ІІІ РІЧ ПОСПОЛИТА НА ШЛЯХУ ДО РОЗБУДОВИ СВОЄЇ «ПАРАСОЛІ БЕЗПЕКИ» (1989-1999 рр.)

О. М. Нащочин

Анотація


Проаналізовано напрям атлантизму в закордонній політиці Польщі; обґрунтовано причини такого вибору політичною елітою; досліджено значення Лондонського, Римського, Брюссельського, Мадридського самітів Північноатлантичного Альянсу та їх підсумкових документів, які впливали на формування безпекової і оборонної політики Польщі; поетапно розкрито політику «малих кроків» на польському шляху до Альянсу і вказано на наслідки такого курсу.

Ключові слова


НАТО; саміт; «парасоля безпеки»; політика «малих кроків»

Повний текст:

PDF

Посилання


Zięba R. Instytucjonalizacja wspólnych opcji zewnętrznych państw / R. Zięba / Bezpieczeństwo międzynarodowe

w Europie Środkowej po zimnej wojnie / [pod. red. J. Kukułki]. – Warszawa : Sholar, 1994. – S. 171-185.

Paryska Karta nowej Europy. Paryż, 21 listopada 1990 r. // Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów

źródłowych i materiałów / [red. Z. Leszczyński, A. Koseski]. – Pułtusk : Wydawnictwo Wyższa Szkoła

Humanistyczna w Pułtusku, 2001. – S. 62.

Parzymies S. Unia Europejska a Europa Srodkowa. Perspektywy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa /

S. Parzymies // Sprawy Międzynarodowe. – nr. 3. – 1993. – S. 89-110.

Protokół o rozwiązaniu rady wzajemnej pomocy Gospodarczej. Budapeszt, 28 czerwca 1991 r. // Zbiór

documentów. – Warszawa : PISM, 1992. – nr. 1. – S. 232-233.

Protokół o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie 14 maja

r. oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie 26 kwietnia 1985 r. Praga,

lipca 1991 // Zbiór documentów. – Warszawa : PISM, 1992. – nr. 2. – S. 144-147.

Założenia polskiej polityki bezpieczeństwa. Warszawa, 2 listopada 1992 r. // Wojsko Polskie-Informator’95. –

Warszawa, 1995. – S. 13-32.

Brzeziński Z. Druga szansa. Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa / Z. Brzeziński / [Przeł.

M. Szubert]. – Warszawa : Świat książki, 2008. – 192 s.

Brzeziński Z. Wielka szawchownica / Z. Brzeziński / Przeł. T. Wyżyński. – Warszawa : POLITEJA, 1999. – 228 s.

Zięba R., Zając J. Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza / R. Zięba,

J. Zahąc. – Warszawa, 2010. – 52 s.

Kaczmarek J. NATO – Polska 2000 / J. Kaczmarek. – Wrocław : Atla2, 1999. – 207 s.

Porozumienie o utworzeniu Paktu Północnoatlantyckiego. Waszyngton. 1949 r., kwiecień 4 // Historia

powszechna 1879-1990. Dzieje polityczne i gopodarcze historia dyplomatycza, prawo i stosunki międzynarodowe.

Wybór dokumentów / [red. M. Nadolskiego]. – Warszawa: PAN, 1991. – S. 281-285.

Deklaracja Londyńska o przeobrażonym Sojuszu Północnoatlantyckim ogłoszona przez szefów państw lub rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Londyn, 5-6 marca 1990 r. // Studia i materiały. NATO 1990-1992. Otwarcie Sojuszu na Wschód. Warszawa : PISM, – lipiec 1992. – nr.1., zeszyt I. – S. 14-19.

Krzeczunowicz A. Krok po kroku. Polska droga do NATO 1989-1999 / A. Krzekunowicz. – Warszawa: Wydawnictwo Znak, 1999. – 258 s.

Towards a new Europe – address by the Secretary general of NATO, mr Manfred Wörner. Warszaw, September 13,

// Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM, 1993. – nr. 1. – S. 112-125.

Tabor M. Stosunki Polska-NATO / Tabor M // Polska w procesie integracji i bezpieczeństwa europejskiego / [red.

K. Jaźwiński]. – Warszawa : Wydawnictwo ASKON, 1999. – S. 112-138.

Krajewska Z. Konkretna pomóc, ostrożne poparcie / Z. Krajewska // Rzeczpospolita. – 1991. – 12 września. – S. 2.

Deklartacja na temat pokoju i współpracy. Dokument Szczytu NATO. Rzym, 7-8 listopada 1991 r. // Ekspertyzy

UZE a Europa Środkowa i Wschodnia. Dokumenty. – Zeszyt 2. – S. 122-123.

Krajewski A. Ważna propozycja Bakera i Genszera: Północnoatlantycka rada Współpracy z Europą Wschodnią i

ZSRR / A. Krajewski // Rzeczpospolita. – 1991. – 4 października. – S. 7.

Nadzwyczajne spotkanie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy. Plan działania w sprawie dialogu, współpracy.

Bruksela, 10 marca 1992 r. // Studia i materiały NATO 1990-1992. Nowe otwarcie. – Warszawa : PISM, 1992. –

nr. 1. – cz. II. – S. 55-56

Raport o stanie bezpieczeństwa państwa: aspekty zewnętrzne. Komitet Badań naukowych. – Warszawa : PISM,

– S. 142.

