ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ СЛОВЕНІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: КОЛЕКЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА СПОГАДІВ У ЗІБРАННІ ШКОЛИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ М. ЛОНДОНА

Катерина Володимирівна Мальшина

Анотація


Розглянуто документи та спогади словенських діячів політики та культури, а також біженців, у зібранні бібліотеки Університету м. Лондон, що складають комплекс джерел з історії Словенії першої половини ХХ ст. Проведено аналіз за змістовно-хронологічним критерієм, джерела поділені на документальну та наративну групи, виділено періоди історії Словенії, які висвітлюються в розглянутих джерелах.

Ключові слова


джерела; історія; Словенія; документи; мемуари; політика; культура; ліберали; домобранці; біженці

Повний текст:

PDF

Посилання


Словения: Путь к самостоятельности. Документы / [под ред. Е. Ю. Гуськовой]. – М. : Индрик, 2001. – 548 с.

Adamič L. My native land. – N.Y. ; London : Harper&Brothers, 1943. – 507 р.

Adamič L. The eagle and the roots / by Louis Adamic. – Garden City (N.Y.): Doubleday & Co., 1952. – 531 str.

Adamič L. The native’s return : an American immigrant visits Yugoslavia and discovers his old country. – New York ; London : Harper&Brothers, 1934. – 357 p.

Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva : (1390-1930) / Viktor Novak. – Beograd : Drņavna ńtamparija, 1930. – 931 str.

Arnez J. A. Slovenia in european affairs. Reflections on Slovenian political history. – N.Y. : League of CSA ; Celovec-Klafenfurt printed, 1958. – 204 p.

Arnez J. A. Slovenski tisk v begunskih taborińčih v Avstriji 1945-1949. – Ljubljana ; Washungton : Studia Slovenica, 1999. – 350 p.

Avramovski Ņ. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji: 1921-1938. – Knjiga I (1921-1930). – Beograd : Arhiv Jugoslavije ; Zagreb : Globus, 1986. – 709 s.

Avramovski Ņ. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji: 1921-1938. – Knjiga II (1931-1938). – Beograd : Arhiv Jugoslavije ; Zagreb : Globus, 1986. – 716 s.

Avramovski Ņ. Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. – Knjiga III (1939-1941). – Beograd : Arhiv Jugoslavije, Jugoslovenska knjiga, 1996. – 840 s.

Bevc L. Liberal forces in 20-th century Yugoslavia: memoirs of Ladislav Bevc. – N.Y. ; Oxford : Peter Lang, 2007. – 374 p.

Bevc L. Memoirs of a Yugoslav liberal. – Lj : Zaloznińtvo Jutro, 2006. – 369 p.

Bizilj L. Cerkev v policijskih arhivih. – Ljubljana : Samozaloņba, 1991. – 165 p.

Corsellis J., Ferrar M. Slovenia 1945: Memories of Death and Survival after World War II. – London-N.Y. : I.B.Tauris, 2005. – 276 p.

Documents on the Carinthian question. – Beograd : Ministry for foreign affairs of the FPRY, 1948. – 215 str.

Dolenec I. Moja rast. – Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1973. – 244 str.

Domovina, kje si?: Zbornik ob stoletnici rojstva Alberta Rejca (1899-1976). – Gorica : Gorińka Mohorjeva druņba, 1998. – 284 str.

Duhovniki za reńetkami : poročila ńkofu o poleti 1914 na Spodnjem Ńtajerskem aretiranih duhovnikih. – Ljubljana : Arhivsko druńtvo Slovenije, 2006. – 142 str.

Eiletz M. Moje domobranstvo in pregnanstvo / Marijan Eiletz. – Celje : Mohorjeva druņba, 2000. – 254 str.

Jelinčič Z. Pod rdečim svinčnikom: pisma Zorka Jelinčiča iz ječe / Ed. Rovńček Yarko. – Gorica : Sklad Dorče Sardoč, 2005. – 309 p.

Jelinčič Z. Pod svinčenim nebom: spomini tigrovskega voditelja. – Gorica : Gorińka mohorjeva druņba, 1994. – 248 p.

Jelinčič Zorko – nad prezrtjem in mitom. – Gorica : Dorče Sardoč, 2000. – 309 p.

Jugoslavija 1918-1984. Tematska zbirka dokumenata / Ed. Zečevič Momčilo, Petranovič Branko. – 2. izd. – Beograd : Rad, 1985. – 1144 s.

Jugoslavija 1918-1988. Tematska zbirka dokumenata / Ed. Zečevič Momčilo, Petranovič Branko. – 2. izd. – Beograd : Rad, 1988. – 1445 s.

Hribar I. Moji spomini / Ivan Hribar. – 4 zv. – Ljubljana : [s. n.], 1929-1933.

Lajovic D. S. Med svobodo in rdečo zvezdo. – Ljubljana : Оbzorja, 2003. – 347 p.

Nacionalni socialni programi pri Slovencih: razstava Arhiva SR Slovenije / Ed. Kos J., Umek E. – Lj. : Arhiv SR Slovenije, 1975. – 91 p.

Pernińek F. Moj begunski dnevhik: 1945-1949. – Ljubljana : Studia Slovenica, 2007. – 245 p.

Regent I. Spomini. – Ljubljana : Cankarjeva zaloņba, 1967. – 343 s.

Seton-Watson H., Seton-Watson C. The making of a new Europe: R.W.Seton-Watson and the last years of Austria-Hungary. – Seattle : Un-ty of Washington Press, 1981. – 458 p.

Sforza C. Fifty years of war and diplomacy in the Balkans: Pashich and the Union of the Yugoslavs. – N.Y. : Columbia University Press, 1940.

Sforza C. Makers of Modern Europe. Portraits and personal impressions and recollections, etc. – Indianapolis : Bobbs-Merrill Co., 1930. – 420 p.

Steed H. W. Through thirty years, 1892-1922: A personal Narrative. – 2 vols. – London : William Heinemann, 1924.

Ńińić F. Documenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914-1919. – Zagrеb: Matice Hrvatske, 1920. – 329 s.

Ńińić F. Jugoslovenska misao: istorija ideje jugoslovenskog narodnog ujedinjenja od 1790-1918. – Beograd : Balkanski institut, 1937. – 279 str.

Ńuklje F. Iz mojih spominov. – Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1929.

Tuma H. Iz mojega ņivljenja : spomini, misli in izpovedi / Henrik Tuma ; [izdajo uredil in dopolnil Branko Maruńič]. – Ljubljana : Tuma, 1997. – 508 str.

Vidmar J. O slovenstvu i jugoslavenstvu. – Zagreb : Globus, 1986. – 493 p.

Vońnjak, Josip. Spomini. – 2 zv. – Ljubljana : Slovenska Matica, 1905-1906.

Yugoslavia / chapters by Griffith Taylor ; edited by Robert J. Kerner. – Berkeley ; Los Angeles : University of California press, 1949. – 558 р.

Ņakelj A. Beg v neznano : zapiski 1945-1949 / Anton Ņakelj. – Ljubljana : Studia slovenica, 2008. – 246 str.