ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТАТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Непересічна особистість Богдана Хмельницького привертала і продовжує привертати увагу українських и польських дослідників. Окрім короткої інформації в довідниках, статей у фахових виданнях, вийшли друком численні монографічні праці. Їх автори висвітлюють різноманітні аспекти життя та діяльності українського гетьмана. Це і конкретні військові операції, дипломатична діяльність, розбудова державності, фрагменти із особистого життя Б. Хмельницького. Характерно, що українські історики відійшли від радянських пропагандистських схем при висвітленні постаті гетьмана. Поступово позбуваються упередженості щодо українського ватажка й польські науковці.

Ключові слова


Богдан Хмельницький; гетьман; польська історіографія; українська історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrzyński M. DziejePolski w zarysie / M. Bobrzyński. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1879. – 495 s

Rawita-Gawroński F. BohdanChmielnicki. – Lwów, 1906-1909. – T. 1-2.

Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницкий / Наук. ред.: С. Стемпень. – Перемишель-Львів : Друк. Василіян, 1996. – 327 с.

Kaczmarczyk J. BohdanChmielnicki. – Wrocław : Zakł. Naukowy, 1988. – 271 s.

Kubala L. OblężenieZbaraża i pokójpodZborowem. – Warszawa, 1909.

Kubala L. BitwapodBeresteczkiem. –Wydanie nowe. – Kraków : DrukW.L. Anczyca i spółki, 1925.

Sieradzki J. Ruchyspołeczne i ludzkości. – Warszawa : Wyd. Ludowe, 1949. – 195 s. Wielhorski W. Rewolucja-kozacka – Bohdan Chmielnicki. Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej // Zarysdziejow. – Londyn, 1959.

Kaczmarczyk J. BohdanChmielnicki – szatanczyMesjasz? // StudiaHistoryczne. – 1991. – R. 34. – Z. 3. – S. 369-385.

Sprawka A. Henryka Sienkiewicza i Natana Rybakapowieści o powstaniu Kozackim. Bohdan Chmielnicki i kniaź Jarema // Polskapowieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. – T. 1 / Pod red. L. Ludorowskiego. – LublinWyd. UMCS, 1993. – 264 s.

Żbihowski P. Powstanie Chmielnickiego w «Ogniem i mieczem» Henryka Sienkiewicza // Stosunki kulturowo-litersckie polsko-wschodniosłowiańskie / Podred. K. Prusa. – Rzeszów : Wyd. WSP, 1995. – S. 325-356.

Górka O. «Ogniem i mieczem» a rzeczywistość historyczna / O. Górka. – Warszawa, 1934. – 213 s.

Barłowska M. Bohdan Chmielnicki w pamiętnikarstwie polskim lat 1648-1657 // Barokowe przypomnienia i inneszkice-historycznoliterackie / Podred. R.Ocieczek i M.Piechoty. – Katowice : Wyd. Uśl., 1994. – 193 s.

Cesarz E. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach historycznych szkoły krakowskiej // Stosunki kulturowo-litersckie polsko-wschodniosłowiańskie / Podred. K. Prusa. – Rzeszów : Wyd. WSP, 1995. – S. 53-61.

Ludorowski L. Trzyportrety Bohdana Chmielnickiego // Duktemczasów. księga pamiątkowa ku czci profesora M. Kaczmarka (1934-1994) / Red. M. Bratuń. – Opole UO, 1996. – S. 155-178.

Ludorowski L. Wizerunkipowieściowe Bohdana Chmielnickiego // AnnalesUniw. M. Curie-Skłodowska. – 1989. – Nr. 7. – S. 1-28.

Szymanowski G. Powstanie Chmielnickiego – powstanie narodowe ludności Ukrainy Czy Bunt Kozacki? // Patriotyzm, nacjonalizm, stereotypynarodowe w edukacjihistorycznej / Materiały z seminariumpolskich i austriackich nauczycieli historii w Krakówie19-21października 1994 r. / Podred. K.Zaufal. – Kraków : WOM, 1995. – S. 64-67.

Miśkiewicz B. Oblężenie Lwowa w 1648 rokuprzez Bohdana Chmielnickiego // Europa orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza do współczesności / Red. Z. Karpus, T. Michaluk. – Toruń : UMK, 1996. – S. 259-267.

Relacjewojenne z pierwszychlatwalk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiegookresu» Ogniem i mieczem» (1648-1651) / Opr. M. Nagielski. – Warszawa : Viking, 1999. – 430 s.

