НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТАХ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Вікторія Анатоліївна Добровольська

Анотація


У статті висвітлюється питання історії інститутів шляхетних дівчат Півдня України у ХІХ – на початку ХХ століття. Автор характеризує історичні передумови виникнення інститутів, особливості їхнього навчально-виховного процесу, аналізує роль і місце цих шкіл у житті жіноцтва


Ключові слова


інститути шляхетних дівчат; жіноча освіта; дворянство; становий характер; середня освіта; зміст освіти; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Аніщенко О.В. Розвиток професійної освіти жінок в Україні (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття): Дис...

канд. пед. наук: 13.00.04. – К., 2000. – 279 с.

Атлас Д. Старая Одесса, её друзья и недруги. – М., 1992. – 208 с.

Афанасьєва З. Забута сторінка світської освіти (Київський інститут шляхетних дівчат) // Пам’ять століть. –

– № 6. – С. 37-45.

Біднов В. Школа й освіта на Україні // Українська культура. Лекції за ред. Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 40-

Бондарчук П.М. Інститути шляхетних дівчат // Енциклопедія історії України: В 5 т. / В.А. Смолій (голова

редкол.), В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський, В.О.Горбик та ін. – Т. 3. – К., 2005. – С. 504.

Буряк Л. Жіноча освіта в Україні в контексті урбанізації // Пам’ять століть. – 2006. – № 2. – С. 52-61.

Волкова І.О., Блохіна Л.Л. До питання історії жіночої освіти в Одесі у 90-ті роки ХІХ століття // Жіночий рух в

Україні: історія і сучасність. Міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, жовтень 1994 р. Тези доп. / Г.І. Терещенко

(голова), К.М. Левківський (заст. голови), В.І. Довженко та ін. – К., 1994. – С. 110-112.

Державний архів Одеської області (ДАОО), ф.42, оп.35, спр.1770.

ДАОО, ф.42, оп.35, спр.2393.

Державний архів при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, ф.725, оп.1, спр.35.

Добрянський І.А., Постола тій В.В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти України (кінець ХІХ –

початок ХХ ст.). – Кіровоград, 1998. – 143 с.

Лавренев Б. Короткая повесть о себе // Лавренев Б. Собрание сочинений. – Т. 8. – М., 1995. – С. 21-29.

Лихо лат О. Яким було трудове навчання дівчат у загальноосвітніх школах України до 1917 року // Трудова

підготовка в закладах освіти. – 1997. – № 3. – С. 44-46.

Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К., 2003. – 335 с.

Отчет Екатеринославской губернской земской управы за 1905 г. Народное образование. – Екатеринослав,

– 88 с.

Сухенько Т.В. Середня жіноча освіта в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук:

00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 20 с.

Тронько Т.В. Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні

ІІ половини ХІХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.