2: Книга штатов и узаконения о мундирах. Отделение 3-е. Штаты духовные. Отделение 4-е. Штаты гражданские и узаконение о мундирах.

Державний архів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. 14 Херсонська губернська креслярня, оп. 5, спр.1.

ДАХО, ф. 14, оп. 5, спр.6.

Александров Б. В. Описание рукописных карт ХVІІІ в., хранящихся в отделе рукописной книги Библиотеки Академии Наук СССР / Приложение ІІ в кн. : Гнучева В. Ф. Географический департамент Академии наук ХVІІІ века / [под ред. А. И. Андреева]. – М., Л. : Изд-во АН СССР, 1946. – С. 267–412.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 498.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 705.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1083.

ПСЗРИ І. – Т. ХХІХ.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 784.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 976.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1170.

ПСЗРИ ІІ. – Т. ІХ. – Ч. І.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1615.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1203.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1238.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 340.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 909.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1102.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1138.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1072.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 451.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 871.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1031.

ДАХО, ф. 14, оп. 1, спр. 1082