Nagielski M. OblężenieKamieńcaPodolskiegoprzezsiły Kozacko-tatarskie w maju 1654 roku / M. Nagielski // Barok. – 2001. – R. 8. – Nr. 1. – S. 185-191.

Nagielski M. Diarius(z) jako Chmielnickis zturmowałdo Kamieńca Podolskiego 1651 r. / M. Nagielski // Barok. – 2001. – R. 8. – Nr. 1. – S. 191-197.

Nagielski M. Preobrażenia w armiikoronnej w dobiewałk z powstaniem B.Chmielnickiego (1648-1654) // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epocenowożytnej / Pod red. J. Staszewskiego. – Toruń : Wyd. A.Marszałek, 2002. – S. 308-335.

Nagielski M. Epoka»Ogniem i mieczem» Henryka Sienkiewicza a rzeczywistość historyczna doby powstania Bohdana Chmielnickiego / M. Nagielski // OstródzkiPrzegl. Hist. – 2005. – T. 1. – S. 87-104.

Stępniak A. Historia a literstura. kontrowersje wokół powstania chmielnickiego na przełomie XIX i XX w. // Historia. Poznanie i przekaz / Podred. B.Jakubowskiej. – Rzeszów : Wyd. WSP, 2000. – S. 151-167.

Majewski W. PowstanieChmielnickiego (1648-1653) // OdŻółkiewskiego i Kosińskiegodo Piłsudskiego i Petlury. Z dziejówstosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku / Red. J. Wojtasik. – Warszawa : WojskowyInst. Hist., 2000. – S. 56-68.

Borowiak A. Koyaczyzna w przededniupowstania Bohdana Chmielnickiego (1635-1648) // Epoxa «Ogniem i mieczem» we współczesnych badaniach historycznych. Zbiórstudiów / Podred. M. Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 25-44.

Ochmann-Staniszewska S. Powstanie Chmielnickiego w świetle polskiej publicystyki okresu panowania Jana Kazimiera Wazy // Epoxa «Ogniem i mieczem» we współczesnych badaniach historycznych. Zbiórstudiów / Pod red. M.Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 45-52.

Borek P. Obrazwojen Kozackichzaczasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie // Literatura wobecwojen. Materiały z konferencji. – Warszawa, 2001. – S. 201-218.

Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w powieści»Ogniem i mieczem» a jegorzeczywistarola w walce z powstaniem Chmielnickiego // Epoxa «Ogniem i mieczem» we współczesnych badaniach historycznych. Zbiórstudiów / Podred. M. Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 147-154.

Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działaniawojennena Litwie w latach 1648-1649. – Zabrze : Wyd. Inforteditions, 2006. – 307 s.

Chynczewska-Hennel T. Powstanie Chmelnickiego / Red. M.Derwich // Rzeczpospolita szlachecka. 1586-1795. – Warszawa-Wrocław : Wyd. Dolno-śląskie, 2003. – S. 68-73.

Pęksa W. Prawo w uniwersał agh hetmanów kozackich – uniwersały Bohdana Chmielnickiego w latach 1648-1654 // Krakowskiestudia z historiipaństwa i prawa / Podred. W. Uruszczaka i D. Malec. – Kraków : UJ, 2004. – S. 79-87.

Koko E. Kozaczyzna w latach 1657-1676 w piśmiennictwieFranciszka Rawity-Gawrońskiego (1846-1930). Odśmierci Chmielnickiego do ustąpienia Doroszenki // Przegl. Wschodni. – T. 9. – 2004. – S. 453-466.

Graczyk J. Udział dragunii koronnej w wałkach z Kozakami i Tatarami w czasiepowstania Chmielnickiego 1648-1651 / J. Graczyk // Prace Uczestników Studium Doktorackiego. – T. 9. – Historia. – 2007. – S. 25-39.

Brekhunenko V. Szwecja w polityczny chkoncepcjach Bochdana Chmielnickiego / Podred. M.Nagielskiego // Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodówze Szwecją w XVII wieku. – Warszawa : Inst. Hist. UW, 2007. – S. 303-309.

Krawczenko W. Czy Bohdan Chmelnicki był dobrym Ukraińcem? Sienkiewicz a tożsamośćnarodowa – z kim i przeciwkomu? Warszawa-Łuck-Zbaraż-Btresteczko / Red. T. Bujnicki, J. Axer. – Warszawa : UW, 2007. – S. 331-333.

Богдан Хмельницький – гетьман України // зб. матеріалів Всеукр. конф. музейних працівників / Всеукр. спілка краєзнавців. – Черкаси, 1995. – 32 с.

