РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Віталій Анатолійович Вербицький

Анотація


У статті висвітлюються питання розвитку фізичного виховання і спорту в навчальних закладах Півдня України на початку ХХ ст.

Ключові слова


учнівський спорт; Південна Україна; спортивні гуртки; гімнастичні товариства

Повний текст:

PDF

Посилання


Вацеба О.М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / УДУФВіС. – К., 1992; Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.): Автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. ін-т. фіз. культури. – Л., 2002; Приступа Є.Н. Становлення та розвиток педагогічних основ української народної фізичної культури. Атореф. Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / АПН України, Ін-т педагогіки. – К., 1996; Цьось А.В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.: Автореф. дис…д-ра наук з фіз. вих. і спорту – Харків, 2005; Деделюк Н.А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. фих. і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. інст-т. фіз. культури. – Л., 2004; Бондар А.С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. фих. і спорту: 24.00.02 / Львівський держ. ін-т. фіз. культури. – Л., 2006.

Краткий обзор народного образования в Херсонской губернии за 1898 г. / Изд. Херсонской Губернской Земской Управы. – Херсон: Паровая типо-литография О.Д. Ходушиной, 1902.

Суник А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже ХІХ-ХХ веков. Изд. 2-е испр. и доп. – М.: Сов. спорт, 2004.

Памятная книжка Херсонской губернии на 1901 год. / Сост. Херсонским Губернским Правлением. – Херсон: Тип. Херсонского Губернского Правления, 1901. – С. 25-213.

Мор Я. О современной постановке школьной гимнастики и некоторых других физических упражнений // Журн. М-ва народного просвещения. – 1903. – Март.

Самоуков Ф.И. История физической культуры. – М.: «Физкультура и спорт», 1964.

В обществе врачей // Николаевская газета. – 1912. – 12 января.

Кулинко Н.Ф. История и организация физической культуры: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 1910 «Физическое воспитание». – М.: Просвещение, 1982.

К смотру потешных в Петербурге // Русский спорт. – 1912. – 29 июля, № 31.

Известия из школьной жизни Одесского учебного округа в 1912 г. К открытию при управлении Одесского учебного округа одногодичных курсов для подготовки учителей и учительниц гимнастики в средних учебных заведениях // Циркуляр по Одесскому учебному округу. – 1912. – № 10-11-12 (октябрь, ноябрь, декабрь). – Одесса, 1912.

Ученический водный спорт в Одесском учебном округе. – Одесса: Тип. Е.И. Фесенко, 1910.

Яхт-клуб // Николаевская газета. – 1911. – 6 мая, № 1593.

Кізченко В.І. З історії розвитку спорту на Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 1980. – № 7 (липень). – С. 99.

Николаев, Херсон. губ. (От нашого кореспондента) // Русский спорт. – 1912. – 21 октября, № 43. – С. 14.

Известия из школьной жизни Округа. Гимнастическая площадка для мужских средних учебных заведений г. Одессы (1910-1912 гг.) // Циркуляр по Одесскому учебному округу. – 1913. – № 8 (август). – Одесса, 1913. – С. 511-512.

Распоряжения Министерства народного просвещения. Циркулярные. 29 декабря 1913 г. № 62495. Об испрошении кредита для устройства площадок для детских игр и физических упражнений // Циркуляр по Одесскому учебному округу. – 1914. – № 1 (январь) – Одесса, 1914. – С. 45.