ДЖЕРЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА УЧАСТІ В НЬОМУ УКРАЇНИ

Василь Васильович Гарагонич

Анотація


У статті проаналізовано джерельно-інформаційну основу вивчення проблем транскордонного співробітництва та участі в ньому України


Ключові слова


транскордонне співробітництво; джерела; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Віднянський С.В. Україна в Європі у минулому столітті: від об’єкта до суб’єкта міжнародних відносин / Від-

нянський С.В. // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки – Вип. 10: Міжвідомчий збірник науко-

вих праць. – К., 2001. – C. 9-21; Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Україна в постмодерній системі міжнарод-

них відносин / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Ви-

пуск 5. – К., 2001. – C. 140-148.

Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні / Верменич Я.В. – К.:

Ін-т історії України НАН України, 2003.

Кіш Є. Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтеграції / Кіш Є. Ужгород: Ліра, 2008. –

c.; Кіш Є. Українсько-угорське транскордонне співробітництво: можливості та пріоритети у ХХІ столітті /

Кіш Є. – Ужгород: Ліра, 2003. – 124 с.; Кіш Є. Транскордонне співробітництво та регіональна політика Євро-

пейського Союзу / Кіш Є. // На шляху до Європи. Український досвід Єврорегіонів. Інститут Схід-Захід. – Ки-

їв: Логос, 2000. – С. 13-34.

Ілько І., Палінчак М., Лендьел М. Карпатський Єврорегіон як модель регіонального співробітництва у Центральній і Схі-

дній Європі / Ілько І., Палінчак М., Лендьєл М. – Ужгород. – 1998. – 43 с.; Ілько І. Досвід регіональної транскордонної

співпраці в Європі та українські єврорегіони / Ілько І. // Державне управління та місцеве самоврядування в Україні. –

Ужгород: Ліра, 2000. – С. 113-124; Лендьєл М. Досвід Карпатського Єврорегіону: поштовх до переосмислення моделі

транскордонного співробітництва / Лендьєл М. // На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. – К.: Логос,

– С.49-70.

Мельникова І.М., Мартинов А.Ю. Розвиток відносин України з країнами Центральної та Південно-Східної Європи

(90-і роки XX ст.) / І.М. Мельникова, А.Ю. Мартинов // Україна і Європа (1990-2000 рр.). Ч. І. Україна в міжнарод-

них відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи. Анотована історична хроніка. – К., 2001. –

с.; Мельникова І.М., Мартинов А.Ю. Україна в новому геополітичному устрої Центральної та Південно-Східної

Європи (90-і роки XX ст.) / І.М. Мельникова, А.Ю. Мартинов // Україна і Європа // Міжнародні зв’язки України: нау-

кові пошуки і знахідки. – Вип. 10. – К., 2001. – С. 95-109.

Мітряєва С.І. «Карпатський єврорегіон» – інструмент євроінтеграційної стратегії України / Мітряєва С.І. // Стратегічна

панорама. – 2005. – № 1. – С. 42-51; Мітряєва С.І. Українсько-словацький кордон у контексті розширення ЄС / Мітря-

єва С.І. // Стратегічна панорама. – 2002. – № 4. – С. 99-103.

Студенніков І. Транскордонне співробітництво та його місце в регіональному розвитку / Студенніков І. // Регіональна

політика в країнах Європи: Уроки для України. – Київ, 2000. – С. 138-140; Студенніков І.В. Теоретичні проблеми до-

слідження єврорегіонів в Україні (на матеріалах Єврорегіону «Нижній Дунай») / Студенніков І. // Записки історичного

факультету. – Вип. 12. – Одеса, 2002. – С. 505-515.

Динис Г., Дербак В., Сюсько І. Транскордонне співробітництво України / Г. Динис, В. Дербак, І. Сюсько // Міжнародні

зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – 2001. – Вип. 10. – С. 110-127; Сюсько І.М., Студеняк П.Ю. Закарпаття в

транскордонному співробітництві України з державами Центрально-Східної Європи / І.М. Сюсько, П.Ю. Студеняк //

Нариси історії Закарпаття. – Том ІІІ. Ужгород, 2003. – С. 252-268.

Транскордонне співробітництво як альтернатива новій «залізній завісі» та конфліктам: Комплексне дослі-

дження (українською, російською та англійською мовами) / Керівник авторського колективу Устич С.І. – Ужго-

род: Карпати, 2007. – 240 с.

Управління державного архіву. Галузевий державний архів МЗС України. (ГДАМЗСУ). – № 2. – Міжнародні

договори. Опис № 6, справа 6.

