УЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРО ГАЛИЧИНУ останньої чверті ХІХ ст.

І. Я. Райківський

Анотація


У статті висвітлюється уявлення українських діячів Наддніпрянщини про Галичину в останній чверті ХІХ ст. Особливу увагу звернуто на листування, спогади, періодику, наукові праці наддніпрянських діячів, що засвідчили усвідомлення національної єдності українських земель по обидва боки кордону між Російською та Австро-Угорською імперіями, брак інформації про край

Ключові слова


українофіл; національний рух; діяльність; Галичина

Повний текст:

PDF

Посилання


Архів Михайла Драгоманова. – Т. 1 : Листування Київської старої громади з М. Драгомановим (1870–1895 рр.) /

за ред. Р. Смаль-Стоцького. – Варшава, 1937. – 445 с.

Баштовый И. Украинство на літературныхъ позвахъ зъ Московщиною / И. Баштовый [І. Баштовий (Нечуй-

Левицький)] / передрукъ зъ «Дѣла». – Львовъ, 1891. – 214 с.

Возняк М. З листування Івана Нечуя-Левицького з галичанами / Михайло Возняк // Науковий збірник за

рік 1927. Записки Українського наукового товариства в Київі (тепер історичної секції Всеукраїнської

академії наук). – Т. XXIV / за ред. М. Грушевського. – К., 1927. – С. 97–133.

До київо-галицьких зв’язків початку 1870-х рр. (З щоденників Г. П. Галагана) / подав А. Степович // За сто

літ. Матеріяли з громадського і літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. – Х. ; К., 1930. –

Кн. V. – С. 183–191.

Дорошенко В. Що знали на Полтавщині про Галичину у 80–90 рр. ХІХ в. / Володимир Дорошенко // Наша

батьківщина. – Львів, 1937. – Ч. 9. – Вересень. – С. 195–201.

Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 рр.) / Дмитро Дорошенко. – К., 2007. – 272 с.

Драгоманов М. Листи до Ів. Франка і инших. 1887–1895 / Михайло Драгоманов / видав І. Франко. – Львів,

– 434 с.

Драгоманов М. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / Михайло Драгоманов. – К., 1970. – Т. 1 : Статті,

розвідки. – 532 с.

Зашкільняк Л. Дослідження історії та культури Галичини в Україні / Леонід Зашкільняк // Galicja

–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań / Praca zbiorowa pod redakcją A. Kawalec,

W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka. Wstępem opatrzył J. Maternicki. – Rzeszόw, 2011. – S. 28–42.

Исторія Галицкой Руси по лекціямъ В.Б.Антоновича. – Б.м., б.г. – 296 с.

Інститут літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології., ф. 3 (Франко І.), од.

зб. 1604, 340 арк.

Інститут літератури ім. Т.Шевченка. Відділ рукописних фондів і текстології, ф. 3, од. зб.1612, 507 арк.

Інститут літератури ім. Т. Шевченка. Відділ рукописних фондів і текстології, ф. 3, од. зб. 3292, 141 арк.

Кістяківський О. Ф. Щоденник (1874–1885) / Олександр Федорович Кістяківський : у 2 т. / упоряд. В.

Шандра, М. Бутич, І. Глизь [та ін.]. – К., 1994. – Т. 1 : 1874–1879. – 648 с.; 1995. – Т. 2 : 1880–1885. – 584 с.

Костомаровъ Н. И. Украинофильство // Русская старина. – 1881. – Т.ХХХ, №2. – Февраль. – С. 319–332.

Коцюбинський М. Листи до Володимира Гнатюка (З передмовою і поясненнями В. Гнатюка) / Михайло

Коцюбинський. – Львів, 1914. – 167 с.

Лисенко М. В. Листи / Микола Віталійович Лисенко / авт.-упоряд. Р. Скорульська. – К., 2004. – 680 с.

Лисяк-Рудницький І. Роля України в новітній історії / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І.

Історичні есе: У 2-х т. – К., 1994. – Т. 1. – С. 145–171.

Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБУ) ім. Василя Стефаника НАН України. Відділ

рукописів, ф. 1 (Бібліотека НТШ у Львові), оп. 1, од. зб. 499/1, 92 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 1, оп. 1, од. зб. 499/7, 2 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11 (Барвінські), од. зб. 1434, 48 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 1437, 70 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб.2820, 17 арк

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 4792, 42 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 4802, 43 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 11, од. зб. 4870, 20 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 29 (Возняк М.С.), од. зб. 640, 27 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 34 (Гнатюк В.), од. зб. 401, 2 арк.

ЛННБУ ім. Василя Стефаника. Відділ рукописів, ф. 34, од. зб. 566, 12 арк.

Мудрий М. Формування новочасної національно-політичної культури українського суспільства Галичини

(проблема зовнішніх моделей) / Мар’ян Мудрий // Вісник Львівського університету. Серія історична. –

Львів, 2003. – Вип. 38. – С. 115–147.

Обращеніе къ читателямъ // Галицко-русскій вѣстникъ. Ежемѣсячный историко-литературный и

политическій журналъ. – С. Пб., 1894. – №1. – Августъ. – С.

–7.

Палієнко М. «Кіевская старина» у громадському та науковому житті України (кінець ХІХ – початок

ХХ ст.) / М.Палієнко. – К., 2005. – 384 с.

Пискуновъ Ф.М. Малороссійско-червонорусскій словарь живаго и актоваго языка. – Изданіе 2-е,

значительно дополненное. – К., 1882. – 304 + V с.

Райківський І. Галичина на сторінках журналу «Киевская старина» (1882–1906 рр.) / Ігор Райківський //

Україна соборна : зб. наук. статей. – К., 2005. – Вип. 2, ч. ІІІ : Історична регіоналістика в контексті

соборності України. – С. 167–177.

Райківський І. Я. Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття :

монографія / І. Я. Райківський. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного

університету імені Василя Стефаника, 2012. – 932 с.

Райківський І. Питання національної єдності Наддніпрянщини і Галичини в ідейній спадщині українських

громадівців останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. / Ігор Райківський // Вісник Прикарпатського

університету. Історія. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 20. – С. 3–16; 2012. – Вип. 22. – С. 21–35.

Райківський І. Уявлення наддніпрянських громадівців про Галичину та її населення (1860–1880-ті роки) /

Ігор Райківський // Історія – ментальність – ідентичність. – Вип. ІV : Історична пам’ять українців і поляків

у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття: колективна

монографія / за ред. Л.Зашкільняка, Й. Пісуліньської, П. Сєрженги. – Львів, 2011. – С. 355–365.

Світленко С.І. Світ модерної України кінця XVIII – початку ХХ ст.: Зб. наук. праць / С.Світленко. –

Дніпропетровськ, 2007. – 460 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф. 419 (Прокурор одеської судової палати,

м. Одеса), оп. 1, спр.1829, 250 арк.

Чикаленко Г. Матеріяли до біографії Євгена Чикаленка (З нагоди річниці смерти) / Ганна Чикаленко //

Літературно-науковий вістник. – Львів, 1930. – Т. СІІ, кн. VI. – С. 510–523; Т. СІІІ, кн. VІI–VIII. – С. 631–642.

Чикаленко Є. Спогади (1861–1907) / Євген Чикаленко. – Львів, 1925. – Ч. ІІ. – 139 с.

Шелухин С. Українство 80-их років ХІХ в. і мої зносини з Ів. Франком / Сергій Шелухин // Літературно-

науковий вістник. – Львів, 1926. – Т. ХС, кн. VII–VIII. – Липень – серпень. – С. 260–281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.