РОЛЬ ЧОРНОСОТЕННОГО СРН В УСКЛАДНЕННІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ у 1906–1914 pp.

Ярослав Петрович Цецик

Анотація


З’ясовано роль чорносотенного СРН у загостренні міжнаціональних взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. Досліджено антипольський та антиєврейський напрями діяльності цієї політичної структури. Проаналізовано роль Російської православної церкви у поширенні ідеології чорносотенців на Волині.

Ключові слова


Волинь; римо-католики; поляки; євреї; чорносотенці

Повний текст:

PDF

Посилання


Памятная книжка Волынской губернии на 1914 год. – Житомир : Волынская губернская типография, 1913. – 549 с.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897. Волынская губерния. – Спб., 1904. – 281 с.

Жилюк С.І., Бойко В.Є. Релігійна політика царизму на Волині (1793-1917 рр.) : Монографія / С.І. Жилюк,

В.Є. Бойко. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 228 с.

Державний архів Волинської області Ф. 374. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 1-4.

Омелянчук И. В. Чѐрносотенное движение на территории Украины (1904-1914 гг.) / И.В. Омелянчук. – К. :

НИУРО, 2000. – 168 с.

Хитровська Ю.В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної

України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття / Ю.В. Хитровська. – К. :. Видавництво Європейського університету, 2011. – 472 с.

Шандра В.С. Київське генерал-губернаторство (1832-1914): історія створення та діяльності, архівний

комплекс і його інформативний потенціал / В.С. Шандра. – К., 1999. – 144 с.

Что говорил в Думе епископ Холмский Евлогий об отношении католиков к православным //

Прибавление к Почаевскому листку. – 1908. – № 17-18. – С. 136-137.

Ксѐндзовская наглость // Прибавление к Почаевскому листку. – 1908. – № 43-44. – С. 343.

О православии и католичестве из уст бывшего ксѐндза (Сказано 6 января 1913 г. в приходской

Дуниловической церкви б. ксѐнздом Константином Ярмоловичем // Почаевский листок. – 1913. – № 43. –

ноября. – С. 1-3.

Польская хитрость // Прибавление к Почаевскому листку. – 1907. – № 20-21. – С. 164-165.

Циркулярное оповещение волынского духовенства о краткосрочных противокатолических курсах для

мирян при Почаево-Успенской Лавре // Почаевский листок. – 1910.– № 16. – 10 апреля. – С. 17-18.

Державний архів Рівненської області Ф. 634. – Оп.5. – Спр. 48. – Арк. 46.

Жидовский журнал или новое отделение фабрики для подделок правды // Почаевский листок. – 1913. –

№ 15-16. – 27 апреля. – С. 16-18.

Молдавский П. Оскорбление жидом сельского старосты / П. Молдавский // Почаевский листок. – 1911.–

№ 13. – 7 апреля. – С. 19-20.

Жидовские голодранцы // Почаевский листок. – 1911. – № 37-38. – 10 октября. – С. 23-24.