Богдан Хмельницький та його доба // матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 400-річчю від дня народж. Великого Гетьмана, (м. Київ, 24 – 25 жовт. 1995 р.) / Відп. ред. В.А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 1996 – 272 с.

Богдан Хмельницький – будівничий української незалежної держави : матеріали регіон. наук.-теорет. конф. (м. Львів, 22 листоп. 1995 р.) / ред. Н.В. Дудник ; Львів. ін-т внутр. справ. – Львів : Укр. акад. друкарства, 1996. – 46 с.

Богдан Хмельницький – видатний військовий і політичний діяч, творець української держави ХVІІ ст. // Матеріали наук. конф. викл. та студ. (м. Київ, 18 квіт. 1996 р.) / Відп. ред. Ю. Терещенко ; Київ. держ. лінгв. ун-т, Каф. історії України. – К., 1997. – 60 с.

Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки // Матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. М.Т. Товкайло ;Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка ; Центр українознавства Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». – К. : Просвіта, 2003. – 168 с.

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р.: Міфи і реальність / О. Апанович. – К. : Варта, 1994. – 96 с.

Апанович О. Богдан Хмельницький – полководець та його сподвижники / О. Апанович. – К. : Варта, 1997. – 24 с.

Котляр М. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович // Шляхами віків : довід. з історії України / М. Котляр. – К. , 1993. – С. 70-71.

Богдан Хмельницький // Історія України в особах: 9 – 18 ст. / Уклад. В.О. Замлинський. – К. : Україна, 1994. – С. 294 -300.

Богдан Хмельницький // Україна від найдавніших часів до сьогодення : Хронолог. довід. / В.Ф. Верстюк, О.М. Дзюба, В.Ф. Непринцев. – К. : Наук. думка, 1995. – С. 61-72.

Мицик Ю.А. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. / Ю.А. Мицик // Укр. іст. журн. – 2003. – № 2. – С. 2-14.

Грабовський С. Що принесла Україні Переяславська рада? / С. Грабовський. – К., 2003. – 62 с.

Гончарук П. Кирило-мефодіївці про значення Переяславської ради для історії українського народу / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 34-42.

Грабовський С.Переяславська рада: міф і його відлуння / С. Грабовський // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 68-78.

Іванченко Р. Переяслав: велич і драма української козацької державності / Р. Іванченко // Київ. – 2004. – № 1-2. – С. 133-140.

Степанков В.С. Переяславська присяга 1654 р.: зміст і наслідки / В.С. Степанков // Укр. іст. журн. – 2003. – № 6. – С. 28-39 ; 2004. – № 1. – С. 20-28.

Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : ретросп. аналіз / О.О. Рафальський. – К. : Генеза, 2004. – 296 с.

Сергійчук В.І. Переяславська рада – трагедія України і програш Європи / В.І. Сергійчук. – К. : Діокор, 2003. – 130 с.

Наслідки Переяславської Ради 1654 року : зб. ст. / Ред. І. Гирич. – К. : Смолоскип, 2004. – 606 с.

Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / Упоряд. О.І. Гуржій. – К. : Україна, 2003. – 432 с.

Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р.: історія, історіографія, ідеологія // Матеріали міжнар. «круглого столу» / Відп. ред. В. Смолій ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2005. – 224 с.

Переяславська Рада 1654 року: історіографія та дослідження / Гол. ред. П. Сохань ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці ; Канадський ін-т українських студій. – К. : Смолоскип, 2003. – 890 с.

Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії / В. Цибульський. – Рівне, 1993. – 104 с.

Цибульський В.І. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. у зарубіжній історіографії : зб. пр. / В.І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 2000. – 180 с.

Пепа В. Коли ж народився Богдан Хмельницький? / В. Пепа // Київ. – 2004. – № 10. – С. 165-174

Гугля В.Суботів Хмельницьких / В. Гугля. – К. : Вид. ПП Брехуненко Н., 2008. – 64 с.

Васьківська О. Сотник Чигиринського полку / О. Васьківська // Вісн. кн. палати. – 2007. – № 2. – С. 41-43

Чуприна В. Хмельниччина 1648-1657 рр. Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмель-ницького / В. Чуприна, З. Чуприна. – Львів : Світ, 2003. – 176 с.

Рахманний М. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої / М. Рахманний // Все для вчителя. – 2007. – № 2. – С. 26-27.

Національно-визвольна війна в Україні 1648-1657 : зб. за документами актових кн. / [упоряд. та передм. : Л.А. Сухих, В.В. Страшко ; Держ. ком. арх. України, Центр. держ. іст. арх. України, м. Київ]. – К. : Держ. ком. арх. України, 2008. – 1010 с.

