ІДЕОЛОГІЧНО-АТЕЇСТИЧНИЙ ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ НА ПОЛЬСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (1920-1929 рр.)

Юрій Вадимович Котляр

Анотація


В статті показано спроби антирелігійної пропаганди більшовиків у середовищі польського населення, які незважаючи на неї зберегли вірність римсько-католицькій вірі.


Ключові слова


релігія; поляки; атеїзм; більшовики

Повний текст:

PDF

Посилання


Євтух В. Якою має бути етнополітика української держави // Віче. – 1992. – № 8; Майборода О. Дебютує етнополітика // Віче. – 1992. – № 5; Панчук М.І. Етнополітична модель розвитку держави // Відродження. – 1998. – № 5-6.

Курас І.Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених // Політика і час. – 1992. – № 3; Савельєв В.Л., Наго-

рна Л.Н. Сучасні етнічні процеси в контексті конфліктології // Укр. іст. журн. – 1993. – № 5.

Гонтар О.В. Деякі питання міжнаціональних відносин в 20-ті роки // Укр. іст. журн. – 1991. – № 7; Чирко Б.В.

Національні меншини на Україні в 20-30-х рр. // Укр. іст. журн. – 1990. – № 1; Рябошапко Л. Вплив радянсь-

ких і партійних органів в УСРР на діяльність релігійних громад національних меншин (середина 1920-х ро-

ків) // Право України. – 2000. – № 9; Журба М. Радянські громадські організації національних меншин УСРР

в умовах НЕПу // Київська старовина. – 2000. – № 5.

Гусєва С.О., Цобенко М.М. З досвіду розв’язання національного питання на півдні України (1920-1930 рр.) //

Укр. іст. журн. – 1991. – № 2.

В. Ленин и ВЧК: Сб. док. (1917-1922 гг.). – М.: Политиздат, 1970. – 510 с.

Рубльова Н. Невідома ділянка «антирелігійного фронту»: боротьба владних структур УСРР проти Римсько-

католицької церкви, 1920-і роки // З архівів ВУЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. – 1998. – № 1-2 (6-7). – С. 228-243.

Городецький О.В. Національна політика радянської держави щодо польського населення Півдня України

(1921-1929 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Городецький Олександр Володимирович – Дніпропетровськ, 2007. – 185 с.

Державний архів Запорізької області, ф.Р-316, оп.3, спр.98.

Державний архів Одеської області (далі – ДАОО), ф.П-3, оп.1, спр.354.

ДАОО, ф.П-3, оп.3, спр.237.

ДАОО, ф.П-3, оп.3, спр.303.

Державний архів Миколаївської області, ф.1, оп.1, спр.298. – Арк.32.