БУРГОМІСТРИ ПОВІТОВОГО МІСТА БЕНДЗИНА ПЙОТРКОВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 1865-1914 роках ПЕРЕБІГ РУСИФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА РОСІЙСЬКОГО ЦАРСТВА

Ніта Марек

Анотація


Визначені в хронологічній послідовності бургомістри міста Бендзина, що знаходилося на пограниччі Польського Королівства Російської імперії, упродовж 1865-1914 років. Встановлені переваги і недоліки запровадження російської системи ведення діловодства


Ключові слова


Королівство Польське; бургомістри; магдебурзьке право

Повний текст:

PDF

Посилання


Niniejszy artykuł uzupełnia opublikowany już pt. : Miasto powiatowe Będzin Guberni Piotrkowskiej Królestwa Polskiego Cesarstwa Rosyjskiego

w latach 1867-1914 // Naukowi Praci Istoricznogo Fakultetu Zaporizkogo Dierżawnogo Uniwersytetu, Wypust XXI. – Zaporiżia, 2007. –

S. 312–327.

Będzin 1358-2008, T. II Od pradziejów do rozbiorów / red. J. Sperka. – Będzin, 2008.

Nita M. Pod zarządem pruskim 1795-1806 // Będzin 1358-2008. – T. III. – Będzin, 2008. – S. 31–43.

Nita M. Miasto Narodowe 1815-1831 // Będzin 1358-2008. – T. III. –

Będzin, 2008. – S. 63–85.

Nita M. Miasto Rządowe 1832-1866 // Będzin 1358-2008. – T. III. – Będzin, 2008. – S. 87–98.

Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego / Pod red. B. Baranowskiego. – Łódź, 1989. – S. 300-301.

Nita M. Miasto Powiatowe w Królestwie Polskim 1867-1914 // Będzin 1358-2008. – T. III. – Będzin, 2008. – S. 127–208.

Bouffał B. Organizacja miast w Królestwie Polskim / B. Bouffał // Nasze sprawy. – T. 1. – Warszawa, 1899.

Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni na 1872 god . – Petrkov,1872. – S. 40.

Archiwum Państwowe w Katowicach, [dalej APKat], Akta miasta Będzina [dalejAmB], sygn. 395, Odcziet kassy goroda Bendina s

gminnych i popierchodnych sum za 1874 g. ; APKat, AmB, sygn. 188, Protokoł wybora nowych dwuch pocziotnych ławnikow 30 XII

g. ; APKat, AmB, sygn. 188, Protokoł wwiedienia w dołżnost burgomistra goroda Bendina Wiksitia Luszkiewicza 1 XII 1874 g.,

k. 20; APKat, AmB, sygn. 200, Dieło magistrata goroda Bendina o czinownikach i piensonerach 1878 g., k. 106-107 ; APKat, AmB,

sygn. 200, Protokoł wybora na dołnożnost dwuch ławnikow 24 VII 1879 g.

APKat, AmB, sygn. 214, Protokoł z 19 marta 1885 g.

APKat, AmB, sygn. 214, Dieło magistrata goroda Bendina o czinownikach magistrata 24 V 1885 – 4 VI 1887.

APŁ, RGP, sygn. 5364, Formuliarnyj spisok o służbie b. burgomistra ujezdnogo goroda Bendina kolleżskogo asesora Iwana Godzewicza,

sostawlen w Petrokove 1888 g. ; APŁ, RGP, sygn. 5364, Atiestat s dnia 21 IV 1890.

Pamiatnaja kniżka petrokovskoj guberni na 1890 g. – S. 30.

APŁ, RGP, sygn. 433, Formuliarnyj spisok o służbie b. burgomistra ujezdnogo goroda Bendina Bronona Włodarskago. – Petrokov, 1895.

APŁ, RGP, sygn. 5983, Formuliarnyj spisok o służbie b. burgomistra goroda Bendina kolleżskogo asesora Kontanstina Biersieniewa,

Petrokov, 1895 ; APŁ, RGP, sygn. 5983, Akt o wwodie koleżskogo asesora Kontanstina Biersieniewa w dołżnost burgomistra goroda

Bendina 24 X 1895 g. ; APKat, AmB, sygn. 220, k. 100-101.