Василевський М.Пилявецька битва 1648 року – Канни Богдана Хмельницького / М. Василевський. – К. : Освіта, 1998. – 190 с.

Мицик Ю.А. Джерела з історії Жовтоводської автора «Віршованої хроніки» / Ю. Мицик // Пам’ять століть. – 2002. – № 2. – С. 37-49.

Бухало Г.В. Круг містечка Берестечка : короткий іст. нарис / Г.В. Бухало. – Вид. 2-ге, допов. – Рівне : Рівнен. друк., 2008. – 168 с.

Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року / В. Брехуненко ; Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – К., 2005. – 368 с.

Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2007. – 72 с.

Брехуненко В. Українська держава доби Богдана Хмельницького / В. Брехуненко. – К. : ПП Брехуненко Н., 2009. – 64 с.

Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького / О. Васьківська // Вісн. кн. палати. – 2007. – № 3. – С. 38-39.

Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке : моногр. / Л. Гвоздик-Пріцак. – К. : Обереги, 1999. – 216 с.

Губський Б. Богдан Хмельницький: від державної ідеї до Української козацької держави / Б. Губський // Хроніка 2000. – № 45-46. – С. 33-46.

Державність України в період Богдана Хмельницького // Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чупрун. – Львів : Світ, 1995. – С. 38-43.

Пріцак Л. Із досліджень про державу Богдана Хмельницького 1648-1657 р. р. : ст. і матеріали / Л. Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 278 с.

Хлибова Л.В. Богдан Хмельницький та формування української національної державності / Л.В. Хлибова, Р.І. Вєтров // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 3. – С. 92-93.

Становлення української державності в ХVІІ ст.: Богдан Хмельницький та його спадкоємці / М.І. Бушин, В.І. Коваль, М.Г. Дмитренко, Л.М. Горенко, А.І. Горкун ; ред. М.І. Бушин. – К. : Вища шк., 1998. – 271 с.

Фігурний Ю. Державотворча діяльність Богдана Хмельницького в українознавчому вимірі : (до 350-річчя від дня смерті) / Ю. Фігурний // Українознав. – 2007. – № 3. – С. 106-114

Шевчук В. Богдан Хмельницький – фундатор Козацької держави // Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – С. 51-87.

Шевчук В. Богдан Хмельницький – фундатор Козацької держави // Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. – К. : Абрис, 1995. – С. 51-87.

Смолій В. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. – К. : Вид. дім «КМ акад.», 2009. – 447 с.

Смолій В.А. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. : Либідь, 1993. – 502 с.

Смолій В.А. Богдан Хмельницький: Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Наук. думка, 1994. – 260 с.

Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького / В.І. Сергійчук. – К. : Аграрна наука, 1996. – 243 с.

Смолій В.А. Богдан Хмельницький / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. : Альтернативи, 2003. – 400 с.

Лазуренко В.М. На перехресті епох. Богдан Хмельницький та його доба / В.М. Лазуренко, Ю.М. Лазу-ренко. – Черкаси : Ваш Дім, 2005. – 86 с.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця ХVІ – середини ХVІІ століть : моногр. Кн. 2. Генезис, еволюція та реформування / І.С. Стороженко. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2007. – 418

Горошко С.І. Богдан Хмельницький. Дискусійні питання. Проблемні судження : моногр. / С. Горошко. – Жашків : Вид. С.І. Горошко, 2008. – 216 с.

Федорук Я. О. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 – серпень 1649 рр.) / Я.О. Федорук. – Львів, 1993. – 68 с.

Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною, 1648-1651 / П. Гой. – Львів : Червона калина, 1996. – 240 с.

Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька «протекція» / Б. Флоря // Київ. старовина. – 2001. – № 3. – С. 87-107.

Стецишин О. Метаморфози політики гетьмана Хмельницького: від Стамбула до Москви – один крок / О. Стецишин // Політика і культура. – 2002. – № 41. – С. 42-43.

Гвоздик-Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. / Л. Гвоздик-Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 500 с.

Коваленко С. Геополітична доктрина Гетьмана Богдана Хмельницького / С. Коваленко // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 38-43

Гурбик А.О.Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656-1657 рр.) / А.О. Гурбик // Укр. іст. журн. – 2008. – № 6. – С. 57-86.

Сергійчук В. Дипломатичний геній / В. Сергійчук // Пам’ять століть. – 2009. – № 1-2. – С. 55-57.

Джеджула Ю. Таємна війна Богдана Хмельницького : історико-документальна оповідь / Ю. Джеджула. – К. : Молодь, 1995. – 224 с.

