КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ)

Наталя Володимирівна Шевченко

Анотація


У статті розглядається історіографічний доробок українських науковців стосовно питання діяльності культурно-освітніх закладів Півдня України під час німецько-румунської окупації.


Ключові слова


історіографія; окупація; освітні установи; мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 1999. – 656 с.

Волошин Ю. Українська православна церква в роки нацистської окупації. – Полтава: Полтавський державний

педінститут ім. В.Г. Короленка, 1997. – 126 с.

Гайдабура В.М. Заложники історії // Запорізька Січ (Запоріжжя). – 1992. – 6 жовтня.

Гайдабура В.М. Поле любви и ненависти // Индустриальное Запорожье. – 1989. – 19-21 марта.

Гайдабура В.М. Радлов – раненое имя // Индустриальное Запорожье. – 1992.– 30 сентября.

Гайдабура В.М. Театр, захований в архівах. – К.: Мистецтво, 1998. – 220 с.

Гайдабура В.М. Театральні есе журного часу // Український театр. –1989. – № 5. – С. 28-31.

Голиш Г.М. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941-1945 рр.: Монографія. – Черка-

си: Черкаський АНТЕЇ, 2005. – 323 с.

Горбуров Є.Г. Рух опору на Півдні України в роки Великої Вітчизняної війни. – К.: Геліон, 2002. – 246 с.

Горбуров Є.Г., Котляр Ю.В., Шитюк М.М. Повстансько-партизанський рух на Півдні України 1917-1944 рр. –

Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2003. – 340 с.

Горбуров Є.Г., Шитюк М.М. Суспільно-політична та бойова діяльність націоналістичного підпілля Півдня

України в роки німецько-румунської окупації. – К.: Інститут історії України НАН України, 2003. – 57 с.

Горбуров Є.Г. Рух опру і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-

рр.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2003. – 18 с.

Гордієнко В.В. Німецько-фашистський окупаційний режим і православні конфесії в Україні // Український іс-

торичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 107-119.

Гордієнко В.В. Православні конфесії в Україні періоду Другої світової війни (вересень 1939 – вересень

рр.): автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1999. – 18 с.

Грідіна І.М. Православна церква в Україні під час Другої світової війни: людський вимір: автореф. дис. …

канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2001. – 19 с.

Грімстед Кеннеді П., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої Світової війни: Винищення архівів,

бібліотек, музеїв АН УРСР. Археографічна комісія Українського наукового інституту. – Львів: Фенікс, 1992. – 120 с.

Дробот І.І., Кучер В.І., Чернеча П.М. Україна в Другій світовій війні: навч. посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 124 с.

Дубик М. До історії діяльності нацистських установ в Україні під час окупації у 1941-1944 рр. // Повернення

культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – К., 1996. – Вип. 6. – С. 194-198.

Іваньков І.О. Окупаційна політика гітлерівської Німеччини стосовно етнічних німців у Рейхскомісаріаті

«Україна»: дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Іваньков Ігор Олексійович. – К., 2006. – 238 с.

Історія України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернативи, 1997. – 416 с.

Коваль М.В. «Просвіта» в умовах «нового порядку» (1941-1944) // Український історичний журнал. – 1995. –

№ 2. – С. 37-41.

Коваль М.В. Друга світова війна (1939-1945 рр.). Історіософські нотатки. – К., 1999. – 75 с.

Коваль М.В. Пограбування та знищення фашистськими загарбниками музейних, архівних та бібліотечних

цінностей України (1941-1944 рр.) // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перс-

пективи. – К., 1996. – Вип. 6. – С. 34-42.

Коваль М.В. Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній війнах 1939-1945 рр.: Спроба сучасного концепту-

ального бачення. – К.: Вища школа, 1994. – 58 с.

Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.: Вища школа, 1995. – 194 с.

Коваль М.В. Доля української культури за «нового порядку»: 1941-1944 рр. // Український історичний журнал. –

– № 9. – С. 15-38.

Король В.Ю. До питання про військові втрати України у роки Другої Світової війни // Сторінки воєнної історії.

Зб. наукових статей. – К., 2002. – Вип. 6. – С. 104-108.

Король В.Ю. Історіографія історії України періоду Другої світової війни // Вісник Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. – Серія. Історія. – 2002. – Вип. 63-64. – С. 14-17.

Король В.Ю. Історія України. Навчальний посібник. – К.: Академія, 2005. – 496 с.

Король В.Ю., Мошик І.В. Фашистський окупаційний режим на Україні та становище інтелігенції // Трибуна. –

– № 9-10. – С. 33-35.

Кучер В.І. ОУН-УПА в боротьбі за незалежну Україну. – К.: Бібліотека українця, 1997. – 103 с.