Kazsnia P. Olechowski A.: Polska nie może być granicą Europy / P. Kasznia // Rzeczpospolita. – 1994. –

czerwca. – S. 20.

Tabor M. Wojskowe czynniki bezpieczeństwa / M. Tabor // bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie / [red. J. Kukułki]. – Warszawa : Scholar, 1994. – S. 93-105.

Мітрофанова О. Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному

просторі / О. Мітрофанова. // Людина і політика. – 2001. – № 1. – С. 69-74.

Walczak S. Żelazna dama Klintona / S. Walczak // Rzeczpospolita. – 1996. – 6 grudnia. – S. 8.

Dokument Ramowy. Bruksela, 11 stycznia 1994 // Stidia i materiały / [M. Wągrowska]. – 1994. – nr. 8. – S. 51-55.

Nowak J. NATO: główne dylematy i pytania o przyszłość / J. Nowak // Dokąd zmierza świat? / [red. A. Rotfeld]. –

Warszawa, 2008. – S. 263-286.

Multan W. Wizje bezpieczeństwa europejskiego / W. Multan. – Warszawa : ELIPSA, 1997. – 264 s.

Zięba R. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego // Instytualizacja bezpieczeństwa europejskiego. Wyd. IV. –

Warszawa : Scholar, 2004. – S. 15-43.

Wągrowska M. Szczyt Clinton-Jelcyn we wrześniu / M. Wągrowska // Rzeczpospolita. – 1994. – 23 czerwca. – S. 22.

Klugman A. Kozyriew przeciwko rozszerzenia / A. Klugman // Rzeczpospolita. – 1994. – 4 listopada. – S. 27.

Individual Partnership Programme between the Republic of Poladn and NATO. Warsaw-Brussels, Juli 5, 1994. //

Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM. – 1994. – nr. 3. – S. 100-162.

Address by the president of the United States of America willam J. Clinton to the Diet and Senat of the Republic

of Poland. Warsaw, July 7, 1994 // Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM. – 1994. – nr. 3. – S. 34-42.

Przemuwienie ministra obrony Rzeczypospolitej Polskie J. Milewskiego w Sejmie RP. 10 lipca 1994 // Zbiór

dokumentów. – Warszawa : PISM. – 1994. – nr. 3. – S. 162.

Polska w procesie integracji i bezpieczeństwa europejskiego / [red. K. Jaźwiński]. – Warszawa : Askon, 1999. – 138 s.

Éxsposée premiera Rzeczypospolitej Polskiej W. Cimoszewicza w Sejmie. Warszawa, 14 lutego 1996 r. // Zbiór

dokumentów. – Warszawa : PISM. – 1996. – nr. 1. – S. 17-24.

Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu z Korpusem

Dyplomatycznym. Warszawa, 15 stycznia 1996 r. // Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM, 1996. – nr. 1. – S. 9-16.

Speech of her Magesty Queen Elizabeth II of the United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland at the

special session of the Polish Diet and Senate. Warsaw, March 26, 1996 // Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM. –

– nr. 1. – S. 67-70.

Chirac: prononce à Varsovie l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne dans l’an 2000 // Le Monde. – 1997. –

septembre. – Р. 4.

Founding Act on Mutual relations, cooperation and security between NATO and the Russian Federation. Paris,

May 27, 1997 // Zbiór dokumentów. – Warszawa : PISM, 1997. – nr. 2. – S. 74-90.

Rak K. Bezpieczeństwo, głupcy / K. Rak // Rzeczpospolita. – 2014. – 7 października. – S. 12.

Madrid Declaration on Euro-Atlantic Security and Cooperation. Madrid, Juli 8, 1997 // Zbiór dokumentów. –

Warszawa : PISM, 1997. – nr. 3. – S. 71-88.

Przemówienie Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Warszawa, 10 lipca 1997 r. //

Przemówienia, listy, wywiady prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Wybór. –

Warszawa : Kancelaria Prezydenta, 1999. – S. 31 – 32.

Éxposée sejmowe premiera Rzeczypospolitej Polskiej J. Buzka. Warszawa, 10 listopada 1997 r. // Zbiór

dokumentów. – Warszawa : PISM, 1997. – nr. 4. – S. 7-11.

List sekretarza generalnego NATO J. Solany zapraszający Polskę do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. 29 stycznia 1999 r. // Stosunki Międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów / [red. Z. Leszczyński, A. Koseski]. – Pułtusk : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001. – S. 441.

Wytstąpienie B. Geremeka ministra spraw zagranicznych RP Polskiej podczas ceremonii przekazania Aktu

Ratyfikacyjnego Traktatu Północnoatlantyckiego. Missuri, 12 marca 1999 r. // Stosunki Międzynarodowe 1989-

Wybór tekstów źródłowych i materiałów / [red. Z. Leszczyński, A. Koseski]. – Pułtusk : Wydawnictwo

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001. – S. 442.

Éxposée ministra spraw zagranicznych B. Geremeka wygłoszone w Sejmie RP. Warszawa, 8 kwietnia 1999 r. //

Stosunki międzynarodowe 1989-2000. Wybór tekstów źródłowych i materiałów / [red. Z. Leszczyński,

A. Koseski]. – Pułtusk : Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001. – S. 443.

Wroński P. Droga od sojuszu z ZSRR do NATO / P. Wroński // Gazeta Wyborcza. – 2014. – 8 kwietnia. – S. 8