ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦЯМИ РЕСПУБЛІКИ БАШКОРТОСТАН У 90-Х РОКАХ ХХ СТ.

Микола Іванович Бушин, Тетяна Дмитрівна Чубіна

Анотація


Українці західної і східної діаспори (у тому числі в Республіці Башкортостан)
роблять вагомий внесок у розвиток культури, науки, мистецтва, літератури як українського народу, так і народів країн, у яких вони проживають. З урахуванням невідкладної потреби опрацювання цілісної концепції державотворення, всебічне вивчення як позитивного, так і негативного досвіду функціонування українських спільностей за кордоном має велике значення для становлення України, як модерної національної європейської країни. Зростаючий інтерес до різних аспектів життя української діаспори з боку науковців, політиків, громадських діячів, всіх, хто цікавиться історичною наукою, зумовлює необхідність заповнення й досі існуючих прогалин в історії української діаспори.


Ключові слова


діаспора; етнічна самосвідомість; Республіка Башкортостан; національно-культурне відродження; етнічна акультурація; асиміляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Шульга М. Етнічна свідомість особи // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Довіра: Ґенеза, 1996. – С. 41.

Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

Бромлей Ю. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 283 с.

Хабибуллин К. Национальное самосознание и интернационалистское поведение. – Л.: Знание, 1989. – 57 с.

Кон И. К проблеме национального характера. История и психология. – М., 1972. – 188 с.

Крюков М. Эволюция этнического самосознания и проблемы этногенеза // Расы и народы. – 1976. – Вып. 6. – С. 62.

Дробижева Л. Национальное самосознание: база формирования и социально-культурные стимулы развития // СЭ. – 1985. – № 5. – С. 31-45.

Бабенко В.Я. Украинцы Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в полиэтничной среде. – Уфа, 1992. – 260 с.

Абрютин В.А. Переселенцы и переселенческое дело в Уфимском уезде Уфимской губернии. – Уфа, 1898. – 38 с. Приложение. – 242 с.

Словарь топонимов Башкирской АССР. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1980 – 199 с.

Бабенко В.Я. Украинские переселенцы в Башкирии (этнокультурные и этноязыковые процессы) // Песенный фольклор украинских переселенцев в Башкирии. – Киев; Уфа, 1995. – С. 3-15.

Винниченко І. Українці в державах колишнього СРСР: історико-географічний нарис. – Житомир: Льонок, 1992. – 164 с.

Діденко С. Українські поселення в Башкортостані // Золоті ворота. – 1993. – № 6. – С. 58-62.

Бабенко В.Я. Тенденції та проблеми етнонаціонального розвитку українців Башкортостану // Україна – Башкортостан: годы испытаний и сотрудничества. – Уфа, 1993. – С. 153-159.

Чижикова Л.Н. Об этнических процессах в восточных районах Украины // СЭ. – 1968. – № 1. – С. 18-31.

Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // УІЖ. – 1991. – № 3. – С. 97-107.

Hroch Miroslav. Social Preconditions of the National Revival in Europe. – Cambridge, 1985.

Szporluk Roman. Ukraine: A Brief History. – Detroit, 1979. – P. 41-54.

Magocsi Paul R. Nationalism and National Bibliography: Ivan E. Levyts’kyi and Nineteenth – Century Galicia // Harvard Library Bulletin, XXVIII, 1. – Cambridge, 1985. – P. 81-82.

Овлякулиев Е. Формирование национального самосознания: социально-философский анализ: Автореф. дисс. ... докт. филос. наук. – М., 1993. – 41 с.