ДОЗВІЛЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА в 20-х роках ХХ ст.

Тетяна Григорівна Савчук

Анотація


Розглянуто основні параметри дозвілля різних категорій православного духовенства в 20-х роках ХХ ст. Визначено ступінь впливу державної влади, духовного сану на організацію вільного часу духовенства протягом 1920-х років. Встановлено, що дозвілля духовенства, як і інших верств населення,  азнавало прямого та опосередкованого  регулювання з боку держави


Ключові слова


православне духовенство; дозвілля; повсякденне життя; вільний час; держава; віруючі

Повний текст:

PDF

Посилання


Жилюк С. І. Обновленська церква в Україні (1922-1928) / Сергій Іванович Жилюк. – Рівне : РДГУ, 2002. – 384 с.

Зінченко А. Визволитися вірою. Життя і діяння митрополита Василя Липківського / Арсен Зінченко. – К. : Дніпро, 1997. – 424 с.

Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні : генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / Олександр

Миколайович Ігнатуша. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 440 с.

Киридон А. М. Час випробувань: держава, церква, суспільство в радянській Україні 1917-1930-х років / Алла Миколаївна

Киридон. – Тернопіль : “Підручники і посібники”, 2005. – 384 с.

Нестуля О. О. Доля церковної старовини в Україні. 1917-1941 рр. / Олексій Олексійович Нестуля. – К. : Інститут історії України

НАН України, 1995. – Ч. 1 : 1917 р. – середина 20-х рр. – 280 с.

Пащенко В. Свобода совісті в Україні : Міфи і факти 20-30-х рр. ХХ ст. / Володимир Пащенко. – К. : Інститут історії України,

– 252 c.

Силантьєв В. И. Большевики и православная церковь на Украине в 20-е гг. / Владимир Иванович Силантьєв. – Харьков : Харьк.

гос. политех. ун-т, 1998. – 232 с.

Тригуб О. П. Розгром української церковної опозиції в Російській православній церкві (1922-1939 рр.) : Монографія / Олександр

Петрович Тригуб. – Миколаїв : ТОВ “Фірма “Іліон”, 2009. – 312 с.

Євсєєва Т. Православне духовенство / Тетяна Євсєєва // Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу (1921-1928 рр.). –К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Ч. 2. – С. 275–325.

Cавчук Т. Г. Зовнішній вигляд православного духовенства в період комуністичної модернізації / Т. Г. Савчук // Історія релігій в

Україні : науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. – Львів : Львів. музей історії релігії ; вид-во «Логос»,

– Кн. 1. – С. 722–727 ; Cавчук Т. Г. Повсякденність православного духовенства в 1920-30-х рр. : проблеми та перспективи дослідження // «Історія повсякденності: теорія та практика» : матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14-15 трав. 2010 р. / [Упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 133–135.

Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство : Навчальний посібник. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 208 с.

Галевич Дмитро. Незаарештовані листи: Листи священика з України до Німеччини. 1922-1938 / Петро Яницький (упоряд.), Ігор

Доманський (упоряд.). – К. : Видав. дім “Козаки”, 2001. – 128 с.

Священник Александр Глаголев. Купина неопалимая. – К. : Дух і літера, 2002. – 154 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5, оп. 2, спр. 199, 405 арк.

Державний архів Чернігівської області, ф. П-8840, оп. 3, спр. 3175, 38 арк.

Вісті ВУЦВК. – 1929. – 28 грудня.

Лях С. Р. Між революцією і колективізацією: селянський ренесанс / Сергій Романович Лях // Нариси повсякденного життя радянської

України в добу непу (1921-1928 рр.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – Ч. 1. – С. 109–196.

Державний архів Чернігівської області, ф. П-11, оп. 1, спр. 609, 46 арк.

Бобко (Савчук) Т. Г. Православне духовенство в суспільному житті України 20-30-х рр. ХХ ст. : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 /

Тетяна Григорівна Бобко (Савчук). – Запоріжжя, 2005. – 232 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. УССР. Степной подрайон. Днепропетровский подрайон. Горнопромышленный подрайон.

Занятия. – М., 1930. – Т. ХХХ.

Державний архів Чернігівської області, ф. П-10, оп. 1, спр. 382, 67 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.