ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА В ЗЕМСЬКИХ УПРАВАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Олексій Анатолійович Макієнко

Анотація


Здійснена спроба визначення устрою служби діловодства в земських управах на
території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., її ролі в організації
документаційного забезпечення роботи земств. Розглянуто еволюцію структури та кадрового складу земської діловодної служби, її нормативно-методичне забезпечення


Ключові слова


земства земська управа; служба діловодства; канцелярія управи; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Государственный архив Киевской области : Путеводитель. – К., 1965. – 411 с.

Павловський И. Ф. Описание архивов Полтавской губернии / И. Ф. Павловський. – Полтава, 1915. – XVI+59 с.

Лохматова А. Катеринославське земство / А. Лохматова. – Запоріжжя, 1999. – 197 с.

Огієнко О. Земства Правобережної України 1904-1917 років : досвід соціально-економічної та культурно-просвітницької діяльності /

О. Огієнко. – Житомир, 2006. – 144 с.

Редькіна О. А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в

другій половині ХІХ – початку ХХ століття / О. А. Редькіна. – К., 2008. – 192 с.

Завальнюк О. М., Стецюк В. Б. Земства Поділля в добу Української революції 1917-1920 рр. / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-

Подільський, 2009. – 220 с.

Абрамов В. Ф. Земские архивы / В. Ф. Абрамов // Вестник архивиста. – 1998. – № 4. – С. 59-66.

Макієнко О. А. Архів Херсонського губернського земства : формування, склад, історична доля / О. А. Макієнко // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 116–127.

Cвод постановлений Харьковского губернского земства за годы с 1865 по 1883. – Харьков, 1883. – Т. 1. – VI+190+292 с.

Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав, 1914. –Т. 1. – XXX+1182 с.

Систематический сборник постановлений Александровского уездного земского собрания 1866-1899 гг. – Александровск, 1900. –

+XIV с.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 1882 г. вкл.). – Полтава, 1885. – Вып. 1. – XXІІ+769 с.

Свод постановлений Елисаветградского уездного земства за 1865-1894 гг. – Елисаветград, 1895. – 13+ХХІ+897 с.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. – СПб., 1893. – Т. X (1890 г.). – Отд. 1. – 843+245 с.

Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 2981, 26 арк.

Отчет Роменской уездной земской управы о земских станционных пунктах, о деятельности земского управления, о местах

заключения и по дорожному делу за 1912 год. – Ромны, 1913. – 46 с.

Отчет Лохвицкой уездной земской управы за 1912 год. – Лохвица, 1913. – V+264+137+XXXI c.

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – СПб., 1867. – Т. XXXIX (1864 г.). – Отд. 1. – 973 с.

Штат губернской и уездных земских управ Херсонской губернии с 1865 по 1875 год // Приложения к отчету Херсонской губернской

земской управы о девятилетней деятельности земских учреждений Херсонской губернии. 1865-1874. – Херсон, 1875. – С. 25–28.

Отчет Черниговской губернской земской управы за 1913 год. – Чернигов, 1915. – 3+XXXII+337 с.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за первые шесть трехлетий (с 1865 по 1882 г. вкл.) : Приложение. – Полтава, 1887. – ІІ+IV+240 с.