ДОСЛІДЖЕННЯ В. САРБЕЄМ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

Анна Іллівна Король

Анотація


У статті розглянуто особливості концепції національного відродження України в
інтерпретації В. Сарбея. У 1990-х роках він продовжував активно займатися дослідженням історії України ХІХ – початку ХХ ст. й запропонував власне бачення цього процесу. Предметом аналізу є сутність поняття національного відродження, етапи, поширення в часі й просторі, соціальна база та ін. у працях В. Сарбея


Ключові слова


В. Сарбей; історія України ХІХ – початку ХХ ст.; національне відродження України

Повний текст:

PDF

Посилання


Грицак Я. Українська історіографія. 1991-2001: Десятиліття змін / Я. Грицак // Україна Модерна / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. –

Київ; Львів: Критика, 2005. – Ч. 9. – С. 43-68.

Єкельчик С.О. Український національний рух (замість післямови) / С.О. Єкельчик // Нариси з історії українського національного

руху: Колективна монографія. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1994. – С. 159-167.

Караульна О.М. Парадигма українського культурно-національного відродження в українській та зарубіжній науковій думці кінця

ХІХ-ХХ ст. / О.М. Караульна // Наукові праці: Наук.-метод. журн. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Т. 74. –

Вип. 61. Історичні науки. – С. 101-106.

Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія / Г.В. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

Колесник І.І. В.Г. Сарбей: портрет історика в інтер’єрі ХІХ ст. / І.І. Колесник // Сарбеївські читання: тези виступів всеукраїнського

«круглого столу» / Інститут історії України НАН України. – К.: Інститут історії НАН України, 2003. – С. 14-18.

Кравченко В. Україна, імперія, Росія... Огляд сучасної української історіографії / В. Кравченко // Український гуманітарний огляд. –

К.: Критика, 2004. – Вип. 10. – С. 115-154.

Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – Т. 1. – К.: Основи,

– С. 145-171.

Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура / Павло Магочий // Український історичний журнал. –

– № 3. – С. 97-107.

Потульницький В.А. Українська та світова історична наука: на межі століть / В.А. Потульницький // Український історичний

журнал. – 2000. – № 3. – С. 22-40.

Сарбей В. Етапи формування української національної самосвідомості / Віталій Сарбей // Історія України. – 1997. – № 3. – С. 4-5; № 4. – С. 4-5; № 5. – С. 8.

Сарбей В.Г. «Українське питання» в Російській імперії очима дослідників початку і кінця ХХ століття / В.Г. Сарбей //

Український історичний журнал. – 1996. – № 2. – С. 35-46.

Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок XX ст.) / В.Г. Сарбей //

Український історичний журнал. – 1993. – № 7-8. – С. 3-16.

Сарбей В.Г. Історико-географічні регіони України в процесі національного відродження кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. /

В.Г. Сарбей // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1. – С. 357-361.

Сарбей В.Г. Місце і роль Києва в українському національному відродженні XIX – початку XX ст. / В.Г. Сарбей // Роль столиці у процесах державотворення: історичний та сучасний аспекти: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 28 лют. 1996 р.). – К., 1996. – С. 57-66.

Сарбей В.Г. Місце і роль Харківського університету у започаткуванні процесу українського національного відродження XIX – поч. XX ст. (причинки до історії та історіографії проблеми) // Категоріальний апарат історичної науки. Харківський історіограф. зб. – Харків, 1998. – Вип. 4. – С. 70-80.

Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. – Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Сарбей В.Г. Національний рух на Україні в системі загально-визвольної боротьби // Проблеми історії національно-визвольного

руху на Україні в період феодалізму. – Київ-Запоріжжя, 1991. – С. 118.

Сарбей В.Г. Петербург у контексті історії українського національного відродження кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / В.Г. Сарбей //Історія України. – 1998. – № 37. – С. 2.

Сарбей В.Г. Південь України на початку українського національного відродження ХІХ ст. / В.Г. Сарбей // Історія України.

Маловідомі імена, події, факти: Зб. – К.: Рідний край, 1999. – Вип. 7. – С. 59-64.

Сарбей В.Г. Розвиток української національної самосвідомості / В.Г. Сарбей // Нариси з історії українського національного руху:

Колективна монографія. – К.: Інститут історії України НАНУ, 1994. – С. 30-43.

Сарбей В.Г. Становлення і консолідація нації та піднесення національного руху на Україні в другій половині ХІХ ст. /

В.Г. Сарбей // Український історичний журнал. – 1991. – № 5. – С. 3-16.

Сарбей В.Г. Становлення і консолідація української нації в другій половині ХІХ ст. / В.Г. Сарбей // Історія України. Від

найдавніших часів до кінця XIX ст.: Курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вузів. – Кн. 1.– К.: Либідь, 1991. – С. 561-571.

Сарбей В.Г. Становлення і консолідація української нації в період утвердження і розвитку капіталізму. – К.: Наук. думка, 1989.

Сарбей В.Г. Становлення української нації / В.Г. Сарбей // «Українське питання» в Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.): [колективна наук. монографія у трьох частинах] / Відп. ред. Сарбей В.Г. – Ч. 1. – К., 1999.– С. 28-59.

Світланко С.І. Українська історична свідомість у контексті етнонаціонального поступу / С.І. Світленко // Наукові праці

історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. ХХ. – С. 443-449.

Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К.: Київ, 2007. – 376 с.