ОГЛЯД ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ І ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ (1836-1857)

Валерія Леонідівна Цубенко

Анотація


Проаналізовано причини та особливості створення військового поселення кавалерії на території Київської і Подільської губерній, адміністративно-територіальний устрій, кількісний, етнічний і соціальний склад населення, розвиток господарства

Ключові слова


Києво-Подільське військове поселення кавалерії; губернія; військові поселенці

Повний текст:

PDF

Посилання


Военно-статистическое обозрение Российской империи / [издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба]. – Т. 10. – Ч. 1 : Киевская губерния / [сост. капитан Меньков]. – СПб., 1848. – 253 с. : 11 табл.

Военно-статистическое обозрение Российской империи / [издаваемое по Высочайшему повелению при 1-м отделении Департамента Генерального штаба]. – Т. 10. – Ч. 2 : Подольская губерния / [сост. капитан Тверитинов]. – СПб., 1849. – 159 с. ; сведения специальные. – 93 с. : 16 табл.

Ковбасюк С. М. Військові поселення кінноти. Заснування і поширення військових поселень на Україні : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ковбасюк Самсон Михайлович. – Одеса, 1945. – Ч. 1. – 289 с.

Липовская Т. Д. Социально-экономическое положение военных поселян на Украине (1817-1857 гг.) / Т. Д. Липовская. – Днепропетровск, 1982. – 83 с.

Луговий В. Б. Військові поселення на Правобережній Україні (1836-1866) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Б. В. Луговий. – Л., 2009. – 20 с.

Об устройстве округов военного поселения Киевской и Подольской губерний // ПСЗ РИ. ІІ. – СПб., 1841. – Т. 15: 1840. – Отд. 1. – № 13244. – С. 119–129.

Подолия, краткий исторический очерк с указанием пунктов, важнейших в историческом отношении / [cост. Д. Г. Онацкий]. – К., 1913. – 48 с.

Свод военных постановлений : [в 5 ч., 4 кн.]. – СПб., 1838. – Ч. 1: Образование военных учреждений. – Кн. 4: Образование хозяйственных учреждений. – 773 с.

Симашкевич М. В. Историко-географический и этнографический очерк Подолии / М. В. Симашкевич. – Камянец-Подольский, 1880. – Вып. 1. – С. 1–90.

Статистическое описание Киевской губернии / [издан. тайным советником сенатором И. Фундуклеем]. – СПб., 1852. – Ч. 1. – 549 с. :18 прилож.

Статистическое описание Киевской губернии / [издан. тайным советником сенатором И. Фундуклеем]. – СПб., 1852. – Ч. 2. – 534 с.

Статистическое описание округов военного поселения кавалерии: 1853 г. – Б. м., б. г. – 38 c.

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф.445, оп.1, спр.1.

Там само, ф. КМФ-12, оп. 1, спр. 111.

Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К. М. Ячменихин. – Чернигов : Сіверянська думка, 2006. – 444 с.

Ячменіхін К. М. Військові поселення в Подільській губернії / К. М. Ячменіхін // V Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства : тези повідомлень. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 650–652.

Ячменіхін К. М. Створення військових поселень у Київській та Подільській губерніях у 30-х – 40-х рр. ХІХ ст. / К. М. Ячменіхін // Питання вітчизняної та зарубіжної історії [відп. ред. О. Б. Коваленко]. – Чернігів, 1991. – С. 23–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.