APŁ, RGP, sygn. 267, Akt o wwodie nadwornogo sowietnika Osipa Samina w dołżnost burgomistra goroda Bednina 1 II 1897 g. ; APŁ, RGP,

sygn. 6039, Formuliarnyj spisok o służbie burgomistra goroda Bendina nadwornogo sowietnika Osipa Samina, sostawlen w Petrokovskom

Gubernskom Prawlieni 1897 g.

APŁ, RGP, sygn. 6135, Formuliarnyj spisok o służbie b. burgomistra goroda Bendina Woroołomieja Martyniuka, sostawlen w Petrokovskom

Gubernskom Prawlieni 1900 g.

APŁ, RGP, sygn. 284, Akt o wwodie kolleżskogo asesora Teofila Fiszera 12 aprielia 1900 g. ; APKat, AmB, sygn. 300, Akt wwody Josifa

Rabczynskogo w dołżnost kassiera 1 XI 1902 g.

APŁ, RGP, sygn. 318, Akt o wwodie Eduarda Aleksandrowicza Rippa w dołżnost burgomistra goroda Bendina 21 I 1906 g. ; APKat,

AmB, sygn. 233, k. 29 ; APKat, AmB, sygn. 318, Spisok łucznogo sostawa czinownikow bendinskogo magistrata.

APKat, AmB, sygn. 669, Triebowatielnaja wiadomost sodierżania czinownikow magistrata goroda Bendina, 1912; APKat, AmB,

sygn. 670, Dowody przychodu i rozchodu funduszów kasy miejskiej miasta Będzina za 1912 rok, k. 37 ; APKat, AmB, sygn. 670,

Wiedomost posobija czinownikam i służaszczim magisstrata goroda Bendina 1912 god ; APKat, AmB, sygn. 369, Spisok służaszczich w

bendinskom magistratie za 1913 god.

APKat, 1549-1945 wstęp do inwentarza i inwentarz; S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza

do końca XX wieku. – Poznań, 1998 ; W. Bagieński, Procesy archiwotwórcze akt miejskich na Mazowszu na przykładzie Piaseczna w

latach 1815-1950. – Warszawa, 1999 ; A. Górak, Geneza rosyjskiego systemu kancelaryjnego akt spraw // Wschodni Rocznik

Humanistyczny. – R. 2004. – S. 115–138; tenże, Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w

latach 1867-1918. – Lublin, 2008 ; F. Ramotowska, Uwagi o księgach kancelaryjnych i archiwalnych urzędów polskich i rosyjskich w XIX wieku //Studia Źródłoznawcze. – R. 1976. – S. 53–77 ; W. Rostocki, Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji państwowej w

Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do roku 1867). – Wrocław, 1964 ; A. Kopiczyńska, Akta władz administracji gubernialnej

Królestwa Polskiego w latach 1867-1915. – Warszawa, 2004; taż, Kancelaria gubernatora łomżyńskiego w latach 1867-1918. Funkcje i

procesy aktptwórcze // Archeion. – R. 1988. – S. 37–51 ; A. Nikiforuk, Kancelaria Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego z lat 1867-1918 //

Archeion. – R. 1984. – S. 193–208

APKat, AmB, sygn. 179, Kontrakt z dnia 19 IX – 1 X 1867 r.

APKat, AmB, sygn. 179, Protokoł Kontrakta z 12 X 1873 g.

APKat, AmB, sygn. 193, Usłowija, k. 12.

APKat, AmB, sygn. 179, Zawiadomienie Woźnego Sądowego przy Sądzie Pokoju w Olkuszu o nowych warunkach najmu 1/13 IV 1876 r.

Kalendarz Zagłębia Dąbrowskiego 1912, s. 128 ; APKat, AmB, sygn. 275, 276, 288, 870.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.