МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОМПЛЕКТУВАННЯ КАДРІВ МІЛІЦІЇ В УСРР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.

Юлія Володимирівна Делібалтова

Анотація


Досліджена структура органів міліції та її трансформація в умовах змін соціально-економічної і політичної ситуації в країні, проаналізовано якісний і кількісний склад органів міліції, джерела поповнення і система професійної підготовки особового складу.

Ключові слова


міліція; правоохоронні органи; законність; кадрова політика; правове та фінансове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Мулукаєв Р. С. Про співробітництво радянських республік у будівництві робітничо-селянської міліції / Р. С. Мулукаєв // Радянське право. – 1982. – № 11. – С. 63–67.

Мулукаев Р. С. Из истории строительства рабоче-крестьянской милиции в советских республиках (1918-1924 гг.) / Р. С. Мулукаев // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1973. – № 4. – С. 82–90.

Воробейкова Т. У. Советская милиция в годы борьбы за социалистическую реконструкцию народного хозяйства (1926-1934 гг.) / Т. У. Воробейкова // Труды Высшей Школы МВД СССР. – 1977. – Вып. 11. – С. 40–49.

Власенко С. И. Правоохранительные органы Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история государства и права; история политических и правовых учений» / С. И. Власенко. – Харьков, 1987. – 28 с.

Олійник О. І. НКВС України (1917-1941 рр.): структура, функції, діяльність : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень» / О. І. Олійник. – Харків : Вид-во НУВС, 2000. – 19 с.

Коцан І. Д. Міліція Харківщини у 1917–1930-х роках : Автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень» / І. Д. Коцан. – Харків : Вид-во НУВС, 2003. – 20 с.

Михайленко П. П. НКВС УСРР: формування та організаційно-правові засади діяльності у період до створення СРСР (кінець 1917-1922 рр.) / П. П. Михайленко, В. А. Довбня // Міліція України. – 2005. – № 3. – С. 22–23.

Михайленко П. П. Міліція України радянського періоду (1923-1940 рр.) / П. П. Михайленко, Т. Л. Кальченко // Міліція України. – 2003. – № 9. – С. 18–19.

Звіт НКВС УСРР про власну діяльність за 1920 р. – ДА МВС України, ф. 62, оп. 1, спр. 9. – Арк. 98–102.

Наказ № 4 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо додаткової оплати працівникам міліції від 23 червня 1920 р. – ЦДАВОВУ, ф. 6, оп. 1, спр. 13. – Арк. 3.

Наказ Головного управління міліції НКВС РСФРР щодо додаткової оплати працівникам міліції від 2 квітня 1920 р. – ЦДАВОВУ, ф. 6, оп. 1, спр. 13. – Арк. 1–3.

Про норми заробітної плати для робітників і службовців УСРР: Постанова Всеукраїнського революційного комітету від 18 лютого 1920 р. // Збірник узаконень та розпоряджень Всеукраїнського революційного комітету. – 1920. – № 3. – 32 с.

Про затвердження «Положення про робітничо-селянську міліцію УСРР»: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 14 вересня 1920 р. // Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1921. – № 2. – 70 с.

Про прийняття на державні кошти постачання та продовольства міліціонерів та командного складу робітничо-селянської міліції: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 1 жовтня 1920 р. – ЦДАВОВУ, ф. 6, оп. 1, спр. 17. – Арк. 42.

Про положення і постачання міліції: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 5 квітня 1921 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в документах і матеріалах (1917-1953 рр.) : у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917-1925 рр. – 368 с.

Про залізничну і водну міліцію УСРР: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 5 липня 1921 р. // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського уряду України. – 1921. – № 13. – 352 с.

Про матеріальне забезпечення міліції: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 19 грудня 1922 р. // Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1922. – № 38. – 786 с.

Наказ № 3 Головного управління міліції НКВС УСРР від 30 квітня 1922 р. – ЦДАВОВУ, ф. 5, оп. 1, спр. 992. – Арк. 95.

Наказ № 667 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо оплати праці викладацького складу шкіл міліції від 1 грудня 1922 р. – Держархів Харківської обл. (далі – ДАХО), ф. Р-563, оп. 4, спр. 22. – Арк. 3.

Про віднесення витрат на утримання міліції на місцеві кошти: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 12 січня 1923 р. // Михайленко П. П. Історія міліції України в документах і матеріалах (1917-1953 рр.) : у 3 т. / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Ґенеза, 1999. – Т. 1: 1917-1925 рр. – 368 с.

Наказ № 506 Головного управління міліції НКВС УСРР щодо віднесення посад працівників міліції до того або іншого розряду за сімнадцятирозрядною тарифною сіткою від 31 жовтня 1922 р. – ЦДАВОВУ, ф. 5, оп. 1, спр. 992. – Арк. 218.

Тимченко А. П. Правовые основы организации и деятельности милиции Украины в 1917-1941 гг. : [учеб. пособ.]. – Луганск : РИОЛИВД, 1998. – 86 с.

Петров Г. И. Советское административное право. Часть общая : [учебник] / Г. И. Петров. – Л., 1960. – 268 с.

ДАХО, ф.Р-563, оп. 2, спр. 2. – Арк. 435.

Про забезпечення родин працівників та службовців у випадку смерті годувальника: Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 6 травня 1921 р. // Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1921. – № 9. – 860 с.

ЦДАВО, ф. Р-5, оп. 2, спр. 2326. – Арк. 4.

Про форму одягу, знаряджання, озброєння та інше речове забезпечення міліції УСРР : Постанова Ради Народних Комісарів УСРР від 26 жовтня 1925 р. // Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1925. – № 8. – 474 с.

Іванов В. Матеріальне забезпечення працівника міліції / В. Іванов. – Харків : Юридичне вид-во НКЮ УСРР, 1930. – 48 с.

Про пільги та переваги особам, що перебувають на службі у міліції й кримінальному розшуку УСРР : Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 30 січня 1926 р. // Збірник узаконень Робітничо-селянського уряду України. – 1926. – № 3. – 33 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.