СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН (1996-2007 рр.)

Оксана Михайлівна Левчишина

Анотація


У статті проаналізовано стан наукової розробки дослідження проб-леми реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.). Досліджено джерельну базу даної проблеми на основі архівних, документальних та наукових матеріалів.

Ключові слова


наукова розробка; реформування вищої школи; соціально-економічні зміни; формування нового суспільства; національна політика; стандартизація вищої освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В.П. Освіта України у світлі суспільних проблем і суперечностей // Наукові праці МАУП / Редкол.: М.Ф. Головатий (голов. ред.) та ін. – Вип. 5: Актуальні питання політології. – К.: МАУП, 2003. – 168 с.

Андрущенко В. Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 5-14.

Бар’яхтар В.Г. Экономить на образовании – уничтожить будущее Украины // Зеркало недели. – 1999. – 9 октября. – С. 17

Батченко Л.В., Череватский Д.Ю. Развитие системы высшего образования в Украине в период рыночных преобразований. – Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 1997. – 120 с.

Бебик В.М. Національна освітня політика та проблеми входження України у світовий інтелектуальний простір // Проблеми та перспективи української реформації / Кол. моногр. за заг. ред. М.Ф. Головатого, Г.В. Щокіна. – К.: МАУП, 2001. – 248 с.

Боголіб Т.М. Ринкова модель вищого навчального закладу: Монографія. – К.: «Міленіум», 2007. – 244 с.

Вища освіта України: Короткий довідник 1996-1997 рр. – К.: Компас, 1996. – 137 с.

Вища освіта: соціальні реаліїї // Освіта. – 2002. – 30 січня-6 лютого.

Вищі навчальні заклади України: Інформаційний довідник. – Харків: Торсінг, 2000. – 160 с.

Дагабян А.В., Михальченко A.M. Некоторые проблемы формирования системы образования // Л.А. Товажнянский (ред.). – X.: Форт, 2001. – 320 с.

Донецький державний університет / Ред. кол.: В.П. Шевченко (відп. ред.) та ін. – Донецьк: Отечество, 1998. – 160 с.

Донецький національний університет / Ред. кол.: В.П. Шевченко (відп. ред.) та ін. – Донецьк: Норд-Пресс, 2002. – 340 с.

Дудка Н.І. Высшая школа Украины: стратегия управления и проблемы реформирования. – Харьков: Основа, 2002. – 272 с.

Історія Одеського університету (1865-2000): Наукове видання / Гол. ред. В.А. Сминтина. – Одеса: Астропрінт, 2000. – 226 с.

Кігель Р.Ю. Вища школа і перехід до ринкової економіки. – Вінниця, 1994. – 415 c.

Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні // Програми та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: Міністерство освіти і науки України, Народна Українська академія та ін., 2002. – 206 с.

Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

Крізь терни... Нариси становлення приватної вищої освіти в Україні / Народна українська академія; Під заг. ред. В.І. Астахової. – Харків, 2001. – 356 с.

Кучма Л.Д. Якою буде Україна в ХХІ ст., залежить від того, що ми зробимо зараз // Уряд. кур’єр. – 1997. – 22 березня. – № 52-53.

Масальський В. І. Вища освіта на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові орієнтири розвитку // Вісник Донецького університету. Сер. Б: Гуманітарні науки. – 2000. – № 1. – С. 258-262/

Навроцький О.І. Вища школа України в умовах трансформації суспільства. – X.: Основа, 2000. – 240 с.

Національна система вищої освіти України. – К.: Генеза, 1998. – 40 с.

Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу / За заг. ред. В. Співаковського. – К.: Гранд-Ліцей, 2001. – 208 с.

Огаренко В.М. Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х – 2001 рр.). Автореф. дис. ... канд. іст. наук (07.00.01). – Запоріжжя, 2001. – 20 с.

Осипчук Н.І. В. Зайчук: «Освіта –це соціальне майно суспільства»

// Освіта України. – 1999. – 20 жовтня.

Осипчук Н.І. Про справи освітянські // Освіта України. – 1999. – 1-13 січня.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: (Затверджено Кабінетом Міністрів України від 24 травня 1997 р.). // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 18. – Спр. 194. – Арк. 62.

Положення про ступеневу систему освіти в Україні: Наказ Міносвіти України від 21.08.93. № 311 // www.ministry.edu-ua.net.

Про концептуальні засади сучасної історичної освіти в Україні: Проект концепції // Освіта України. – 2002. – № 18-19. – С. 7.

Сидоренко О.Л. Проблеми реформування вищої освіти в Україні: Науково-практичний посібник для працівників освіти. – X.: Харківський гуманітарний інститут. – Народна українська академія, 2000. – 57 с.

Сопівник Р. Зростання ролі студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України: історичний аспект (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – історія України.; Динаміка мережі вищих навчальних закладів за рівнями акредитації (1992 – 2003 рр.) / Національний аграрний ун-т. – К., 2004. – 190 c.

Сопівник Р.В. Історіографія та джерельна база досліджень проблем становлення сучасного студентського руху // Студентський рух в сучасній Україні: реалії, тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської Науково-практичної конференції. – Київ, жовтень 2002. – К., 2003.

Список переможців Всеукраїнської студентської олімпіади 1997/98 навч. року: (Додаток 1 до Наказу Міносвіти України № 336 від 11 вересня 1998 р.). // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 18. – Спр. 245. – Арк. 19

Список переможців Всеукраїнської студентської олімпіади 1998/99 навч. року: (Додаток 1 до Наказу Міносвіти України № 349 від 11 жовтня 1999 р.). // ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 18. – Спр. 294. – Арк. 21

Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України» від 17 лютого 2004 р. // www.ministry.edu-ua.net.

Указ Президента України «Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» від 9 червня 1994 р. // Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні. – К.: Ін-т управління і менеджменту, 1999. – Т. 1. – С. 103-105.

Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. – К.: Таксон, 2001. – 176 с.

Червінський В.В. Національна освіта як соціально-культурне явище // Учитель. – 1999. – № 11-12.

Ямковий В.А. Вища освіта за роки незалежності: Стат. аналіз. – К., 2001. – 256 с.

http: // www.ccssu.crimea.ua.

http: // www.odnu.edu.ua.

http: // www.pdpu.poltava.ua.

http: // www.tspu.edu.ua.

http: // www.vspu.edu.ua.

http: // www.zsu.edu.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.