ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ТА АРХЕОГРАФІЇ ПЕРІОДУ РОМАНТИЗМУ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

Оксана Олександрівна Ковальчук

Анотація


Проаналізовано доробок вчених української діаспори в дослідженні історії українського джерелознавства. Розглянуто широкий спектр питань: від загальнометодологічних до вузькофахових.


Ключові слова


джерелознавство; археографія; історіографія; романтизм; періодика

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманенко А. Є. Деякі пробле6ми дослідження історії джерелознавства та археографії / А. Є. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Образи науки: Міжвузівський зб. наук. пр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – С. 13–21.

Карпов Г. Критический обзор разработки главных русских источников по истории Малороссии относящихся за время 8-е января

– 30-е мая 1672 года. – М., 1870.

Валк С. Н. Исторический источник в русской историографии 18 в. / С. Н. Валк // Проблемы истории докапиталистического

общества. – 1934. – № 7-8; Крип’якевич І. Українська історіографія 16-18 ст. – Л., 1923 ; Багалій Д. І. Нариси української

історіографії. Т.1 : Джерелознавство. – Вип. 1-2. – К., 1923-1925.

Атаманенко А. Є. Розвиток методики роботи з джерелами в українській історіографії др. пол. 18 – перш. пол. 19 / А. Є. Атаманенко / А. Є. Атаманенко // Міжнародний Національний Конгрес «Українська історична наука на порозі 21 століття», Чернівці, 16-18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення. – Чернівці, 2001. – Т. І. – С. 339.

Богдашина О.М. Джерелознавство історії України : теорія, методика, історія : Навчально-методологічний посібник. – 2-ге вид.,

доп. – Х., 2005.

Грушевський М. «Малороссійскія песни» Максимовича і століття української наукової праці / М. Грушевський // Український

історик. – 1984. – № 1-4. – С. 132–146.

ГрушевськийМ. Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті і вияви в них основних питань українознавства / М. Грушевський //

Український історик. – 1989. – Число 4 (104). – Том 26.

«Книги битія українського народу» в Сорбоні // Україна. – 1949. – № 2. – С. 131–132.

Неврилій М. Словацька рецепція Кирило-Методієвського братства й слов’янська програма славістів / М. Неврилій // Український

історик. – 1994. – № 1-4 (120/123). – С. 201–214.

Бабій О. «Русалка Дністрова» / О. Бабій // ОВИД. – 1958. – липень. – Ч. 6. – С. 9.

Етнографічні студії на Україні в 19 та 20 ст. // Україна. – 1951. – № 6. – С. 481.

Грушевський М. Костомаров і Новітня Україна / М. Грушевський // Український історик. – 1984. – № 1-4. – С. 148–171.

Мацків Т. Гетьман Мазепа в оцінці М. Костомарова / Т. Мацків // Український історик. – 1986. – № 3-4. –С. 5–14.

Забуті сторінки: М. Костомаров «Хто винен у польщенні Русі?» // Україна. – 1952. – № 8. – С. 678.