РЕФЛЕКСІЇ ОДЕСЬКИХ ОСВІТЯН ЄВРЕЇВ, РОСІЯН ТА УКРАЇНЦІВ НА ПОЛІТИКУ УКРАЇНІЗАЦІЇ у 1920-х – 1930-х роках (на матеріалах держархіву Одеської області)

Катерина Віталіївна Мануілова

Анотація


На основі аналізу матеріалів державного архіву Одеської області досліджено
українізацію в партійних організаціях і державних установах, в освітніх закладах Одеси; встановлені фактори, які сприяли або перешкоджали проведенню українізації. Визначено вплив на впровадження українізації зросійщеності Одеси. Показано ставлення національних меншин Одеси, зокрема євреїв та росіян, до політики українізації, прослідковано зміну їхнього вектора лояльності в бік українізації


Ключові слова


національні меншини; українізація; освітяни Одеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Політика українізації в радянській Україні (1920-1930-ті рр.). Науково-допоміжний бібліографічний

покажчик / Упоряд. та авт. вступ. ст. : П. Бондарчук, В. Даниленко, Г. Єфіменко. – К. : Інститут історії

України НАН України, 2003. – 219 с.

Українізація 1920-1930-х рр. : передумови, здобутки, уроки (Колективна монографія) / За ред. В. А. Смолія. –

К. : Інститут історії України НАН України, 2003. – 392 с.

Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ ст. : Історіографічний нарис / О. О. Рафальський. –

К. : Плюс, 2000. – 447 с.

Дизанова А. В. Развитие национальных культур в Украине в 20-е годы (На материалах южного региона) :

дис… канд. ист. наук : 07.00.01 / Ада Віталіївна Дизанова. – Одесса, 1992. – 208 с.

Миронова І. С. Культура національних меншин Півдня України в 20–30-ті роки ХХ ст. : автореферат

дис. … канд. іст. наук : 07:00. 01 «Історія України» / І. С. Миронова. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Орлянский В. С. Национальные меньшинства юга Украины в 20-е годы : социально-политические

аспекты проблемы : дис... канд. ист. наук : 07.00.01 / Владимир Семенович Орлянский. – К., 1992. – 166 с.

Черкаський А. В. Національно-культурне будівництво на півдні України у 20-ті роки : дис... канд. іст.

наук : 07.00.01 / Андрій Вікторович Черкаський. – Одеса, 1994. – 192 с.

Державний архів Одеської області. (далі – ДАОО), ф. 7, оп. 1, спр. 1541.

ДАОО, ф. Р-39, оп. 3, спр. 697.

Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні. – Едмонтон,

– 416 с.

ДАОО, ф. Р-39, оп. 1, спр. 1031.

Там само, спр. 2112.

ДАОО, ф. 7, оп. 1, спр. 354.

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х – 1930-х років : Соціальний портрет та історична доля. –

К. : Глобус ; Вік ; Едмонтон : Канад. ін-т Укр. Студій Альберт. Ун-ту, 1992. – 176 с.

ДАОО, ф. Р-7, оп. 1, спр. 1312.

ДАОО, ф. Р-39, оп. 1, спр. 1033.

ДАОО, ф. 7, оп. 1, спр. 2203.

ДАОО, ф. Р-39, оп. 1, спр. 1601.

ДАОО, ф. 7, оп. 1, спр. 2203.

ДАОО, ф. Р-39, оп. 1, спр. 165.

СкрипникМ. О. Нариси підсумків українізації та обслуговування культурних потреб нацменшостей УСРР,

зокрема російської. Промова на засіданні колегії НКО УСРР з 14.02.1933. – Харків : Радянська школа,

– 36 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.