Державний центр Української Народної Республіки у вигнанні в польській зовнішній політиці після 1926 р.

Jan Pisuliński

Анотація


Відзначено, що так звані петлюрівці, представники Державного Центру Української Народної Республіки у вигнанні, підтримувалися та субсидувалися польським Міністерством закордонних справ як потенціальний козир у разі зміни ситуації в радянській Україні та засіб переборювання антипольської пропаганди серед української діаспори. Досліджені зміст, напрями, форми та наслідки даної політики


Ключові слова


УНР; українська еміграція; зовнішня політика міжвоєнної Польщі

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Mikulicz S. Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej / S. Mikulicz. – Warszawa, 1971.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy (1933-1945) / R. Torzecki. – Warszawa, 1972.

Potocki R. Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939) / R. Potocki. – Lublin, 1999.

Pisuliński J. Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923. – Warszawa, 2004.

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (CAW), Oddział II Sztabu Głównego Wojska Polskiego (O. II SG WP), sygn. 1774/89/208.

Ibidem, sygn. 1779/89/205.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ), sygn. 5355.

AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, sygn. 2596.

Трощинський B. Мижвоеннa эміграціа в Европі як історічне і соціально-політичне явище / В. Трощинський. – Київ, 1994.

Bączkowski W. Prometeizm na tle epoki. Wybrane fragmenty z historii ruchu / W. Bączkowski // Niepodległość. – 1984. – t. XVII (po

wznowieniu).

Koляньчyк O. Українська військова еміграція у Польщі (1920-1939) / O. Koляньчyк. – Львів, 2000.

Bruski J. J. Zamach majowy a rywalizacja polsko-sowiecka. Kontekst ukraiński i białoruski // Józef Piłsudski : Wyobraźnia i dzieło

polityczne / pod red. J. Machnika i A. Nowaka. – Kraków, 2006.

Werschler I. Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Hołówko – życie i działalność. – Warszawa, 1984.

CAW, Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej, sygn. 1783.

Ковалевський M. При джерелах боротьби. Ч. III. – Інсбрук, 1960.

Polska dyplomacja wobec emigracji ukraińskiej. Nieznana instrukcja ministra Augusta Zeleskiego z 1926 roku / oprac. J. J. Bruski,

J. Pisuliński // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. – 1998. – t. XXXIII.

AAN, MSZ, sygn. 6688.

CAW, O II SG WP, sygn. 1774/89/314.

Шyльгин O. Без території / О. Шульгин. – Париж, 1934.

AAN, MSZ, sygn. 6706.

Quaroni o Hołówce. – Kultura. – Paryż, 1956. – nr 4 (102).

AAN, Ambasada RP w Moskwie, sygn. 108.

Nieznana inicjatywa Piłsudskiego. – Kultura. – 1956. – nr 5/103.

AAN, MSZ, sygn. 5315.

Keдрин-Руднницький I. Роман Смаль-Стоцкiй як політик і дипломат : Збірник на пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-

Стоцкого / І. Кедрин-Руднницький // Записки НТШ. – 1963. – t. CLXXVII.

Zięba A. A. Roman Smal-Stocki / A. A. Zięba // Polski Słownik Biograficzny. – 1999. – t. XXXIX. – z. 161.

Pisuliński J. Rozmowy na temat powołania uniwersytetu ukraińskiego w 1924 roku // Biuletyn Ukrainoznawczy. – 2003. – nr 9.

AAN, MSZ, sygn. 5702.

AAN, MSZ, sygn. 5321.

AAN, MSZ, sygn. 5318.

AAN, MSZ, sygn. 5322.

Diariusz i teki Jana Szembeka. t. IV (1938 r.) / oprac. J. Zarański. – Londоn, 1972.

Diplomat in Berlin 1933-1939. Papers and memoires of Józef Lipski Ambasador of Poland / oprac. W. Jedrzejewicz. – New York-London, 1968.

Materski W. Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939. – Warszawa, 1994.

AAN, MSZ, sygn. 5463.

Лівицький M. ДЦ УНР в єкзілі між 1920 i 1940 роками. – Мюнхен-Філадельфія, 1984.

Zbiór dokumentów ppłk Edmunda Charaszkiewicza / oprac. A. Grzywacz, G. Mazur. – Kraków, 2000.

Bruski J. J. Między «Piemontem» a «Mandżukuo». Polska dyplomacja wobec kwestii ukraińskiej w okresie pomonachijskim (październik

-marzec 1939 r.) (w druku).

Каменецький I. УНР і українська загранична политіка між двома світовими війнами // Український історик. – 1993. – № 1-4 (116-119).

Bączkowski W. Karta z historii stosunków polsko-ukraińskich // Biuletyn Polsko-Ukraiński, Niepodległość. – 1986. – t. XIX (po

wznowieniu).

AAN, MSZ, sygn. 4400.

Kumoriya H., Libera P. Notatka Włodzimierza Bączkowskiego na temat współpracy polsko-japońskiej wobec ruchu prometejskiego

(1938) / H. Kumoriya // Zeszyty Historyczne. – 2009. – z. 167.

Stempowski J. W dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie / oprac. A. S. Kowalczyk. – Warszawa, 1993.

Pisuliński J. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku / J. Pisuliński // Historia.

Polityka. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi. – Rzeszów, 2008.

Żerko S. Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939. – Poznań, 1998.