ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗЕМСТВАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Олексій Анатолійович Макієнко

Анотація


Розглянуто питання організації документаційного забезпечення земських статистичних досліджень у регіонах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано комплекси документації, які відображають основні етапи статистичних робіт земських установ

Ключові слова


земства; статистичні дослідження; статистичні служби; матеріали земської статистики; документаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Зубко А. М. Значення матеріалів земських подвірних переписів для дослідження історії України періоду капіталізму // Вісник Київського університету. Історичні науки. – К., 1986. – Вип. 28. – С. 73–79.

Воронов В. Земська статистика як джерело з історії України (кінець 1860-х рр. – 1917 р.) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів. – Київ-Хмельницький, 2002. – Т. 8. – Ч. ІІ. – С. 45–55.

Траверсе О. «Ежегодник Полтавского губернского земства» як джерело до вивчення соціально-економічної історії краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Третя Полтавська наукова конференція з історичного краєзнавства: Матеріали. – Полтава, 1994. – С. 77–82.

Дроздова О. Видання Статистичного бюро Полтавського губернського земства як джерело краєзнавчих відомостей // Бібліотечна планета. – 2001. – № 1. – С. 35–36.

Макієнко О. А., Єжова О. В. Земські статистичні описи Херсонської губернії як джерело вивчення демографічної ситуації на Півдні України у 80-х роках ХІХ ст. // Південний архів. Іст. науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2003. – Вип. 11. – С. 11–24.

Куліков В. О. Земська аграрна статистика Харківської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (переписи селянських та поміщицьких господарств) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Історія. – Харків, 2003. – Вип. 35(594). – С. 169–179.

Куліков В. О. Земська аграрна статистика Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (бюджетні обстеження селянських господарств, епізодична й поточна статистика) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Історія. – Харків, 2004. – Вип. 36 (633). – С. 289–298.

Петров О. О. Праці земських статистиків як джерела суспільної та історичної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 36–43.

Герінбург О. В. Еміграційні процеси кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Херсонській губернії за працями земських статистиків // Український селянин : зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 11. – С. 51–54.

Крилова А. М. Земські статистичні публікації як джерело дослідження землеволодіння етнічних та соціальних груп Північного Приазов’я // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. ХХVIIІ. – С. 446–451.

Крилова А. М. Описово-статистичні документи земського обслідування Мелітопольського повіту 1912 року як джерело до вивчення землеволодіння окремих населених пунктів // Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2009. – Т. 18. – С. 79–90.

Кузовова Н. М. Земські видання як джерело з історії Херсонщини та чинник розвитку її духовного життя // Наукові записки / Херсонcький краєзнавчий музей. – Херсон, 2005. – С. 88–100.

Волос О. В. Земські матеріали як джерело пізнання етнічної історії краю // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2007. – Вип. ХХІ. – С. 358–361.

Зубко А. М. Вивчення земськими статистичними органами соціально-економічного розвитку України (1864-1917 рр.) // Український історичний журнал. – 1988. – № 3. – С. 130–138.

Гапієнко А. З історії розвитку чернігівської земської статистики // Сіверянський літопис. – 1997. – № 1-2. – С. 49–65.

Макієнко О. З історії розвитку та діяльності земської статистичної служби в Херсонській губернії (70-80-ті роки XIX ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII – XIX століття. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 5. – С. 119–129.

Обметко О. М. До питання про розвиток земської статистики в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2000. – № 6. – С. 129–133.

Петров О. О. Діяльність статистичних закладів Катеринославського земства // Гуманітарний журнал. – 2002. – № 1. – С. 102–110.

Бобков В.В. К истории земско-статистических исследований в Таврической губернии (1884-1889) // Культура народов Причерноморья. – 2003. – № 46. – С. 122–127.

Тарасенко О.В. Розвиток статистичної справи в земствах Південно-східної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1917 р.) // Історичні і політологічні дослідження. – 2004. – № 4(22). – С. 60–66.

Дорошок Н. Чернігівська земська статистика у 70-80 рр. ХІХ ст. // Сіверянський літопис. – 2009. – № 2-3(86-87). – С. 163–167.

Штат губернской и уездных земских управ Херсонской губернии с 1865 по 1875 год // Приложения к отчету Херсонской губернской земской управы о девятилетней деятельности земских учреждений Херсонской губернии. 1865-1874. – Херсон, 1875. – С. 25–28.

Макієнко О. Олександр Русов – організатор земської статистики в Херсонській губернії // Україна соборна: Зб. наук. ст. – К., 2005. –Вип. 2. – Ч. ІІІ. – С. 115–125.

Систематический свод постановлений и распоряжений Полтавского губернского земства за вторые четыре трехлетия (с 1883 по 1894 г. вкл.). – Полтава, 1901. – Вып. ІІ. – ХІІ, С. 529–1238.

Отчет Полтавской губернской земской управы за 1913 год. – Полтава, 1914. – Вып. І. – ІІ+257+182 с.

Макієнко О. А. Статистичне бюро Херсонського земства: проблеми створення та діяльності // Південний архів. Іст. науки: Зб. наук. праць. – Херсон, 2002. – Вип. 7. – С. 163–173.

Проект плана работ по оценке недвижимых имуществ в Волынской губернии / Об-во исследователей Волыни. – Житомир, 1913. – 55 с.

Руссов А. А. Областное начало в земской статистике // Степ: Херсонський белетристичний збірник. – СПб., 1886. – С. 351–391.

ІР НБУВ, ф. 84, № 1-75, 135 арк.

Свавицкий Н.А. Земские подворные переписи (обзор методологии). – М., 1961. – 556 c.

Третья подворно-хозяйственная земская перепись в Полтавской губернии 1910 года. Золотоношский уезд / Стат. бюро Полтав. губ. земства. – Полтава, 1913. – ХХХІ+276+29 с.

Герінбург О. В. Вивчення земськими лікарями Херсонської губернії медико-санітарного стану сільськогосподарських працівників // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2010. – Вип. ХХVIIІ. – С. 74–78.

Мекшун Л. Роль української земської статистики у створенні групових та комбінаційних таблиць у кінці ХІХ ст. // Сіверянський літопис. – 2002. – № 6. – С. 145–148.

Григорьев В. Н. Предметный указатель материалов в земско-статистических трудах с 1860-х годов по 1917 г. : в 2-х вып. – М., 1926-1927.

Список изданий статистического бюро Полтавского губернского земства (1881-1916). – Полтава, [1917]. – 21 с.

Материалы для оценки земель Херсонской губернии: В 6 т. / сост. стат. отд. при Херсон. губ. земской управе. – Т. 2 : Елисаветградский уезд (статистико-экономическое описание уезда). – Херсон, 1886. – ІІІ+547 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.