УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Ольга Олександрівна Ніколаєнко

Анотація


Розглянуто участь польського населення Причорномор’я в громадському житті
регіону. Визначено специфіку польського заселення регіону, його ролі в суспільному житті краю. На підставі використання архівних матеріалів, преси та наративів поляків охарактеризовано діяльність польських організацій, визначено їх спрямованість, соціальний склад та програму розвитку


Ключові слова


поляки в Україні; історія Північного Причорномор’я; громадське життя Одеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Держархів Херсонської області (далі – ДАХО), ф. 14, оп. 1, спр. 282, арк. 1-7.

Прошлое служит настоящему. – Херсон, 1991. – C. 11.

Kraszewski J. I. Wspomnienia Odessy, Jedysanu і Budzaku / J. I. Kraszewski. – Warszawa, 1985. – S. 45.

Світлeнко С. І. Поляки і спроби організації вільної преси в Південній Україні у 60-80-х рр. ХІХ ст. / С. І. Світленко // Південний

архів. Іст. науки: Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – С. 80–85.

ДАХО, ф. 254, оп. 1, спр. 13, арк. 12-13.

Лиман І. І. Переселенці з Польської області в релігійному житті південної України останньої чверті ХVІІІ ст. / І. І. Лиман //

Південний архів. Іст. науки : Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – C. 69–75.

Герлігі П. Одеса. Історія міста, 1794-1914 / П. Герлігі. – К., 1999. – C. 242.

Kraj. – 1887 – № 32 ; 1889 – № 21 ; Iwański A.-junior. Wspomnienia. 1881-1939. – Warszawa, 1968. – S. 247 ; Gocłowski A.

Historyczno-geograficzna specyfika ziem poludniowej Ukrainy a polska mniejszość etniczna w XIX i na początku XX w. (na przykladzie

Odessy) // Південний архів. Іст. науки : Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – C. 37.

Janiszewski E. Wspomnienia odessity. 1894-1916 / Е. Janiszewski. – Wrocław – Warszawa – Krakow, 1987.

Krasińska E. Wspomnienia / E. Krasińska. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. – Sygn. 14114. – S. 16.

Kraj. – 1887 – № 35.

Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. 1 / А. Скальковський. – Одесса, 1850. – C. 247–250.

Шарова Т. Документы Государственного архива Автономной республики Крым по истории поляков в Крыму / Т. Шарова //

Крымско-польский сборник научных работ. – Т. 1 : Дни Адама Мицкевича в Крыму. – Симферополь, 2004. – С. 200–201.

Gocłowski A. Historyczno-geograficzna specyfika ziem poludniowej Ukrainy a polska mniejszość etniczna w XIX i na początku XX w.

(na przykladzie Odessy) // Південний архів. Іст. Науки : Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – C. 30–40.

Kraj. – 1890. – № 33.

Zelazowski S. Wspomnienia. Lata doli I nedoli. 1893-1955. – Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. –

Sygn. 15386/II. – S. 19.

Очерки революционных связей народов России и Польши 1815-1917. – М., 1971. – C. 214.

Łukawski Z. Ludność polska w Rosii : 1863-1914. – Wrocław, 1978.

Kraj. – 1886 – № 11.

Kraj. – 1884. – № 13.

Kraj. – 1888. – № 19.

Центральний державний історичний архів України в Києві (далі – ЦДІАУК), ф. 385, оп. 1, спр. 446.

ЦДІАУК, ф. 419, оп. 1, спр. 2069.

ЦДІАУК, ф. 274, оп. 1, спр. 330, арк. 64-74.

ЦДІАУК, ф. 419, оп. 1, спр. 2070.

Ніколаєнко О. О. «Органічна праця» на українських землях Російської імперії в 30-90-х рр. ХІХ ст. : Дис… канд. іст. наук. –

Харків, 2006. – С. 153.

Куліш Н. Одеський Дім Польський / Н. Куліш // Південний архів. Іст. Науки : Зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 5. – C. 124–127.