НАУКОВІ СТУДІЇ В. САРБЕЯ 1990-х рр. З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – початку ХХ ст.

Анна Іллівна Король

Анотація


Проаналізовано доробок українського історика В. Сарбея 1990-х рр. Значна частина праць дослідника цього періоду була присвячена історії України ХІХ – початку ХХ ст. Він зосередився на вивченні проблем, пов’язаних із консолідацією української нації, формуванням і становленням української національної самосвідомості, національного відродження України, національного руху


Ключові слова


історія України ХІХ – початку ХХ ст.; національна самосвідомість; національне відродження України; В. Сарбей

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицак Я. Українська історіографія. 1991-2001 : Десятиліття змін / Я. Грицак // Україна Модерна / відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. –

Київ ; Львів : Критика, 2005. – Ч. 9. – С. 43–68.

Енциклопедія історії України : в 5 т. / Редкол. В.А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2005. – Т. 3 : Е-Й. – С. 672.

Єкельчик С. О. Український національний рух (замість післямови) / С. О. Єкельчик // Нариси з історії українського національного

руху : колективна монографія. – К. : Інститут історії України НАНУ, 1994. – С. 159–167.

Касьянов Г. Націоналізація історії : методологічні та термінологічні проблеми (пострадянський простір, 1990-ті роки) / Г. Касьянов //

Сучасна українська історіографія: проблеми методології та термінології: матеріали Всеукр. наук.-методолог. семінару (Київ, 17 червня 2004 р.). – К. : Інститут історії України НАНУ, 2005. – С. 36–46.

Касьянов Г. В. Теорії нації та націоналізму: монографія / Г. В. Касьянов. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Кондуфор Ю. Ю. Україна: діалектика історичного розвитку / Ю. Ю. Кондуфор, С. В. Кульчицький, В. Г. Сарбей, В. А. Смолій,

И. С. Хміль // Комуніст України. – 1989. – № 9. – С. 13–20.

Кравченко В. Україна, імперія, Росія... Огляд сучасної української історіографії / В. Кравченко // Український гуманітарний огляд. –

К., 2004. – Вип. 10. – С. 115–154.

Реєнт О. П. Перечитуючи написане / О. П. Реєнт. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2005. – 256 с.

Сарбей В. Етапи формування української національної самосвідомості / Віталій Сарбей // Історія України. – 1997. – № 3. – С. 4–5 ; № 4. – С. 4–5 ; № 5. – С. 8.

Сарбей В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок XX ст.) / В. Г. Сарбей //

Український історичний журнал. – 1993. – № 7-8. – С. 3–16.

Сарбей В. Г. Історія України. XIX – початок XX ст.: пробний підручник для 9 класу середньої школи / В. Г. Сарбей. – К. : Ґенеза,

– 223 с.

Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Сарбей В. Г. Національний рух на Україні в системі загально-визвольної боротьби // Проблеми історії національно-визвольного

руху на Україні в період феодалізму. – Київ ; Запоріжжя. – 1991. – С. 118.

Сарбей В. Г. Проблемы истории современных национальных движений: современный взгляд / В. Г. Сарбей // Россия в XX веке.

Историки мира спорят. – М., 1994. – С. 704–708.

Сарбей В. Г. Розвиток української національної самосвідомості / В. Г. Сарбей // Нариси з історії українського національного руху:

колективна монографія. – К. : Інститут історії України НАНУ, 1994. – С. 30–43.

Сарбей В. Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині ХІХ ст. / В. Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1991. – № 5. – С. 3–16.

Сарбей В. Г. Становлення і консолідація української капіталістичної нації в світлі положень праць основоположників марксизму- ленінізму / В. Г. Сарбей // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К., 1990. – Вип. 16. – С. 3–11.

Сарбей В. Г. Становлення і консолідація української нації в другій половині ХІХ ст. / В. Г. Сарбей // Історія України. Від найдавніших

часів до кінця XIX ст. : курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вузів. – Кн. 1.– К. : Либідь, 1991. – С. 561–571.

Сарбей В. Г. Становлення і консолідація української нації в період утвердження і розвитку капіталізму. – К. : Наукова думка, 1989.

Сарбей В. Г. Формування української капіталістичної нації / В. Г. Сарбей // Радянська школа. – 1990. – № 1. – С. 26–29.

Таран Л. В. Провідні тенденції світової історіографії в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки /

Л. В. Таран // Український історичний журнал. – 1999. – № 1. – С. 85–91.