НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ КУБАНІ 20-х – початку 30-х років ХХ ст.

Інна Анатоліївна Ісакова

Анотація


Проаналізовано основні проблеми становлення та розвитку національно-культурного життя української меншини Кубані у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. На основі аналізу монографічної літератури акцентована увага на витоках української ментальності, зокрема ставлення до рідної мови. Стверджується, що політика українізації стимулювала різноманіття національно-культурного життя українців Кубані, що відповідало їх національним прагненням


Ключові слова


українська діаспора; коренізація; українізація; Кубань; Російська Федерація

Повний текст:

PDF

Посилання


Білий Д. Д. Національно-культурний розвиток українського населення Кубані 1921-1932 рр. : Дис. канд. іст. наук : 07.00.02 /

Дмитро Дмитрович Білий. – Донецьк, 1994. – 178 с.

Білий Д. Д. Малиновий Клин : Нариси з історії українців Кубані / Д. Д. Білий. – К., 1994.

Винниченко І. Україна 1920-1980-х : депортації, заслання, вислання / І. Винниченко. – К., 1994.

ВівчарикМ. М. Українці в світі: східна і західна діаспора / М. М. Вівчарик // Український історичний журнал. – 1993. – № 11-12. – С. 57–67.

Вишневецький Б. Українці в РСФРР / Б. Вишневецький // Вісті ВУЦВКа. Харків. – 1927. – 16 квітня. – С. 3.

Горинь Б. Трагедія українців Кубані / Б. Горинь. Українська діаспора в Росії : стан, проблеми, перспективи : Матеріали науково-

практичної конференції. Київ, 22 грудня 2003 р.: До зборів Української всесвітньої координаційної Ради 2004 / С. Остапа (заг. ред) ;

Українська Всесвітня координаційна Рада. – К., 2004. – С. 68–74.

Євтух В. Б. Закордонне українство / В. Б. Євтух. – К. : ВІК, 2005.

Закіров М. Б. Урало-Сибірський регіон Російської Федерації в умовах трансформації суспільства : Дис. канд. іст. наук : 07.00.02 /

Марат Борисович Закіров. – Луганськ, 2006. – 210 с.

Заремба С. З національно-культурного життя українців на Кубані 20-30 рр. ХХ ст. / С. Заремба // Київська старовина. – 1993. –

№ 1. – С. 94–104.

Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах) / Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120 с.

Коваль Р. Нариси з історії Кубані / Роман Коваль. – К., 2004.

Ідзьо В. Українська діаспора в Росії: Українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія / Віктор Ідзьо. – Л. : БаК,

– 304 с.

Петренко Є. Д. Переселення козаків і селян України на Кубані (1792-1917 рр.) : Дис. канд. іст. наук / Є. Д. Петренко. – К., 1997. – 206 с.

Польовий Р. Кубанська Україна / Р. Польовий. – К. : Діокор, 2004. – 304 с.

Сергійчук В. І. «Українізація Росії». Політичне ошуканство українців російською більшовицькою владою в 1923-1932 роках /

В. І. Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2000. – 336 с.

Синиця О. І. Українці за межами України / О. І. Синиця. – Івано-Франківськ, 2001. – 82 с.

Сушко О. В. Внесок державних структур Поділля в забезпечення учителями українських регіонів Російської Федерації у 20-х рр.

ХХ ст. / О. В. Сушко // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2006. – № 1-4. – С. 162–163.

Терещенко О. Українське відродження на півдні Росії / О. Терещенко // Схід. – 1998. – № 6. – С. 68–73.

Українська еміграція від минувшини до сьогодення // Б. Д. Лановик, М. В. Траф’як та ін. –Тернопіль : Чарівниця, 1999.

Яремко Н. О. Народнопісенна культура українців Кубані (на матеріалі польових досліджень історичної Чорноморії) : Дис. д-ра

мистецтвознавства : 17.00.03 – Надія Онисимівна Яремко. – Х., 2006. – 470 с.