МІХАЛ БОБЖИНСЬКИЙ: СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Євген Григорович Сінкевич

Анотація


Розглянута суспільно-політична діяльність визначного представника краківської
історичної школи М. Бобжинського. Акцентовано увагу на зв’язку наукових поглядів історика з його політичною практикою. Охарактеризовано дискусії, які досьогодні точаться серед науковців щодо оцінки результатів його діяльності


Ключові слова


М. Бобжинський; краківська історична школа

Повний текст:

PDF

Посилання


Bidlo J. Michał Bobrzyński. – Praga : Česke Akad., 1936. – S. 4.

Łazuga W. Michal Bobrzyńskу. Myśl historyczna a działalność polityczna. – Warszawa, 1982; Maternicki J. Historiografia i kultura

historyczna. Studia i szkice. – T. 1. – Warszawa, 1990; Maternicki J. M. Bobrzyńskу wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i

jej uwarunkowania // Przegląd humanistyczny. – 1977. – № 12/147. – R. 21.

Сінкевич Є. Міхал Бобжиньський: життєвий шлях та наукова діяльність (1849-1935) // Сумська старовина: Наук. журн. з історії та

культури України. – Суми, 2006. – № 20. – С. 90–95; Білас Л. Краків, Женева і філіація «Кричевського» // Липинський В. К. Твори

в 24 т. – Т. 2. – Філадельфія, 1980. – С. ХХVІ-ХХХІІ.

Adamus J. O stanowisku Bobrzyńskiego w dziejopisarstwie polskiem. – Lwόw, 1937. – С. 9.

Bobrzyński Michał (1849-1935) // Polski Słownik Biograficzny. – T. 2. – Kraków : AU, 1936. – S. 166.

Wierzbicki A. Historiografia polska doby romantyzmu. – Wrocław : Dr. PAN, 1999. – С. 22.

Tarnowski St. Michał Bobrzyński w Radzie Szkolnej Krajowej. – Kraków : Dr. Czasu, 1901. – С. 5–7.

Zakrzewski S. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki historyka // Kwartalnik Historyczny. – 1935. – R. 49. – S. 530.

Тимочко І. Б. Тенденції розвитку освіти в Галичині в контексті національного відродження українців (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) //

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки РДГУ. – Рівно, 2006. – Вип. 10. – С. 266.

Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie. – T. 2. – Lwόw : Dr. W. Łozińskiego, 1891. – S. 169.

Maternicki J. Dydaktyka historii w Polsce. 1773-1918. – Warszawa : Wyd. Szkolne i pedagogiczne, 1978. – С. 10.

Szujski J. O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki. Z powodu artykułu p. L. Wolskiego pod tytułem «Diagnoza». – Kraków, 1877.

Suleja W., Wrzesiński W. Spory o narodową i społeczną funkcję historyków polskich // Poskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986.

Zbiόr studiów i materiałów. – Wrocław-Warszawa-Kraków : Wyd. PAN, 1990. – C. 153.

Buszko J. Kryzys polityczny 1908 roku w Galicji. – Kraków, 1971 – C. 17.

Łazuga W. Ostani stańczuyk. Michal Bobrzyński – portret konserwatysty. – Poznań : Bene rati, 1982. – C. 121.

Mowa namiestnika, dr. Michała Bobrzyńskiego z 15 IX 1908 r. // Grodziski S. Sejm Krajowy galicyjski. 1861-1914. Źródła. – Warszawa :

Wyd-wo sejmowe, 1993. – S. 515–522.

Serczyk W. A. Na płonącej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651. – Warszawa, 1998. – S. 6.

Bobrzyński Michał (1849-1935) // Polski Słownik Biograficzny. – T. 2. – Kraków : AU, 1936. – S. 167.

Dembiński B. Michał Bobrzyński. Próba charakterystyki człowieka i działalności // Przeględ Historyczny. – 1936. – T. 334.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.