Ленська В.В. Фашистська шкільна політика на окупованій території України // Український історичний журнал.

– 1990. – № 10. – С. 81-86.

Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946. – К.: НАН України, Інститут історії України, 1998. – 404 с.

Мєшков Д. Нові господарі: дніпропетровські архіви за німецької окупації // Пам’ятки України. – 1994. – № 2. –

С. 106-108.

Миколаївщина в новітній історії. 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується: Навчальний посі-

бник. – Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай, 2007. – 280 с.

Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни: 1941-1944 (До 60-річчя визволення області від німецько-

румунських окупантів) / Кер. авт. колективу М.М. Шитюк. – Миколаїв: «КВІТ», 2004. – 503 с.

Миколаївщина: літопис історичних подій / Під заг. ред. М.М. Шитюка. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2003. – 709 с.

Михайлюк М.В. Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення

України у 1941-1944 рр.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Михайлюк Марина Володимирівна. – К., 2006. – 287 с.

Мороко В.М., Турченко Ф.Г. Історія рідного краю (Запорізька область): 1939-2003 рр. / За ред. Ф.Г. Турченка:

Підручник для 11 кл. загальноосвітнього навчального закладу. – 2-е вид., доп. і випр. – Запоріжжя: Прем’єр,

– 224 с.

Несторенко В.А. Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний

та соціокультурний аспекти): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Нестеренко Вадим Анатолійович. – К., 2005. –

с.

Ніколаєць Ю. Становище та настрої населення України на початку німецько-фашистської окупації (червень

– липень 1942 рр.). – Вінниця: Тезіс, 1999. – 64 с.

Політична історія України ХХ століття: У 6 т. / редкол. І.Ф. Курас (голова) та ін. – Т. 4. Україна в Другій світо-

вій війні, 1939-1945. – К.: Ґенеза, 2003. – 584 с.

Потильчак О. «Новий порядок» в окупованій Україні (1941-1944) // Пам’ять століть. – 1999. – № 11. – С. 98-102.

Потильчак О. Професійне навчання і підготовка трудових резервів в Україні в період німецько-фашистської

окупації (1941-1944 рр.). – К.: Міжнародна фінансова агенція. – 1998. – 36 с.

Потильчак О.В. Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною у роки окупації: автореф.

дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В.Потильчак. – К., 1999. – 20 с.

Потильчак О.В. Мовне питання в політиці нацистської окупаційної влади в Україні // Історія в школі. – 1998. –

№ 12. – С. 10-13.

Рекотов П. Плани та характер окупаційного режиму в Україні 1941-1944 рр. (історико-правовий аспект) //

Право України. – 1997. – № 3. – С. 78-80.

Рекотов П.В. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр. (Історико-правовий аспект):

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. – Харків, 1997. – 19 с.

Рекотов П.В. Органи управління на окупованій території України (1941-1944 рр.) // Український історичний

журнал. – 1997. – № 3. – С. 90-101.

Себта Т. Українські музеї під час окупації в роки Другої світової війни // Повернення культурного надбання

України: проблеми, завдання, перспективи. – Вип. 6. – К., 1996. – С. 130-137.

Себта Т.М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни: ):

дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Себта Тетяна Миколаївна. – К., 2000. – 225 с.

Себта Т.М. Документи Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга про діяльність в українських бібліотеках під

час нацистської окупації (1941-1944 рр.) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім М.С. Грушевського. – Т. 4. – К., 1999. – С. 398-412.

Спудка І.М. Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в рейхскомісаріаті «Україна» (1941-

рр.). Спеціальність 07.00.01 – Історія України. Дис. … канд. іст. наук. – К., 2005. – 276 с.

Столокос Н.Г. Конфесійна політика окупаційної адміністрації рейхскомісаріату «Україна» в 1941-1942 рр. //

Український історичний журнал. – 2004. – № 3. – С. 91-112.

Ткаченко М.І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук:

00.01 / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 23 с.

Шайкан В. Ідеологічне підґрунтя колабораціонізму в Україні в роки фашистської окупації // Архіви окупації.

-1944 / Держкомархівів України; упоряд. Н. Маковська. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія»,

– С. 849-854.

Шитюк М.М. Діяльність Миколаївського підпільного «Центру» в світлі нових історичних джерел // Краєзнавча

спадщина у відродженні національної школи. – Миколаїв, 1997. – С. 156-158.

Шитюк М.М. Діяльність підпільної організації «Партизанська іскра» в світлі нових історичних джерел і доку-

ментів (1942-1943) // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 101-107.

Шитюк М.М. Партизанський і підпільний рух на території Миколаївщини (1941-1944 рр.). – Миколаїв, 1996. – 72 с.