Левітас Ф. Російський фактор в зовнішній політиці Богдана Хмельницького / Ф. Левітас // Історія в шк. – 2004. – № 3. – С. 13-17

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького: військово-історична студія / Ю. Тис-Крохмалюк. – Львів, 1994. – 186 с.

Заклинський М. Хмельницький як полководець / М. Заклинський // Хроніка. – 2000. – № 45-46. – С. 359-372.

Мірошниченко М.П. Воєнна стратегія Богдана Хмельницького / М.П. Мірошниченко // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 26-42.

Чухліб Т. Батько «психологічних війн» [Б. Хмельницький] / Т. Чухліб // Чумацький шлях. – 2002. – № 2. – С. 16-17.

Стецишин О. Політичні ігри гетьмана Хмельницького / О. Стецишин // Політика і культура. – 2002. – № 40. – С. 44-45.

Пінчук А.С. Богдан Хмельницький – історія духовного скарбу (до проблеми висвітлення історичної постаті) / А.С. Пінчук // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 1. – С. 73-76.

Степанков В.С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) : моногр. / В.С. Степанков. – Кам’янець-Поділ. : Медобори. – 2006, 2008. – 264 с.

Свєшніков І.К. Битва під Берестечком / І.К. Свєшніков. – Львів : Сл., 1992. – 304 с.

Сегеда С. Героїчні сторінки Берестецької битви / С. Сегеда // Рідна шк. – 2003. – № 10. – С. 44-46.

Історичні портрети: Хмельницький і Мазепа / Ю.М. Єфремов. – К. : Знання, 1991. – 67 с.

Полянський О.А. Історичні силуети: Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Яків Головацький та ін. / О.А. Полянський. – Тернопіль : Лілея, 1998. – 126 с.

Фірсов О.В. Військово-політичні погляди П. Сагайдачного та Б. Хмельницького / О.В. Фірсов // Сіверянський літопис. – 2008. – № 5. – С. 18-24.

Пінчук Ю. Богдан Хмельницький і його доба у дзеркалі полеміки Михайла Максимовича з Миколою Костомаровим / Ю. Пінчук // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 3-7.

Гончарук П. Пантелеймон Куліш про історичну роль Богдана Хмельницького та Переяславської ради 1654 р. / П. Гончарук // Київ. старовина. – 2007. – № 1. – С. 3-34.

Куташев І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз / І. Куташев // Політ. менедж. – 2007. – № 1. – С. 173-184.

Варивода Л.П. Богдан Хмельницький і наш край (Нікополь) / Л.П. Варивода, М.П. Жуковський. – Дніпропетровськ : Пороги, 1998. – 51 с.

Мельничук Б. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині : путівник / Б. Мельничук, Н. Юрчак. – Тернопіль, 1991. – 60 с.

Кілессо С.К. Архітектурні та мистецькі скарби Богданового краю / С.К. Кілессо. – К. : Техніка, 2000. – 144 с.

Титаренко Л. Дружини гетьмана Богдана / Л. Титаренко // Голос України. – 2007. – 7 берез. (№ 42). – С. 16-17.

Титаренко Л. Таємниця великого гетьмана [Богдана Хмельницького] / Л. Титаренко // Голос України. – 2007. – 7 серп. (№ 138). – С. 9.

Буряк Л.І. Жіноче оточення Богдана Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Л.І. Буряк // Гілея. – 2008. – № 17. – С. 132-140.

Горак В. Гетьман Богдан Хмельницький: правління залізною рукою / В. Горак // Політика і культура. – 2001. – № 6. – С. 33-39.

Горак В. Інший Богдан / В. Горак // День. – 2007. – № 150. – С. 8.

Сидоренко О.В. Невідомий план поховання Богдана Хмельницького / О.В. Сидоренко, О.Б. Супруненко // Археолог. літопис Лівобереж. України. – 2001. – № 1. – С. 179.

Новик М. Остання таємниця Богдана Хмельницького: обставини поховання і місцезнаходження могили гетьмана / М. Новик // Нар. творчість та етнографія. – 2005. – № 6. – С. 46-49.

Новик М. Обставини поховання і місцезнаходження могили Богдана Хмельницького / М. Новик // Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. Ч. 9. – К., 2006. – С. 204-210.

Пришляк В. Богдана Хмельницького поховали через місяць після смерті / В. Пришляк // Гарт. – 2007. – 31 серп. (№ 35). – С. 19.

Пришутов Е. Козаки Хмельницького ховали... / Е. Пришутов // Нар. армія. – 2007. – 28 серп. – С. 7.