Поляки й українці в Одесі на межі ХІХ і ХХ ст.: чисельність, структура і контакти обох діаспор

Tomasz Ciesielski

Анотація


На основі використання нових, ще не введених до наукового обігу джерел і
наукового доробку попередників зроблена оцінка особливостей розвитку поміщицьких господарств Правобережжя як основи сільськогосподарського виробництва регіону


Ключові слова


Правобережна Україна; поміщицьке господарство; сільськогосподарське виробництво; приватновласницькі землі

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Історія Одеси / Ред. В. Н. Станко. – Одеса, 2002.

Гава О. Материалы однодневной переписи г. Одессы 1 декабря 1892 г. о производительных силах и национальном составе

населения города / О. Гава // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею. – Одеса, 2002.

Перепись населения г. Одессы, произведенная 5 сентября 1873 года. – Одесса, 1875. – С. 6–7.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897 г. Ч. 47 : Город Одесса. – СПб., 1904. – С. 38–39, 42–43, 70–71,

–141, 146–147.

Полищук М. Евреи Одессы и Новороссии / М. Полищук. – М., 2002. – С. 344.

Самолов Ф. Історія Одещини и Одеси (II пол. XIX ст. –1914 р.) / Ф. Самолов. – Одеса, 2006. – С. 82–85.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф. 2, оп. 220, спр.

, арк. 47.

Плесская-Зевольд Э. Г. Одесские Немцы 1803-1920 / Э. Г. Плесская-Зевольд. – Одесса, 1999.

ДАОО, ф. 1, оп. 159, спр. 32; ф. 1, оп. 202, спр. 44; ф. 2, оп. 2, спр. 36, 30, 33, 36, 42, 47, 221, 1241 ; ф. 45, оп. 8, спр. 66 ;

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАУК), ф. 385, оп. 1, спр. 4, 5, 34; ф. 385, оп. 2, спр. 44 ;

Wspomnienia Szczepana Turno, zapisy z 1817. – Biblioteka Narodowa w Warszawie, 6437, k.159 i następne ; Juliana Ursyna

Niemcewicza podróże historyczne po ziemiach polskich miedzy rokiem 1811 a 1828 odbyte. – Paryż-Petersburg, 1858. – S. 307–331 ;

krótkie omówienie części wspomnień odnoszących się do południowej Ukrainy : Trąbski M. Odessa i stepy Nowej Rosji opisane przez

Juliana Ursyna Niemcewicza w 1818 r. // Поляки на Півдні України та в Криму – Polacy na południowej Ukrainie i Krymie / red.

T. Ciesielski, E. Czapiewski i V. Kusznir. – Odessa–Opole–Wrocław, 2007. – S. 337–345; Kraszewski J. Wspomnienia Odessy, Jedyssanu

i Budżaku. Т. 1-3. – Wilno, 1845-1846 ; idem, Pamiętniki / oprac. W. Danek. – Wrocław, 1972. – S. 272–298 ; Sienkiewicz J. Wyprawa do Odessy. Fragment dziennika, przepisał, wstępem i przypisami opatrzył S. Konarski // Materiały do biografii, genealogii i heraldyki

polskiej. Т. 5. – Buenos Aires-Paryż, 1971. – S. 163-190; Iwański A. (senior), Pamiętniki 1832-1876, Iwański A. (junior), Wspomnienia

-1939 / słowo wstępne J. Iwaszkiewicz, oprac. W. Zawadzki. – Warszawa, 1968. – S. 51–76, 336.

Горун Д. О. Польська громада Одеси у XIX – поч. XX ст. : коротка характеристика етапів розвитку // Записки історичного

факультету / Д. О. Горун. – Одеса, 2002. – Вип. 13.

Болдирев O. Шляхетська Полонія над Чорним Морем / О. Болдирев // Південний Захід. Одесіка. – Одеса, 2006. – С. 137–170.

Życie Polskie. – 1906. – nr 6. – 15 (2) VIII; Przewodnik po Europie. – Lwów, 1909. – S. 65; Soszyński J. Odeski illustrowany przewodnik

informacyjny. – Odesa, 1908. – S. 1 ; Okołowicz J. Wychodźstwo i osadnictwo polskie przed wojną światową. – Warszawa, 1920. –

S. 368 ; Najdus W. Polacy w rewolucji 1917 r. – Warszawa, 1967. – S. 39,48 ; Łukawski Z. Liczebność i rozmieszczenie ludności polskiej

w Rosji do roku 1918 // Liczba i rozmieszczenie Polaków w Świecie. Сz. 1 / red. W. Wrzesiński. – Wrocław, 1981. – S. 111–112, 114, 118.

Kalendarzyk Odeski na rok przestępny 1912 / wyd. J. Mioduszewski. – Odesa, 1912.

Ciesielski T. Poles in the Odessa Region – Past and Present // The Odessa Connection / ed. M. Sully. – Wien, 2008. – S. 55.

