ЦЕЛЕСТИН ЧАПЛИЦЬ. КИЇВСЬКИЙ ДЕПУТАТ І СПІКЕР СЕЙМУ 1766 РОКУ

Andrzej Stroynowski

Анотація


У другій половині XVIII століття розпочався процес занепаду політичного впливу магнатів у Речі Поспо- литій, хоч на її східних теренах зменшення ролі заможної шляхти тільки розпочиналося. Однак і там форму- валася кар’єра амбітних представників шляхти, що прагнули подолати гегемонію еліт магнатів (Браницьких, Чарторийських, Любомирських, Жевуських і Потоцьких).

Ключові слова


Целестин Чаплиць; сейм; Річ Посполита

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Dyaryusz Seymu Walnego Ordynaryjnego odprawionego w Warszawie Roku 1766… zebrany / [wyd.

S. Rembieliński]. – Warszawa, 1767.

Manifest JW. JO. Ichmościów, Ministrów, Senatorów i Posłów 1786, bmd, nlb.

Niemcewicz J. U. Pamiętniki czasów moich / J. U. Niemcewicz ; [wyd. J. Dihm]. – T. I. – Warszawa, 1957.

Volumina Legum, Przedruk Zbioru Praw. – T. VII. – Petersburg, 1860.

Drozdowski M. Podstawy finansowe działalności państwowej w Polsce 1764–1793. Działalność budżetowa Sejmu

Rzeczypospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego / M. Drozdowski. – Warszawa –

Poznań, 1975.

Filipczak W. Sejm Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej / W. Filipczak // Między konstytucją Nihil Novi a

ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski XVI–XX wieku : мateriały Ogólnopolskiej

Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12–13 października 2005 roku / [red. H. Gmiterek, S.

Piątkowski, J. Wrona]. – Radom, 2005.

Kaleta R. Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów /

R. Kaleta. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1971.

Kaleta R. Sensacje dawnych lat / R. Kaleta. – Wyd. II. – Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk, 1980.

Kalinka W., Sejm Czteroletni, wyd. IV, Warszawa 1991, t. I.

Konopczyński W. Czaplic Celestyn / W. Konopczyński // Polski Słownik Biograficzny. – Т. IV.

Lityński A. Szlachecka doktryna na sejmikach, czyli między mitem a utopią. Zagadnienia wybrane / A. Lityński //

Parlament, prawo, ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćdziesięciolecie pracy

twórczej. – Warszawa, 1996.

Loret M. Rzym a Polska z początku panowania Stanisława Augusta / M. Loret // Przegląd Współczesny. – 1927. –

T. XXIII.

Michalski J. Dyplomacja polska w latach 1764–1795 / J. Michalski // Historia dyplomacji polskiej / [pod red.

Z. Wójcika]. – T. II. – Warszawa, 1982.

Michalski J. Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta / J. Michalski // Historia sejmu polskiego. – T. I : Do

schyłku Rzeczypospolitej / [red. J. Michalski]. – Warszawa, 1984.

Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой 1756–1768 гг. / Б. В. Носов. –

Москва, 2004.

Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki / [oprac. Z. Góralski]. – T. I. – Warszawa, 1995.

Stroynowski A. Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej /

A. Stroynowski. – Łódź, 2005.

Stroynowski A. Panegiryki sejmowe marszałka Andrzeja Mokronowskiego / A. Stroynowski // Іdem, «Wieczory

sejmowe». Studia nad dziejami parlamentaryzmu w epoce stanisławowskiej. – Częstochowa, 2013. – S. 135–149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.