Поточний електронний архів Міністерства Закордонних Справ Республіка Польща. – Режим доступу:

www.msz.gov.pl; Поточний електронний архів Міністерства Закордонних Справ Словацької Республіки. –

Режим доступу: www.foreign.gov.sk; Поточний електронний архів Міністерства Закордонних Справ Угорської

Республіки. – Режим доступу: www.mfa.gov.hu

Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властя-

ми (21 травня 1980 p., м. Мадрид). Текст українською мовою. – Рада Європи. – 35 с.

Закон України «Про транскордонне співробітництво» (26.06.2004 р. № 1861-IV) // Голос України. – 2004. –

липня.

Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Збірник офіційних документів. – К.: НІСД,

– 521 с.

Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властя-

ми (21 травня 1980 p., м. Мадрид). Текст українською мовою. – Рада Європи. – 35 с.; Додатковий протокол до

Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами та органа-

ми влади від 9.11.1995 р.; Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво

між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва 5.05.1998. –

Страсбург.

Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властя-

ми (21 травня 1980 p., м. Мадрид). Текст українською мовою. – Рада Європи. – 35 с.

Регіональна політика України: інституційно-правове забезпечення: Збірник офіційних документів. – К.: НІСД,

– 521 с.

Режим доступу: www.rada.kiev.ua/laws; http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Режим доступу: www.coe.int; Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні.

Поточний архів Закарпатської ОДА. Поточний архів Закарпатської обласної державної адміністрації. – Ужго-

род.

National Strategy for regional Development for 2007-2015; National Development Plan 2007-2013; Long-term

Strategy of Sustatinable Development «Poland 2025».

Regional development in Hungary, 1998. – 125 p.

Режим доступу: www.coe.int; Бюлетень Центру інформації та документації Ради Європи в Україні.

Методические материалы по организации приграничного сотрудничества местных и региональных властей

Европы / Handbook on transfrontier cooperation for local and regional authorities in Europe. Русская версия. 2-е

изд. Страсбург, 1995. – 147 с.

Розширена Європа – Сусідні країни. Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами.

Повідомлення Європейської Комісії для Ради та Європейського Парламенту // http://www.delukr.cec.eu.int/ua/

eu _and_country/bilateral_relations.htm

Прокладаючи шлях для запровадження нового Інструмента відносин з країнами-сусідами // http://

me.kmu.gov.ua/file/link/38108/file/Com_Pavukr.doc

Регламент (ЄС) № 1638/2006 Європейського Парламенту і Ради від 24 жовтня 2006 р., що встановлює зага-

льні положення щодо Інструменту європейського сусідства і партнерства.

Регламент (ЄС) № 951/2007 від 9 серпня 2007 р.

Стратегія транскордонного розвитку «Карпати 2004-2011». – Ужгород, 2003.

Стратегія українсько-польського міжрегіонального і прикордонного співробітництва. – Київ-Варшава: Україн-

сько-Польська Міжурядова Координаційна Рада з питань міжрегіонального співробітництва, 2004. – С. 19.

Спільна польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва Люблінське воєводство, Підкарпатське воє-

водство, Волинська область, Львівська область 2005-2015 роки. Разом у майбутнє. – Люблін: Дім Європи, 2006. –

с.; Wspolna polsko-ukrainska strategia wspolpracy transgranicznej. Lubelskie, Podkarpackie, Wolynskie, Lwowskie.

-2015. Razem ku przyszlosci. – Lublin: Dom Europy, 2005. – 50 s.

Концепція спільного розвитку прикордонних територій України та Угорщини // Кіш Є. Українсько-угорське

транскордонне співробітництво: можливості та пріоритети у ХХІ столітті. – Ужгород: Ліра, 2003. – С. 17-38.

Дені де Ружмон. Європа у грі, Шанс для Європи, Відкритий лист до Європейців / Дені де Ружмон. – Львів, 1998.

– 278 с.

Швиммер В. Мечты о Европе. Европа с XIX в. до рубежа третьего тысячелетия / Швиммер В. – М: ОЛМА-

Пресс, 2003. – 384 c.

Проді Р. Задум Об’єднаної Європи: Пер. з італ. / Проді Р. – К.: К.І.С., 2002. – С. 117.

Монне Ж. Реальность и политика: Мемуары. Пер. с фр. / Монне Ж. – М., 2001. – 662 с.

Зленко А.М. Дипломатія і політика / Зленко А.М. – Харків: Фоліо, 2003. – 559 с.

Daniel Tarschys. Concluding remarks // Building a New Europe. Transfrontier cooperation in Central Europe. Institute

for East West Studies, 1996. – P. 90.