Hausmann G. Universität und städtische Gesellschaft in Odessa, 1865-1917, Soziale und nationale Selbstorganisation an der Peripherie des Zarenreiches. – Stuttgart, 1998 (=Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa, Bd. 49).

Przykładowo pamiętniki J. Sienkiewicza (Wyprawa do Odessy...), A. Iwańskiego seniora (Pamiętniki 1832-1876), B. hr. Tyszkiewicza

(Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść. Т. 1 / oprac. S. Górzyński. – Warszawa, 2006. – S. 405 i nast.) ; E. Janiszewskiego

(Wspomnienia odessity 1894-1914. – Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź, 1987).

ЦДІАУК, ф. 385, оп. 1, спр. 448-452 ; Czajkowski E. Proces Sokoła Odeskiego i tajnych związków polskich w Odessie w latach 1894-

// Niepodległość. – 1934. – t. 9. – z. 1.

Болдирев O. Одеська громада: історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр. ХIХ – поч. ХХ ст. –

Одеса, 1994.

Ciesielski T. Polska prasa i ruch wydawniczy w Odessie w latach 1906-1908 // Поляки на півдні України – Polacy na południowej

Ukrainie / red. T. Ciesielski i V. Kusznir. – Odessa-Opole-Olsztyn, 2006.

Korzeniowski M. Polacy w Odessie w latach I wojny światowej // Поляки на півдні України XVII – XX ст. – Polacy na południowej

Ukrainie XVII – XX wiek / red. T. Ciesielski, E. Czapiewski, A. Korytko, W. Kusznir, H. Stroński. – Olsztyn-Opole-Wrocław-Odessa,

– S. 84–88; Kapera J. Działalność stowarzyszeń polskich w Odessie w latach 1906-1914 (Streszczenie referatu) // Sprawozdania

Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. – Wydział I Nauk Historyczno-Społecznych, ser. A, 1977/1978. – [druk : 1979]. – nr 15. –

S. 49–52 ; Kijas A. Polacy w Odessie do 1917 roku // Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem / red. J. Kiwerska i

B. Koszel. – Poznań, 2002. – S. 68-79.

Kmiecik Z. Prasa polonijna w Odessie w latach 1906-1919 // Przegląd Humanistyczny. – 1973. – z. 3. – S. 141–144.

ДАОО, ф .2, оп. 7, спр. 285, арк. 1-4.

Kalendarzyk Odeski na 1907 r. / wyd. J. Mioduszewski. – Odesa, 1907. – S. 53.

ДАОО, ф. 2, оп. 1, спр. 3221а, арк. 8-15 oraz ф. 2, оп. 7, спр. 285, арк. 144 ; Одесский Листок. – 1905. – № 255, 2 ноября ; № 276, 26

ноября.

Ярещенко О. Т. Одеська «Просвіта», історія, сучасність: Історико-популярний нарис. – Одеса, 1998.

ДАОО, ф. 2, оп. 7, спр. 38, арк. 1-75.

Kalendarz Domu Polskiego na rok 1908. – Odesa, 1907.

Pamiątka uroczystości otwarcia Domu Polskiego w Odesie w d. 17/30 września 1906 r. – Odesa, 1906 [dodatek do «Życie Polskie». –

– nr 18, 24 września].

Одесские Новости. – 1906. – 8 марта; Одесский Листок. – 1906. – № 61, 10 марта.

Одесский Листок. – 1906. – № 54, 28 февраля.

Informacja pochodząca z «Украинская жизнь» (Москва). – 1902. – № 1. – С. 216, uzyskana od Pani mgr Iriny Priscepy, której

serdecznie dziękuję.

Nowiny Polskie. – 1907. – nr 2, 4 marca.

Mioduszewski J. Andrzej Kalenkiewicz założyciel pierwszego w Rosji Domu Polskiego w Odesie. – Odesa, 1914. – S. 22.

Nowiny Polskie. – 1908. – nr 10, 24 lutego.

Евселєвський Л. І., Фарина С. Я., «Просвіта» в Наддніпрянській Україні. Історічний нарис. – К., 1993. – С. 38.

Życie Polskie. – 1906. – nr 20, 8 października.

Na Posterunku (Odessa). – 1907. – 21 stycznia.

Nowiny Polskie. – 1907. – nr 37, 4 listopada.

Kurier Odeski. – 1908. – nr 5, 8 grudnia; nr 13, 18 grudnia.

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia «Dom Polski w Odesie» za 1907 r. Rok drugi. – Odesa, 1908. – S. 7–8.

Nowiny Polskie. – 1908. – nr 3, 13 stycznia.

Kalendarz Domu Polskiego na rok 1911. – Odesa, 1910. – S. 151.

Звіт діяльності музично-драматичної спілки «Українська хата» в Одесі за 1912 рік. – Одеса, 1912. – С. 4.

O stosunku S. Srokowskiego do Ukraińców patrz: Srokowski S. Z dzikich pól. Wspomnienia z zimy 1919/20 na południu Rosji. – Poznań,

, passim.